preàmbul

L’octubre de 1979 es va constituir “Claror Societat Cooperativa Limitada”, entitat titular de l’Escola Sagrada Família, que tenia per objecte impartir l’ensenyament en general als fills dels cooperativistes. L’any 1982, la Cooperativa va crear les instal·lacions esportives anomenades Esportiu Claror, amb les quals pretenia dotar l’escola d’unes instal·lacions complementàries, de caràcter popular, obertes als veïns de l’entorn, i fomentar la pràctica de l’esport, en els seus diversos aspectes, amb una concepció participativa i en qualsevol cas sense ànim de lucre.

Amb la integració de l’escola a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya, es produí un canvi qualitatiu important, ja que l’objecte fonamental de la Cooperativa quedà assolit amb la integració abans esmentada. Es plantejava, per tant, com donar continuïtat a les activitats i al patrimoni que no quedaven absorbits per l’Administració Pública. És en aquest marc, que l’1 de desembre de 1989 es constituí la Fundació Claror com a instrument més idoni per a donar continuïtat als principis que van portar a la creació d’aquelles instal·lacions esportives, principis que s’estimen totalment vàlids i vigents.

A partir dels anys noranta, s’inicià una fase d’expansió i creixement de la Fundació, assumint la gestió de noves instal·lacions esportives, dins i fora del barri de la Sagrada Família, a través de les quals porta a terme el seu objecte, consolidant un estil de gestió esportiva socialment obert, inclusiu i responsable orientat a afavorir la salut, els valors i l’educació de les persones.

CAPITOL I: DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE I CODI DE VALORS

ARTICLE 1r.- Denominació

La Fundació té la denominació de FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya) i és una entitat sense ànim de lucre.

ARTICLE 2n.- Domicili

El domicili de la Fundació s’estableix a la ciutat de Barcelona, carrer Sardenya, número 337 entresol 2a, sense perjudici que, amb l’aprovació del Protectorat, el patronat pugui traslladar-lo en una altre indret de Catalunya en qualsevol moment.

ARTICLE 3r.- Normativa aplicable

La Fundació es regirà per aquests Estatuts, per la Llei 4/2008 de 24 d’abril que aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, per les seves disposicions complementàries i concordants i per les disposicions que en la interpretació i el desenvolupament dels estatuts estableixi el Patronat o el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 4t.- Objecte i activitats fundacionals

L’objecte de la Fundació és el foment, la pràctica (federada i de lleure) , la promoció i l’ensenyament de l’esport sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure complementàries de l’objecte anterior.
També són objecte de la Fundació les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter social i no lucratiu.
Aquests enunciats no tenen caràcter limitador de l’objecte fundacional que s’estén a tot allò que, de forma directa o indirecta, hi estigui relacionat.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
En concret, per a acomplir la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa, a títol merament enunciatiu:
1. Les activitats de gestió, explotació i manteniment de centres, instal·lacions i equipaments esportius.
2. Serveis i activitats esportives i de lleure relacionades amb l’esport.
3. Activitats i iniciatives de caire cultural i solidari.

ARTICLE 5è.- Àmbit d’actuació

La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment a Catalunya, sens perjudici de poder actuar a la resta de l’Estat espanyol i altres indrets quan així convingui als interessos i finalitats fundacionals.

ARTICLE 6è.- Els beneficiaris

Els beneficiaris de la Fundació seran totes les persones que ho desitgin i ho sol•licitin explícitament. Les seves activitats i serveis estaran oberts a tothom d’acord amb els principis d’igualtat, objectivitat i no discriminació, establerts a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya, sempre d’acord amb les normes d’organització i de funcionament que aprovi el patronat, que solament podrà establir limitacions en l’ús en funció de la capacitat de les instal·lacions i la seva raonable utilització.
Tanmateix, els alumnes del CEIP Sagrada Família i els membres d’aquesta comunitat escolar, seran també beneficiaris de les seves instal·lacions i serveis de la Fundació situats contiguament al centre escolar. El CEIP Sagrada Família, en el marc de les activitats de caire escolar fomentades per la seva Comunitat Educativa i en relació a les instal·lacions que llinden amb el mateix, gaudirà de preferència d’elecció d’horari, d’acord amb allò que s’especifica en l’article 32è d’aquest estatuts.

