Portal de Transparència Llinarsport

 1. Inici
 2. /
 3. Més que Fitness
 4. /
 5. Portal de Transparència
 6. /
 7. Portal de Transparència Llinarsport

Informació institucional i organitzativa

Llinarsport SL, com entitat prestadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

I és desig de l’organització promoure la transparència d’actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condicions que regulen la gestió en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

L’activitat principal de l’entitat és la gestió, explotació i manteniment de centres, instal·lacions i equipaments esportius de titularitat pública en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.

Estatuts

Consulta els Estatuts de l’Entitat

NORMATIVA APLICABLE

 • Codi de comerç 
 • Reglament del Registre Mercantil 
 • Llei de l’Estatut dels Treballadors 
 • Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 
 • Llei 49/2022, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 • Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d’informació no financera i diversitat 
 • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital 
 • Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial 
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria 
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic 
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
 • Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada 

Informació econòmica i contractual

El màxim òrgan d’administració de Llinarsport és el Consell d’Administració, els membres dels quals no perceben cap remuneració per l’exercici del seu càrrec. Llinarsport compta amb un equip de prop de 200 persones, que treballen als diversos clubs gestionats per l’organització.

auditoria econòmica

2020

Auditoria econòmica

2019

Centres en règim de concessió i prestació de serveis

L’Esportiu de Llinars | Sant joan despí | taradell

199 treballadors

Contracte de gestió de L’Esportiu de Llinars amb l’Administració Pública

Contracte de gestió de L’Esportiu de Llinars

Inici: 20 de juliol de 2007
Durada: 25 anys Inversió inicial per part de l’Administració: 2.715.248,99 €
Condicions d’explotació de l’equipament municipal: Llinarsport dissenya, constitueix i suporta les despeses d’explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, Llinarsport liquida a l’Ajuntament un canon segons el total dels beneficis anuals.

Modificació del contracte 18 de setembre de 2008

Ampliació de la concessió a 35 anys pel major volum d’inversió de Llinarsport en la construcció de l’equipament.
Modificació del càlcul del canon que passa a establir-se sobre els ingressos anuals ordinaris i no sobre beneficis, sempre i quan els ingressos superin els 1.400.000 euros.

Modificació del contracte 22 de juliol de 2008

Incorporació de l’execució de la construció de quatre pistes de pàdel dins del solar de la concessió de l’Esportiu de Llinars
Aportació pública per a l’obra: 160.000 €, import que es rescabala mitjançant la reducció en 6 anys de l’import assumit per l’Ajuntament en concepte de subministraments.

Modificació del contracte 11 d’abril de 2013

Per assolir l’equilibri financer en la gestió de l’Esportiu, l’Ajuntament de Llinars fa una aportació de 700.000 € a distribuir en 6 anys i, a canvi, avança el termini de la concessió a 31 de desembre de 2036.

Contracte de serveis esportius, de recepció, operatius de funcionament i conducció de les piscines Pere Planes de Llinars del Vallés

Licitat anual o bianualment mitjançant concurs públic
Adjudicació darrer contracte: 24 d’abril de 2017
Pròrrogues successives fins 2020 
Aportació municipal darrer contracte: 70.000 €

Contracte de concessió de l’explotació de la gestió de l’escola esportiva municipal de Llinars del Vallés

Objecte: organització i gestió de les activitats esportives infantils en horari extraescolar
Inici:
1 de setembre de 2016
Pròrrogues bianuals fins: 30 de juny de 2021 
Aportació municipal darrer contracte 2020-2021: 11.346,27 €  

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

L’adjudicació de contractes es fa mitjançant concurs públic per una vigència de tres anys, prorrogable anualment fins a un màxim de dos anys. 

Primer contracte: del 2014 a 2018  

Segon contracte: 2019 a 2023. Aportació municipal per a la prestació del servei: 10.663.082,31 € 

Condicions del contracte: prestació de serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí (Barcelona). 

D’acord amb el que estipula la clàusula primera del PCAP, l’objecte està constituït per les següents prestacions: 

 •   Serveis esportius. 
 •   Serveis de recepció, administració i atenció al públic. 
 •   Servei de neteja de les instal·lacions. 
 •   Serveis operatius, de funcionament i de conducció de les instal·lacions. 
 •   Direcció tècnica, coordinació i supervisió del serveis esportius i altres serveis
  complementaris 
AJUNTAMENT DE TARADELL 

L’adjudicació de contractes es fa mitjançant concurs públic per una vigència de tres anys, 

prorrogable d’any en any, sense que la vigència total del mateix, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys. 

Primer contracte: del 2016 al 2019, prorrogat anualment l’any 2020 i 2021. 

Segon contracte: del 2022 al 2024 amb una aportació municipal per la prestació del servei d’1.527.216,01 € 

Condicions del contracte: prestació de serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut i Pavelló municipal de Taradell: 

  a) Espai d’Aigua i Salut 

– Prestació de serveis de direcció de la prestació de serveis i coordinació d’àrea. 

– Prestació de serveis esportius 

– Prestació de serveis de recepció, administració i atenció al client. 

– Prestació dels serveis de neteja. 

– Prestació dels serveis de manteniment i control ordinari, conductiu, prescriptiu i preventiu-normatiu de la instal·lació. 

– Prestació dels serveis de promoció comercial. 

 

 b) Pavelló Municipal d’Esports “El Pujoló” 

– Prestació de servei de consergeria i control. 

– Prestació dels serveis esportius 

– Prestació de serveis de neteja i manteniment 

 

Ajuts Públics

Els ingressos que obté Llinarsport SL provenen de les quotes d’abonats i lacontractació d’activitats i serveis dels clubs que han de fer viable l’explotaciódels centres esportius.

No obstant, Llinarsport ha percebut al llarg dels anys de gestió del club en concessió administrativa ajudes públiques per fer front a millores de les instal·lacions de l’equipament municipal o en concepte de programes esportius de l’Esportiu de Llinars per encàrrec de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.