Transformem el món: ODS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) estan impulsats per les Nacions Unides i suposen un pacte mundial per tal d’avançar cap a un futur més just i digne per a tothom, que promogui un creixement econòmic sostenible que satisfaci les necessitats del present sense posar en risc les generacions futures.

 

Els 17 ODS es desgranen en un seguit de fites que conformen l’Agenda 2030 i implica a tots els actors de la societat, a escala mundial (països), local (ciutats, empreses, entitats socials) i també a nivell més personal.

 

A Claror creiem que tenim un paper actiu en afavorir el desenvolupament sostenible de la nostra societat i, és per això que hem dissenyat el Pla Estratègic 2024-2026 sota el lema “Fem per transformar”, que posa focus en 7 ODS i desplega 17 projectes estratègics.

 

La priorització dels 7 ODS i la definició dels 17 projectes es va fer entre el 2022 i el 2023 amb la implicació de més 80 persones de l’organització, entre elles el Patronat, la direcció i els responsables de cada àmbit de Club.

Imprimir
salut i benestar

Tenim com a missió millorar la salut i la qualitat de vida de totes les persones al llarg de la seva vida. Ho fem a través de la promoció i la pràctica de l’activitat física i el lleure i des d’un plantejament inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l’entorn. 

PROJECTES ESTRATÈGICS

Projecte WOW
Continuem millorant l’experiència que es viu als nostres clubs.

Projecte Hàbit
Fomentem hàbits saludables, més enllà de l’activitat física.

Projecte del CAP al CEM
Creem aliances amb el sistema sanitari per facilitar la recepta esportiva.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Percepció de la millora de la qualitat de vida gràcies a l’activitat física9 (escala 1 al 10)
Usos mensuals als clubs (mitjana anual)4 usos/persona
Vida mitja del client/a (mitjana anual)> 24 mesos
Imprimir
treball digne i creixement econòmic

Promovem el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,que respecti els recursos i el medi ambient. Volem contribuir a l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom, adoptant la perspectiva de gènere i fomentant la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. També volem contribuir a la millora de l’ocupació entre les persones joves i les que tenen capacitats diverses.

Projectes estratègics

Projecte Persones
Millorem l’experiència de l’equip durant tot el cicle del treballador/a.

Projecte Talent/Resultats
Definim polítiques per reconèixer el mèrit, de manera justa i equitativa.

Projecte Talent Responsables
Formem en lideratge tots els responsables d’equips i/o projectes.

CEM Sagrada Família (Claror Cartagena): concurs de gestió
Ens preparem per al concurs i per garantir l’estabilitat de l’entitat.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Percepció de l’’experiència general com a treballador/a8,5 (escala 1 al 10)
Increment del preu mig de l’hora contractada (mitjana anual Fundació Claror)> = inflació
Imprimir
acció climàtica

Assumim la nostra responsabilitat ambiental i tenim la voluntat de minimitzar la nostra petjada, tant pel que fa la reducció d’emissions com de residus. Com a referent local, hem de treballar en la conscienciació d’aquest problema entre les persones que usen els Clubs, l’equip i la comunitat així com donar suport a les accions de llui-ta contra el canvi climàtic. Aquesta acció no pot ser aïllada, sinó en estreta col·laboració amb el teixit local i amb els diversos nivells administratius on treballem.

Projectes estratègics

Projecte Eficiència energètica i hídrica

Estudiem noves formes d’estalvi i reutilització de recursos.

Projecte Triple R (reduir, reciclar, reutilitzar)
Avancem en polítiques i accions d’economia circular.

Projecte Pròxim
Fomentem la compra i la mobilitat sostenible.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Reducció de les emissions de CO2 eq. en els centres en concessió-20 % respecte 2022
Reduir el consum d’aigua en els centres en concessió-35% respecte 2022
Imprimir
educació de qualitat

Som agents de salut. Entenem que l’activitat física i la promoció d’hàbits de vida saludables durant la infantesa i l’adolescència és una competència personal necessària per al desenvolupament com adults. A més, creiem fermament en la importància dels valors que la pràctica esportiva aporta a la joventut, considerant l’esport com una eina d’inclusió i cohesió de les societats. Ens aliem amb el sistema educatiu per facilitar als joves la pràctica dels aprenentatges i fomentem la formació contínua de l’equip. 

Projectes estratègics

Projecte revolució infantil

Potenciem les escoles esportives com a una eina valuosa en la formació dels infants i en la transmissió de valors.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Percepció dels valors per part de les famílies i les escoles >7 (escala 1 al 10)
Continuïtat dels infants i joves en la pràctica esportiva extraescolar9 anys
Imprimir
reducció de les desigualtats

Treballem per la igualtat d’oportunitats en l’accés de totes les persones a l’activitat físicai, en especial, aquelles que pateixen major vulnerabilitat social per raons de salut, econòmiques o de capacitats diverses. També vetllem per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. A més, impulsem el treball en xarxa en l’entorn dels clubs esportius per dur a terme projectes de desenvolupa-ment comunitari  i promovem l’economia local, solidària i sostenible.

Projectes estratègics

Projecte gènere
per la igualtat i la perspectiva de gènere.

Projecte Acció Social
Construïm aliances amb entitats socials per facilitar la pràctica esportiva a col·lectius vulnerables i cocreem projectes socials amb la comunitat.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Nombre de persones usuàries de col·lectius vulnerables+15% respecte 2023
Nivell de paritat entre gèneres a la direcció de l’entitat50 %
Imprimir
pau, justícia i institucions sòlides

Volem ser una entitat gestionada de manera eficient, transparent, ètica i responsable. Basem la nostra millora en el diàleg amb els grups d’interès, a qui rendim comptes periòdicament. Ens comprometem a promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible i a fomentar la presa de decisions inclusives, participatives i que responguin a les necessitats dels grups d’interès i de la societat. 

Projectes estratègics

Projecte Propòsit, cultura i valors
Redefinim la missió per elevar-nos cap a un propòsit transformador que refermi els valors i inspiri la nostra cultura corporativa.

Projecte Grups d’interès
Impulsem el diàleg, l’escolta i la cocreació amb totes les parts interessades.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Persones que consideren positiva o molt positiva la relació entre l’equip>90 %
Coneixement de la gestió ètica i socialment responsable per part del client/a>50%
Coneixement de la gestió ètica i socialment responsable per part de l’entorn>75%
Imprimir
aliança pels objectius

Tenint en compte que tenim la capacitat d’influir en el teixit social i empresarial, impulsem aliancesassociacions per desenvolupar i compartir el coneixement. Col·laborem amb entitats públiques, privades, sectorials, de la societat civil i altres empreses per realitzar accions que contribueixen al desenvolupament sostenible i a la difusió entre la ciutadania. 

Projectes estratègics

Projecte Proveïdors amb RSC
Enfortim aliances i caminem plegats en la gestió socialment responsable.

Projecte Altaveu
Visibilitzem i compartim la nostra manera de ser i de fer.

INDICADORS D’IMPACTE
OBJECTIU 2026
Proveïdors qualificats segons criteris de sostenibilitat i RSC  30
Nombre de projectes d’impacte sostenible fets en aliances6
Nombre d’accions conjuntes fetes amb l’entorn social dels clubs15