TITOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI

Article 1.- La societat es denomina “LLINARSPORT, SOCIETAT LIMITADA”

Article 2.- La Societat té per objecte la gestió i explotació de la Piscina Coberta i Centre Lúdico Esportiu Municipal de Llinars del Vallès

Addicionalment, la societat tindrà com objecte social els següents:

 1. La gestió i explotació de piscines i d’instal·lacions esportives, en general, sota qualsevol règim o modalitat, inclosa la concessió administrativa;
 2. La prestació de serveis esportius relacionats amb les anteriors instal·lacions esportives, així com serveis complementaris als anteriors relacionats amb els camps de la salut, el lleure i la cultura.;
 3. La prestació de serveis educatius i de docència;
 4. La prestació sanitària;
 5. La construcció, rehabilitació, conservació i/o millora de les esmentades instal·lacions esportives i infraestructures;
 6. La prestació de serveis de cafeteria i restauració en general, inclòs el cuinat i preparació de menjars per a tercers, la seva distribució i comercialització.

L’objecte social podrà ser realitzat per l’empresa directa o indirectament, fins i tot a través de la participació en tota classe de negocis i empreses de naturalesa anàloga.

Queden excloses de l’objecte social totes aquelles activitats per a l’exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no siguin complerts per aquesta societat.

Si les disposicions legals exigissin per l’exercici d’alguna de les activitats compreses en l’objecte social algun títol professional, autorització administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats hauran de realitzar-se per mitjà de la persona que exerceixi dita titularitat professional i, en tot cas, no podran iniciar-se abans de que s’hagin complerts els requisits administratius exigits.

Article 3.- El domicili de la societat s’estableix a Llinars del Vallès (Barcelona), c./ Joaquim Costa, s/n – Escola Ginebró.

Per acord de l’òrgan d’administració es podrà traslladar dins de la mateixa població on es trobi establert, així com crear-se, modificar-se o suprimir-se les sucursals, agències o delegacions, tant en territori nacional com estranger que el desenvolupament de l’activitat de l´empresa faci necessari o convenient.

TITOL II.- CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 4.- El capital social és de CENT MIL EUROS (100.000,00 €), dividit en 100.000 participacions socials, d’un euro (1.-€) de valor nominal cada una d’elles, numerades de la 1 a la 100.000, ambdues incloses, acumulables i indivisibles, que no tenen el caràcter de valors, no podran ser representades per títols i anotacions en compte, no podran incorporar-se a títols negociables, ni denominar-se participacions.

El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat.

Article 5.- L’únic títol representatiu de la propietat de les participacions és l’escriptura fundacional, així com les successives escriptures de modificació de capital que es puguin realitzar.

La societat portarà un llibre de registre de socis que qualsevol soci podrà examinar, i del que els titulars podran obtenir certificacions dels drets registrats en el seu nom.

Article 6.- Les transmissions de participacions per actes intervius es troben subjectes als següents requisits:

A) El Soci Venedor notificarà per escrit (“la Notificació de la Oferta”) a l’òrgan d’administració la seva intenció de transmetre, indicant la identitat del Comprador Potencial (incloent els seus titulars últims), el número de participacions ofertades, el seu preu i condicions de pagament. Així mateix, la Notificació de la Oferta indicarà l’adreça del Soci Venedor així com un número de fax i adreça de correu electrònic de contacte. La Notificació de la Oferta es considerarà una oferta irrevocable per a contractar.

B) En el termini de deu (10) dies des de la data de recepció de la Notificació de la Oferta, l’òrgan d’administració enviarà una còpia d’aquesta per burofax o per un altre conducte fefaent als restants socis, amb l’objecte de que pugui/n exercitar el seu Dret d’Adquisició Preferent i/o Venda Conjunta. L’òrgan d’administració complirà amb l’anterior enviant la comunicació a la direcció que figuri en el Llibre Registre de Socis, essent responsabilitat de cada soci el comunicar, si escau, els canvis d’adreça.

C) En el termini de trenta (30) dies des de la data d’enviament de la Notificació de la Oferta, cada Soci No-Venedor estarà legitimat per exercitar:

 1. Un dret de Venda Conjunta, consistent en el dret de vendre les seves Participacions en les mateixes condicions i preu que el Soci Venedor; o
 1. Un Dret d’Adquisició Preferent consistent en el dret a comprar totes (però no menys de totes) les participacions ofertes, incloent les participacions dels altres Socis No-Venedors que hagin exercitat el Dret de Venda Conjunta.

Els Socis No-Venedors notificaran per escrit a l’òrgan d’administració la seva intenció de comprar o vendre, segons quin sigui el cas (“Notificació d’Exercici del Dret”).