ARTICLE 7è.- Personalitat jurídica i codi de valors

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar. És independent de les administracions públiques i de les organitzacions privades de qualsevol àmbit, sigui econòmic, social o polític.
La Fundació i les persones que en formen part fonamenten el seu treball en un codi ètic i uns valors corporatius propis que reflecteixen el tarannà de l’entitat i orienten la seva acció. El seu contingut és públic.

CAPITOL II: DOTACIÓ I PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 8è.- Patrimoni de la Fundació

El Patrimoni de la Fundació pot ésser constituït per tota classe o tipus de valors, béns i drets de contingut econòmic situats en qualsevol lloc així com pels seus rendiments, fruits, rendes i productes.
La Fundació podrà augmentar el seu patrimoni amb l’adquisició de qualsevol tipus de béns, valors i drets de contingut econòmic.

ARTICLE 9è.- Dotació i increment de dotació

La dotació inicial de la Fundació està constituïda pels béns i drets que es van cedir a la Fundació en l’acte de constitució de la mateixa. La dotació podrà augmentar amb els béns de qualsevol naturalesa que la Fundació adquireix pel títol que sigui amb destinació expressa d’augmentar la dotació inicial.
Els increments posteriors de dotació s’hauran de fer constar als comptes anuals i hauran de ser acordats pel Patronat abans de la seva presentació al Protectorat, essent respectuosos amb les normes d’aplicació obligatòria de rendes i demés ingressos previstos per legislació aplicable.

ARTICLE 10è.- Adquisició de béns

La Fundació podrà adquirir, per qualsevol títol, altres béns i drets amb la finalitat de millorar i ampliar-se. Especialment, podrà adquirir altres béns i drets procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats públiques com privades, així com de qualsevol altre benefactor.

ARTICLE 11è.- Disposició de béns

El Patronat estarà facultat per a efectuar les transformacions i modificacions que estimi necessàries o convenients en els béns de la Fundació per a un millor compliment de les finalitats fundacionals, de conformitat amb allò que aconselli la situació econòmica de cada moment.

ARTICLE 12è.- Participació en societats

La Fundació només podrà constituir societat o participar en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis. La participació de la Fundació en la gestió de societats ha d’ésser compatible amb la finalitat fundacional.

ARTICLE 13è.- Afectació

Els béns i les rendes de la Fundació estaran afectes, d’una manera directa i immediata, a la realització de l’objecte per al qual la Fundació ha estat creada.

ARTICLE 14è.- Custòdia dels béns

Per tal d’assegurar la guarda dels béns constitutius de la Fundació, s’observaran les regles següents:
a) El béns immobles i els drets reals s’inscriuran en el Registre de la Propietat a nom de la Fundació.
b) Els valors i el metàl·lic es dipositaran a nom de la Fundació, en els establiments bancaris o altres similars que designi el Patronat.
c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsits i qualsevol altre document acreditatiu de domini, possessió, ús, gaudi o qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, seran custodiats en la forma que determini el Patronat.
d) Els actius de la Fundació es reflectiran en el llibre d’inventari i de comptes anuals. Es mantindrà a més un registre auxiliar dels actius materials, amb indicació de les dades necessàries per a la seva correcta identificació i valoració.

CAPÍTOL III: DEL PATRONAT

ARTICLE 15è.- El Patronat

L’òrgan de govern i representació de la Fundació és el Patronat, en el qual hi tenen representació diferents estaments de la Fundació. Els estaments són els col•lectius designats pel fundador a la carta fundacional.

