Llinarsport transparència

 1. Inici
 2. /
 3. Llinarsport
 4. /
 5. Llinarsport transparència

Informació institucional i organitzativa

Llinarsport SL, com entitat prestadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

I és desig de l’organització promoure la transparència d’actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condicions que regulen la gestió en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

L’activitat principal de l’entitat és la gestió, explotació i manteniment de centres, instal·lacions i equipaments esportius de titularitat pública en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

Estatuts

Consulta els Estatuts de l’Entitat

models de gestió

Consulta el nostre models de gestió

Òrgans de Govern

Coneix el patronat i l’equip directiu

Bon Govern

Codi de Conducta i Bon Govern

Informació econòmica i contractual

El màxim òrgan d’administració de Llinarsport és el Consell d’Administració, els membres dels quals no perceben cap remuneració per l’exercici del seu càrrec. Llinarsport compta amb un equip de prop de 200 persones, que treballen als diversos clubs gestionats per l’organització.

Auditoria econòmica

2019

auditoria econòmica

2020

Centres en règim de concessió

L’Esportiu de Llinars

43 treballadors

Centres en règim de prestació de serveis

Despíesport

114 treballadors

EAS Taradell

29 treballadors

A banda de l’equip de Llinarsport, des de les àrees centrals de la Fundació Claror es presten serveis als centres esportius:

 • Factor humà
 • Sistemes i tecnologies de la informació
 • Comunicació i màrqueting
 • Atenció personal i vendes
 • Innovació esportiva
 • Econòmica-financera
 • Àrea d’Excel·lència i Responsabilitat Social

Contracte de gestió de L’Esportiu de Llinars amb l’Administració Pública

Contracte de gestió de L’Esportiu de Llinars

Inici: 20 de juliol de 2007
Durada: 25 anys Inversió inicial per part de l’Administració: 2.715.248,99 €
Condicions d’explotació de l’equipament municipal: Llinarsport dissenya, constitueix i suporta les despeses d’explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, Llinarsport liquida a l’Ajuntament un canon segons el total dels beneficis anuals.

Modificació del contracte 18 de setembre de 2008

Ampliació de la concessió a 35 anys pel major volum d’inversió de Llinarsport en la construcció de l’equipament.
Modificació del càlcul del canon que passa a establir-se sobre els ingressos anuals ordinaris i no sobre beneficis, sempre i quan els ingressos superin els 1.400.000 euros.

Modificació del contracte 22 de juliol de 2008

Incorporació de l’execució de la construció de quatre pistes de pàdel dins del solar de la concessió de l’Esportiu de Llinars
Aportació pública per a l’obra: 160.000 €, import que es rescabala mitjançant la reducció en 6 anys de l’import assumit per l’Ajuntament en concepte de subministraments.

Modificació del contracte 11 d’abril de 2013

Per assolir l’equilibri financer en la gestió de l’Esportiu, l’Ajuntament de Llinars fa una aportació de 700.000 € a distribuir en 6 anys i, a canvi, avança el termini de la concessió a 31 de desembre de 2036.

Contracte de serveis esportius, de recepció, operatius de funcionament i conducció de les piscines Pere Planes de Llinars del Vallés

Licitat anual o bianualment mitjançant concurs públic
Adjudicació darrer contracte: 24 d’abril de 2017
Durada: 2017, prorrogable el 2018
Import per part de l’Ajuntament: 70.000 €

El primer contracte de gestió segueix vigent avui dia i només ha sofert tres modificacions concretes: el 2007 per la incorporació al centre de la finca núm. 30 del Passatge Vilaret; el 2009 per la modificació de la clàusula que fa referència a la participació de l’excedent econòmic per part del consistori i el 2010 per la modificació de la clàusula sobre el programa esportiu mínim segons la Carta de Serveis de l’Ajuntament de Barcelona. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona també participa de l’excedent econòmic, en cas que se’n generi.

Contracte de concessió de l’explotació de la gestió de l’escola esportiva municipal de Llinars del Vallés

Objecte: organització i gestió de les activitats esportives infantils en horari extraescolar
Inici:
1 de setembre de 2016
Fi: 30 de juny e 2017
El contracte preveu una aportació municipal de màxim 4.800.

Ajuts Públics

Els ingressos que obté Llinarsport SL provenen de les quotes d’abonats i lacontractació d’activitats i serveis dels clubs que han de fer viable l’explotaciódels centres esportius.

No obstant, Llinarsport ha percebut al llarg dels anys de gestió del club en concessió administrativa ajudes públiques per fer front a millores de les instal·lacions de l’equipament municipal o en concepte de programes esportius de l’Esportiu de Llinars per encàrrec de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.