Si varis Socis No-Venedors han exercitat el Dret d’Adquisició Preferent, les participacions ofertes es distribuiran entre tots ells a prorrata de la seva participació en el capital de la Societat.

No hi haurà transmissió si s’exercita el Dret de Venda Conjunta i el Comprador Potencial (o el Soci No-Venedor que hagi exercitat el seu Dret d’Adquisició Preferent) no està disposat a comprar les participacions que han estat  posades a la venda mitjançant l’exercici del Dret de Venda Conjunta.

D) L’òrgan d’administració enviarà una còpia de la Notificació d’Exercici del Dret (determinant, si escau, el número de participacions concedides a cada Soci No-Venedor) al Soci Venedor en el termini de deu (10) dies des de la recepció de la mencionada Notificació. La mateixa Notificació s’enviarà als Socis No-Venedors interessats en comprar les participacions ofertes o en vendre les seves participacions.

E) La transmissió entre Socis es durà a terme no més tard de seixanta (60) dies després de la data de comunicació al Soci Venedor de la Notificació d’Exercici del Dret.

SI la transmissió no es realitza en aquest termini, el soci venedor no podrà presentar una nova oferta de venda fins que hagi transcorregut un any de la data de l’oferta anterior.

Per al Soci No-Venedor que hagi exercitat el seu Dret d’Adquisició Preferent, el preu de compra de les participacions Ofertes serà aquell indicat en la Notificació de la Oferta.

F) Si el Soci Venedor no rebés còpia de la Notificació d’Exercici del Dret en el termini de noranta (90) dies a comptar des de la recepció de la Notificació de la Oferta per part de l’òrgan d’administració, el Soci Venedor quedarà lliure per a vendre les Participacions Ofertes. En aquest cas, podrà fer-ho venent-les al Comprador Potencial (i solament al Comprador Potencial), en les mateixes condicions que les contingudes en la Notificació de la Oferta.

G) La transmissió al Comprador Potencial es portarà a terme en el termini de trenta (30) dies naturals a partir del final del termini de noranta dies a que es refereix el paràgraf F) d’aquest article. Si la transmissió no es porta a terme en aquest termini, el Soci Venedor no podrà transmetre les participacions Ofertes fins que transcorri un any des de la data de la Notificació de la Oferta. La nova transmissió haurà de complir novament amb tots els requisits establerts en aquest article.

La transmissió del Dret de Subscripció Preferent segueix el mateix règim establert per la transmissió de participacions, excepte en quant als terminis que seran inferiors, quedant fixats en cinc dies la comunicació de l’òrgan d’administració als socis i quinze dies perquè aquests exercitin la opció.

L’adquisició de participacions socials per successió hereditària confereix a l’hereu o legatari la condició de soci.

Sense perjudici de lo anterior, i a l’empara de l’art 30:4 L.S.L., es prohibeix la transmissió voluntària “inter vius” de les participacions durant un període de tres anys a comptar des de la data de constitució de la Societat.

Article 7.- En el supòsit de transmissió forçosa de participacions, els socis i la societat tindran dret d’adquisició preferent pel preu i les condicions del remat.

TITOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 8.- La societat estarà regida:

a-) Per la Junta General de socis.

b-) Per un òrgan d’administració, en qualsevol de les formes admeses per la Llei.

DE LA JUNTA GENERAL

Article 9.- Les Juntes Generals es celebraran en la localitat on la societat tingui el seu domicili.

La Junta General es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada any, o exercici econòmic, per  a la censura de la gestió social, l’aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l’anterior exercici i l’aplicació del resultat.

La Junta General es reunirà tants cops com consideri necessari o convenient l’Administració, i en tot cas, quan ho sol·licitin un o més socis que representin almenys el 5% del capital social, per a conèixer la resta d’assumptes socials que es sotmetin.

Article 10.- Les Juntes Generals seran convocades per l’Administració de la societat i en el seu cas pels liquidadors, mitjançant notificació fefaent, dirigida  a cadascun del socis en el domicili designat a tal efecte o en el que consti en el Llibre Registre de Socis, amb almenys quinze dies d’antel·lació a la data prevista, amb l’expressió de la data,lloc i hora de la reunió i l’odre del dia on hi constaran els assumptes a tractar.

Tots els socis que tinguin acreditada la seva condició, podran assistir a les Juntes, i podran fer-se representar en la forma establerta legalment.

Article 11.- Les Juntes Generals quedaran vàlidament constituïdes per a tractar qualsevol assumpte, sense prèvia convocatòria, sempre que concorri la totalitat del capital social, ja estigui present o representat, i els concurrents n’acceptin per unanimitat la celebració i l’ordre del dia.