ARTICLE 16è.- Composició, designació i capacitat

El Patronat l’integraran fins a deu (10) Patrons que seran:
a) Dos (2) patrons designats pel claustre del centre públic Sagrada Família, amb la possibilitat que un d’ells pugui ser una persona externa al estament, cooptada pel mateix.
b) Dos (2) patrons designats per l’Associació de Mares i Pares del centre públic Sagrada Família amb la possibilitat que un d’ells pugui ser una persona externa a l’estament cooptada pel mateix.
En cas que existís més d’una Associació de Mares i Pares en aquest centre la designació es faria per acord entre elles. En cas de desacord, es considerarà la representativitat de cada Associació, mesurada en el nombre d’associats en el moment de fer la designació.
c) Dos (2) patrons designats d’entre els socis (abonats) de la Fundació. Quan correspongui renovar aquests càrrecs, el Patronat farà la designació per cooptació, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 17 d’aquests estatuts.
d) Un (1) patró designat pels treballadors fixos de la Fundació. La condició de treballador fix de la Fundació s’haurà d’acreditar en el moment que s’hagi de fer l’elecció del patró corresponent. Correspondrà al patronat convocar els treballadors fixos quan calgui fer l’elecció d’aquest patró.
e) Tres (3) patrons externs cooptats pel Patronat, provinents d’algun àmbit de la societat civil afí a l’activitat i/o l’entorn de la Fundació i que per la seva trajectòria personal i professional puguin fer, a criteri del Patronat, una aportació valuosa al govern de l’entitat des del punt de vista institucional, estratègic o operatiu. Aquests es nomenaran, a proposta d’algun membre, per acord d’una majoria simple del Patronat.
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena que no es trobi inhabilitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Tanmateix, serà condició addicional per ser membre del Patronat no trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat legal o estatutària, en particular, les establertes a l’article 28è dels presents estatuts. Els futurs patrons hauran de declarar expressament i per escrit que compleixen amb els anteriors requisits o bé informar al Patronat en cas contrari, tots especificant, si escau, la causa d’incompatibilitat que consideren que existeix i que els pogués afectar.
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable, prèvia verificació per part del Patronat –qui exercirà aquesta competència en exclusiva- de que no concorre cap causa d’incompatibilitat –en particular, les regulades a l’article 28è- en la persona designada o escollida per esdevenir Patró.

ARTICLE 17. – De la representació dels socis en el Patronat

S’entén per soci tota persona abonada a un dels centres esportius gestionats directament per la Fundació.
La Fundació, en general, i el Patronat en particular, promouran que els abonats facin un pas més enllà en la relació amb ella tot identificant-se amb l’ ideari de la Fundació i molt especialment amb els seus objectius de caràcter esportiu, social i solidari.
Quan correspongui la renovació d’algun representant dels socis, el Patronat procedirà a la seva designació mitjançant un procés de cooptació, per al qual establirà en cada moment el protocol més oportú.
En qualsevol cas, aquest protocol contindrà els requeriments següents:
a) Els socis a cooptar hauran de ser majors de 18 anys i haver acumulat una antiguitat mínima i ininterrompuda de 4 anys com a abonat d’algun dels centres.
b) En el procés de cooptació participarà, com a mínim, un soci de cadascun dels centres gestionats directament per la Fundació en cada moment.
Per a fer aquesta designació el Patronat valorarà, al seu millor criteri, la trajectòria personal i professional dels socis a designar, així com la seva aportació al bon govern de l’entitat. Un cop feta la designació, el Patronat la comunicarà a tots els socis.
Els mestres del centre públic Sagrada Família i els treballadors de la Fundació que siguin socis no podran ser designats per aquesta via, donat que aquests col·lectius ja tenen un mecanisme específic per escollir els seus representants.
Correspondrà també al Patronat proposar la renovació, per a un segon mandat, d’aquest patrons.

