Empresa Saludable

Empresa
Saludable

Al grup Claror som més de 600 professionals les que treballen, dia rera dia, per millorar la qualitat de vida de les persones a través de l’activitat física i el foment d’hàbits de vida saludables. Aquest equip és el nostre actiu principal i per això intentem fomentar al màxim el seu benestar. 

PERFIL DE L’EQUIP

 GÈNERE

 Dones % Homes % Total 
Fundació Claror 180 43,48 % 234 56,52 % 414 
Llinarsport 86 43,22 % 113 56,78 % 199 

 

TIPUS DE CONTRACTE

 Tipus de contracte Dones Homes Total 
Fundació Claror Indefinit 173 221 394 
Temporal 7 13 20 
Llinarsport Indefinit 82 108 190 
Temporal 4 5 9 

 

EDAT

 Edat de 16 a 24 de 25 a 34 de 35 a 44  de 45 a 55  majors de 55  
 Sexe Dones Homes Dones Home Dones Homes Dones Homes Dones Homes 
Fundació Claror 44 76 27 55 53 48 40 45 16 10 
Llinarsport 17 51 14 18 23 19 23 21 9 4 
Total  61 127 41 73 76 67 63 66 25 14 
188 114 143 129 39 

 

TAXA ABSENTISME 2022: Fundació Claror: 5,8 % / Llinarsport: 4,9 % 

FOMENTEM UNA CONDUCTA ÈTICA 

L’equip de la Fundació Claror i Llinarsport tenim un Codi de Conducta i Bon Govern que explicita, entre altres aspectes, els valors que han de guiar la conducta i les relacions respecte als altres:

  • Responsabilitat: actuar de manera diligent i respectant les persones, les instal·lacions i els materials.
  • Comportament ètic: esdevenir ambaixadors de la gestió ètica, compromesa i lleial amb l’entitat, amb un comportament personal i professional adient.
  • Participació i crítica constructiva: participar activament en l’esdevenir de l’entitat, expressant lliurement les opinions des del respecte i l’esperit constructiu.
  • Compromís amb l’excel·lència en el servei: orientar-se a l’atenció al client i a la cura del detall com a garantia per oferir un servei de qualitat.
  • Garantir un entorn de treball basat en el respecte a la dignitat de les persones: totes les persones han de ser tractades de forma justa i respectuosa, acceptant la diversitat de l’equip.
  • Garantir un entorn segur als clubs: compromís especial en la defensa dels drets dels menors i en la prevenció de conductes d’assetjament o que incitin l’odi, tot aplicant les mesures preventives existents.
UN EQUIP SATISFET I COHESIONAT

A través de l’enquesta de satisfacció anual, l’equip valora del 0 al 10 un seguit de factors relacionats amb la feina, les relacions, el lideratge o la visió global de futur 

codi de conducta i bon govern
BENEFICIS SOCIALS PER ALS TREBALLADORS/ES 

Planificació anticipada de la jornada per còmput anual d’hores (la jornada complerta és de 1.709 hores per temporada d’octubre a octubre.) 

Període de vacances de com a mínim, 23 dies laborables.

Període de descans de 7 dies laborables, distribuït durant la temporada incloent un periode curt d’entre 3 i 4 dies. 

Assegurança d’accidents.

Protecció especial a la maternitat.

Accés als clubs esportius: 

Ús gratuït per part de tots els treballadors/es i els membres de la unitat familiar (parella I fills/es fins als 18 anys o persona familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat). 

Gratuïtat d’accés a les activitats dirigides de pagament, segons places disponibles.  

Descompte del 25 % en els serveis de salut i altres activitats específiques. 

Gratuïtat d’inscripció dels fills/es menors a les activitats de lleure en èpoques de vacances escolars (preu de cost de menjador). 

PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ 
Participació en el màxim òrgan de govern:

el Patronat de la Fundació Claror està format per 10 persones designades per diferents estaments. Un d’ells és l’estament de treballadors i treballadores, que escullen per un procés d’eleccions la persona que en formarà part durant periodes de 4 anys.

Delegats sindicals:

Tant la Fundació Claror com Llinarsport tenen comitès d’empresa formalment constituïts i que participen activament en el devenir de l’entitat.

Comissions mixtes de treball:

Hi ha projectes que treballem conjuntament direcció i part social a través d’equips de treball paritars que es reuneixen periòdicament: 

  • Comitès de Seguretat i Salut (de clubs i intercercentres): per impulsar accions i supervisar la prevenció dels riscos laborals i les condicions de salut i benestar de l’equip. 
  • Comissió d’Igualtat: elabora el Pla d’Igualtat, impulsa i supervisa les accions. 
  • Comissions de negociació de les condicions laborals: periòdicament la Direcció i els comitès d’empresa es troben per valorar la marxa de l’entitat. En cas que sigui necessari (renovacions del conveni col·lectiu o canvis en les condicions laborals), aquestes trobades s’intensifiquen per tal d’arribar als millors consensos en benefici de totes les parts. 
Moments de participació:

Fomentem la participació dels treballadors a través de les trobades formals (reunions d’àrea, reunions informatives…) i també posant a disposició una bústia de correu electrònic. L’enquesta de clima també és un bon moment per opinar sobre la marxa de l’entitat.

OPORTUNITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA 

El Conveni col·lectiu de Claror estableix el dret de tot treballador/a a participar de la formació per al reciclatge professional i l’aprenentatge necessari per desenvolupar les tasques assignades. També la premisa de la no discriminació i la igualtat d’oportunitats en l’organització dels cursos. 

El Pla de formació es dissenya anualment a partir de les necessitats expressades per l’equip. 

 

Dades Pla de Formació 2022 Fundació Claror Llinarsport 
Participants 354 129 
Hores 284 (0,69 h/persona) 211 (1,04 h/persona) 
Inversió € 17.302 8.190 
IGUALTAT DE TRACTE I d’OPORTUNITATS

Tant la Fundació Claror com Llinarsport tenen constituïdes Comissions d’Igualtat des d’on es planifiquen les accions per garantir un entorn de treball que garanteixi l’equitat, el respecte a la diversitat i el foment de la igualtat d’oportunitats. 

La funció principal de les comissions, formades de manera paritària per representants dels comitès d’empresa i la direcció, és impulsar les accions recollides en els Plans d’Igualtat i fer-ne seguiment.