DE L’ADMINISTRACIÓ

Article 12.- La societat estarà regida i administrada per un administrador únic, varis administradors solidaris (fins a un màxim de tres), dos mancomunats o un Consell d’Administració. L’administrador o administradors exerciran el càrrec per temps indefinit. Per a ocupar el càrrec d’Administrador de la societat no serà necessari ostentar la condició de soci.

No podrà ser Administrador aquell que incorri en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades per la Llei 5/2006, de 10 d’abril, i demés que es poguessin establir en un futur.

Article 13.- L’òrgan d’administració assumirà la totalitat de les funcions de govern i administració de la societat, i podrà, en conseqüència, amb plena autoritat prendre acords sobre tota mena d’actes i contractes compresos en el gir i tràfic de l’empresa que constitueix l’objecte social. L’òrgan d’administració tindrà, per tant, plenes facultats d’administració i de disposició, alienació, gravamen i cancel·lació sobre els béns i negocis de la companyia, sense cap altra limitació que l’establerta per a aquelles qüestions el coneixement de les quals la Llei reserva exclusivament a la Junta General.

A títol merament enunciatiu, corresponen a l’òrgan d’administració les següents facultats i tot allò relacionat amb elles, àmpliament i sense cap limitació:

 1. Adquirir, disposar, alienar, tota classe de bens mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
 2. Dirigir la organització empresarial de la societat i dels seus negocis.
 3. Atorgar tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar arbitratges, prendre part en concursos, subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general realitzar qualssevulla operacions sobre participacions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels que resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució o subscrivint participacions en augments de capital o altres emissions de títols valors.
 4. Administrar bens mobles i immobles; fer declaracions d’edificació i plantació, delimitacions, amollonaments, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments i qualssevulla altres cessions d’ús o gaudi.
 5. Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
 6. Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.
 7. Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en Bancs, Instituts i Organismes Oficials i demés entitats, realitzant tot el que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
 8. Nomenar i separar empleats i representants, signar contractes de treball, transport i de traspàs de locals de negoci, retirar i remetre gèneres, enviaments i girs.
 9. Comparèixer davant de tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol Jurisdicció i davant de tota classe d’organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja sigui directament o per mitjà d’Advocats i Procuradors, als que podran conferir els oportuns poders.
 10. Atorgar i firmar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a tal efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
 11. Executar, i si escau, elevar a públic els acords adoptats per la Junta General.
 12. Atorgar poders de totes les classes, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Article 14.- El Consell d’administració, si n’hi ha, estarà composat per un mínim de tres i un màxim de nou membres.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es configurarà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, la qual haurà de ser convocada pel President o Vice-president, si escau. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s’hi oposa. En cas d’empat, decidirà el vot personal de qui fos President, qui comptarà amb vot diriment.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama dirigit a tots i cada un dels seus components amb vint-i-quatre hores d’antelació. Designarà d’entre ells al seu President i Secretari. Aquest darrer podrà no ser conseller; en aquest cas, assistirà a les reunions cas amb veu però sense vot.

TITOL IV.- EXERCICI SOCIAL

Article 15.- L’exercici social coincidirà amb l’any natural, començant l´1 de gener i finalitzant el dia 31 de Desembre del mateix any, excepte el primer exercici que s’iniciarà el dia de l’atorgament de l’escriptura fundacional.

Dins dels tres primers mesos de cada exercici, l’òrgan d’administració haurà de formular els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat.

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d’acord amb allò establert en la Llei del Codi de Comerç i hauran d’estar signats per tots els membres de l’òrgan d’administració.

Durant el termini que transcorri entre la convocatòria i la celebració de la Junta, els socis tindran la possibilitat d’obtenir de la societat, immediatament i  gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació i l’informe, en el seu cas, dels auditors de comptes. Aquest dret es mencionarà  a la convocatòria.

Article 16.-  Dels beneficis obtinguts a cada exercici, coberta la reserva legal, les garanties exigides per la Llei per a dur a terme l’objecte social i demés atencions legalment establertes, es detraurà per al fons de reserva voluntària el percentatge que determini la Junta General.

TITOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 17.- La Societat es dissoldrà per allò establert a la normativa vigent.

La mateixa Junta General que acordi la dissolució de la societat designarà un número imparell de liquidadors i acordarà les normes i terminis per la liquidació de conformitat amb les normes legals vigents.

TITOL VI.- SOCIETAT UNIPERSONAL

Article 18.-  En cas de que la societat esdevingui unipersonal s’estarà  a allò que disposen els articles 125 i següents de la Llei, i l’únic soci exercirà les competències de la Junta General.

Un cop hagin passat sis mesos des de que un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials, sense que aquest circumstància s’hagués inscrit al Registre Mercantil, aquell respondrà personalment, il·limitada i solidaria dels deutes socials contrets durant el període d’unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes contrets amb posterioritat.

* * * * *