ARTICLE 18è. –Durada, reelecció i cessament

El càrrec de patró tindrà una durada de 4 anys. Els patrons podran ésser reelegits o designats per a un segon mandat, fins a un límit de vuit (8) anys. Només en circumstàncies clarament excepcionals es contemplarà la reelecció per a un tercer mandat. En aquest cas, l’excepcionalitat de la situació haurà de ser ratificada per la majoria absoluta dels membres del patronat.
Aquestes limitacions en la durada del càrrec de patró s’aplicaran a títol personal, atès que una persona pot ostentar, en moments diferents, la representació de diferents estaments.
En cas que restés vacant algun càrrec de patró amb anterioritat a la data en què li correspongués cessar, sigui per haver estat revocat per l’estament que el va elegir o sigui per qualsevol altre circumstància, l’estament que l’hagi elegit, podrà designar-ne un de nou que actuarà fins a la data en que calgui la seva renovació.
La decisió de renovació del càrrec, en el cas dels patrons externs cooptats segons l’article 16è) d’aquests estatuts, correspondrà al propi Patronat.
Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Per incompatibilitat sobrevinguda, d’acord amb allò establert a l’article 28è d’aquests estatuts
d) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
e) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
f) Renúncia notificada al Patronat.
g) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
h) Per acord motivat del Patronat, acordant la destitució del Patró, en el cas que resulti acreditat, a parer del Patronat, que l’actuació del Patró resulta contrària o perjudica greument els estatuts, la imatge i/o els interessos de la Fundació. Aquest acord haurà de ser aprovat per majoria absoluta dels membres del Patronat en sessió convocada “ad hoc” i amb expressa referència a l’assumpte en l’ordre del dia, així com de les informacions o documentació de què es disposi per a motivar la decisió. No obstant, això, el Patró afectat haurà de ser escoltat prèviament a l’ inici de la sessió que decideixi sobre la seva destitució. El Patró afectat no computarà a efectes del quòrum de la sessió i votació.
i) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 19è. – Gratuïtat

Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi l’acompliment de la seva funció.

ARTICLE 20è. -Càrrecs

D’ entre els Patrons, s’elegirà un/a President/a i un/a Secretari/a. També s’elegirà un/a Vice-President/a i un/a Vice-secretari/a, que tindran les funcions de substituir els dos primers en cas d’absència. La durada dels càrrecs serà de 4 anys i podran ser elegits fins a un màxim de 8 anys, tant si s’exerceix de forma continuada o discontínuament. Tots aquests càrrecs podran ésser remoguts pel Patronat en qualsevol moment, i se’n donarà compte al Protectorat per la inscripció corresponent.

ARTICLE 21è.- La Presidència

El/la President/a del Patronat convocarà les reunions, hi fixarà l’ordre del dia, les presidirà, dirigirà els debats i farà complir els acords sempre que no designi, per a aquesta darrera tasca, una altra persona que haurà de comptar amb el vist-i-plau del Patronat.
Els patrons estaran facultats per demanar al/la President/a, sempre de forma raonada, la inclusió d’assumptes en l’ordre del dia. Serà decisió del President/a el tractar-los en la següent reunió ordinària del Patronat o el convocar una reunió extraordinària “ad-hoc”.
El/la President/a estarà en l’obligació de convocar una reunió sempre que ho sol·liciti una quarta part dels patrons, incloent-hi els assumptes a tractar. Si transcorreguessin quinze dies sense haver cursat la convocatòria, la reunió podrà ésser convocada pels patrons que l’hagin sol·licitada.

ARTICLE 22è.- La Secretaria

El/la Secretari/a estendrà una Acta de les reunions, ens lliurarà les certificacions corresponents amb el vist-i-plau del/la President/a i custodiarà el llibre d’actes de la Fundació.

ARTICLE 23è.- De les actes

De cadascuna de les reunions, el/la Secretari/a redactarà i estendrà corresponent acta que haurà de comptar amb el vist-i-plau del/la President/a.
L’acta haurà d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, presents o representades, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol•licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes hauran de ser aprovades pel Patronat a continuació de la celebració de la sessió corresponent o bé a l’ inici de la següent sessió.

