Transformem el món: ODS

transformem el món
ods

El 2022, un grup mixt format per membres del Patronat de la Fundació Claror i de la Direcció del grup hem treballat per iniciar la integració els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’estratègia. 

D’entre els 17 ODS, el grup Claror n’hem prioritzat 7 que són aquells on podem aportar més valor i afins a la nostra activitat.  

 

Durant aquest 2023, l’entitat està definint els objectius 2030, els projectes necessaris, com també els indicadors per mesurar-ne la consecució. 

Imprimir
salut i benestar

Tenim com a missió millorar la salut i la qualitat de vida de totes les persones al llarg de la seva vida. Ho fem a través de la promoció i la pràctica de l’activitat física i el lleure i des d’un plantejament inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l’entorn. 

Imprimir
treball digne i creixement econòmic

Promovem el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,que respecti els recursos i el medi ambient. Volem contribuir a l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom, adoptant la perspectiva de gènere i fomentant la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. També volem contribuir a la millora de l’ocupació entre les persones joves i les que tenen capacitats diverses.

Imprimir
acció climàtica

Assumim la nostra responsabilitat ambiental i tenim la voluntat de minimitzar la nostra petjada, tant pel que fa la reducció d’emissions com de residus. Com a referent local, hem de treballar en la conscienciació d’aquest problema entre les persones que usen els Clubs, l’equip i la comunitat així com donar suport a les accions de llui-ta contra el canvi climàtic. Aquesta acció no pot ser aïllada, sinó en estreta col·laboració amb el teixit local i amb els diversos nivells administratius on treballem.

Imprimir
educació de qualitat

Som agents de salut. Entenem que l’activitat física i la promoció d’hàbits de vida saludables durant la infantesa i l’adolescència és una competència personal necessària per al desenvolupament com adults. A més, creiem fermament en la importància dels valors que la pràctica esportiva aporta a la joventut, considerant l’esport com una eina d’inclusió i cohesió de les societats. Ens aliem amb el sistema educatiu per facilitar als joves la pràctica dels aprenentatges i fomentem la formació contínua de l’equip. 

Imprimir
reducció de les desigualtats

Treballem per la igualtat d’oportunitats en l’accés de totes les persones a l’activitat físicai, en especial, aquelles que pateixen major vulnerabilitat social per raons de salut, econòmiques o de capacitats diverses. També vetllem per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. A més, impulsem el treball en xarxa en l’entorn dels clubs esportius per dur a terme projectes de desenvolupa-ment comunitari  i promovem l’economia local, solidària i sostenible.

Imprimir
pau, justícia i institucions sòlides

Volem ser una entitat gestionada de manera eficient, transparent, ètica i responsable. Basem la nostra millora en el diàleg amb els grups d’interès, a qui rendim comptes periòdicament. Ens comprometem a promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible i a fomentar la presa de decisions inclusives, participatives i que responguin a les necessitats dels grups d’interès i de la societat. 

Imprimir
aliança pels objectius

Tenint en compte que tenim la capacitat d’influir en el teixit social i empresarial, impulsem aliancesassociacions per desenvolupar i compartir el coneixement. Col·laborem amb entitats públiques, privades, sectorials, de la societat civil i altres empreses per realitzar accions que contribueixen al desenvolupament sostenible i a la difusió entre la ciutadania.