ARTICLE 24è.- Règim de convocatòria, manera de deliberar i prendre acords

El Patronat es reunirà sempre que sigui necessari per al bon funcionament de la Fundació i, com mínim, dos cops l’any. S’haurà de reunir obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.
El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria, quan es trobin reunits més de la meitat dels seus membres, o la meitat, amb la presència del/la President/a. En segona convocatòria, es requerirà com a mínim, la presència de quatre (4) patrons.
Les reunions de Patronat, es convocaran amb una antelació mínima de cinc (5) dies. En casos excepcionals, la convocatòria es podrà efectuar fins a 24h abans de la reunió, però en aquest cas, caldrà que en començar la reunió hi hagi constància de la recepció de la convocatòria per part de les persones absents.
En les convocatòries constarà l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. Aquestes convocatòries es faran per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció per part de les persones interessades.
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin una altra cosa. En qualsevol cas, els acords que facin referència a matèries indelegables del Patronat hauran de constar explícitament a l’ordre del dia en la convocatòria i requeriran majoria absoluta dels membres del Patronat. En cas d’empat, el/la President/a tindrà vot de qualitat.
El Patronat podrà elaborar un reglament intern de funcionament, el qual haurà de respectar allò establert en la llei vigent i en aquests estatuts.

ARTICLE 25è.- Facultats

El Patronat tindrà al seu càrrec el govern, l’administració i la representació de la Fundació. La seva competència s’estén també a tot allò que faci referència a la interpretació d’aquests Estatuts i a la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació.

ARTICLE 26è. – Delegació de facultats

El Patronat pot delegar les seves facultats en un o més dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunada o solidària, llevat que es tracti de matèries indelegables, segons la Llei o els estatuts vigents en cada moment.

ARTICLE 27è.- Conflictes d’interessos

Si existís un conflicte d’interessos entre la Fundació i qualsevol dels membres del Patronat o altres òrgans, s’haurà de procedir de conformitat amb els articles 312-9 i 332-9 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.
Els Patrons i les persones indicades a l’article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden celebrar contractes de compra- venda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i les persones indicades a l’article 312.9.3,sense la prèvia autorització del Protectorat.
Atès el caràcter social i esportiu de les activitats que desenvolupa l’entitat, es considerarà conflicte d’interessos el fet que alguna de les persones relacionades amb els membres del Patronat segons l’article 312.9.3, puguin ésser contractades per la Fundació per a desenvolupar tasques de monitoratge esportiu i de lleure, així com altres funcions de caràcter no directiu. La contractació, si té lloc, es durà a terme amb la prèvia autorització del Protectorat i dins els límits i complint els requisits establerts per la llei.

ARTICLE 28è.- Causes d’incompatibilitat

El càrrec de Patró serà incompatible per aquelles persones que desenvolupin funcions de responsabilitat en entitats o empreses que siguin o esdevinguin competència de les activitats econòmiques desenvolupades per la Fundació.
D’acord amb l’article 16è dels presents estatuts, correspondrà en exclusiva al Patronat examinar, valorar i decidir sobre l’existència, si escau, de cap causa d’incompatibilitat que afecti a algun candidat a patró, així com als membres del Patronat en actiu. En aquest darrer cas, el Patró afectat no computarà a efectes del quòrum de la sessió i votació corresponent. No obstant, això, el Patró afectat haurà de ser escoltat prèviament a l’ inici de la sessió que decideixi sobre la seva destitució.

CAPÍTOL IV: REGULACIÓ D’ALTRES ÒRGANS

ARTICLE 29è.- El/la Director/a General

El Patronat podrà designar un/a Director/a General per a què gestioni els recursos de la Fundació amb la finalitat d’assolir els objectius plantejats i el compliment dels acords del Patronat. El/la Director/a General participarà, amb veu i sense vot, a les reunions ordinàries del Patronat i en aquelles extraordinàries que el Patronat requereixi. El/la Director /a General no tindrà la consideració de patró.

CAPITOL V. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 30è.- Aplicació obligatòria

Els recursos de la Fundació es destinaran al compliment de l’objecte fundacional. Així, la Fundació destinarà almenys el setanta per cent (70%) de tots els seus ingressos i rendes a aquest fi; principalment, al finançament del programa d’activitats i manteniment, a la conservació, a la millora i a l’ampliació de les instal·lacions gestionades. La Fundació, amb les bases que en cada cas estableixi el Patronat, podrà concedir mitjançant la convocatòria de concursos, ajuts i subvencions a altres persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les d’aquesta Fundació.
L’aplicació d’ almenys el setanta per cent (70%) dels ingressos al compliment de l’objecte fundacional s’haurà de fer efectiu en quatre (4) exercicis a comptar de l’ inici del següent al de l’acreditació comptable.

ARTICLE 31è.-Tarifes

La Fundació podrà programar les seves activitats i els seus serveis així com establir les tarifes corresponents per a períodes coincidents amb els cursos escolars. Els ingressos de la Fundació, sense perjudici de tot tipus d’ajuts, subvencions i de qualsevol altra font de finançament que procedeixi, consistiran en les tarifes que s’estableixin per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions. Atès el caire obert a tothom que es vol que tingui la Fundació, les tarifes hauran de tenir un caràcter popular tot i ésser suficients, junt amb altres fonts de finançament, per a cobrir les despeses de la Fundació.
La utilització de les instal·lacions i la prestació de serveis al centre públic Sagrada Família, en determinats supòsits i per acord del Patronat, podrà tenir una tarifa més reduïda o fins i tot gratuïta. Aquestes reduccions o exempcions, en cap cas podran comprometre la viabilitat econòmica de la pròpia Fundació.

ARTICLE 32è.- Conveni amb CEIP Sagrada Família

A fi de donar compliment al dret preferent d’utilització a favor del centre públic Sagrada Família establert a l’article 6è d’aquests Estatuts i, de permetre al mateix temps una programació adequada de les activitats de la Fundació, el Patronat subscriurà, abans del trenta de juny de cada any, un conveni amb el centre públic Sagrada Família on es determinin els horaris d’utilització que es reservin per al centre, els serveis que la Fundació li haurà de prestar i les tarifes aplicables. Aquest conveni farà referència única i exclusivament a les instal·lacions contigües al centre públic Sagrada Família, però no als altres centres de la Fundació oberts amb posterioritat a la constitució de la mateixa.
Per tal de garantir el millor acompliment d’aquest mandat fundacional, el Patronat impulsarà la creació d’una comissió mixta de seguiment entre representants de la pròpia Fundació i de la comunitat escolar del CEIP Sagrada Família.

ARTICLE 33è.- Els comptes anuals

Cada any, el Patronat formularà els comptes anuals, tancats el 31 de desembre, que reflectiran amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquella data, el compte de resultats de l’exercici i una Memòria de les activitats i de la gestió econòmica del patrimoni realitzada duran l’any, suficient per fer conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.
El Patronat formularà, tanmateix, el pressupost corresponent de l’exercici següent. En general i pel que fa als comptes anuals, la Fundació s’atindrà a allò que estableix la legislació vigent en cada moment.

CAPÍTOL VI: EXTINCIÓ

ARTICLE 34è. Procediment d’extinció i destí del patrimoni

L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual cosa s’ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest anomeni o, si s’escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a altres fundacions o entitats, públiques o privades, sense ànim de lucre que persegueixin finalitats anàlogues a aquesta fundació. Aquestes entitats a què es destini el patrimoni de la Fundació sempre han de ser entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable (per tal de donar compliment a la previsió de l’article 3.5 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge).

Si no es pogués fer una cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels béns actius i passius, i, a l’haver que en resulti, s’hi donarà l’aplicació establerta en aquest article.

Barcelona, 30 de maig de 2011