Reglament Claror Can Caralleu

El reglament del club i les seves clàusules són les formulades per l’Institut Barcelona Esports, per als centres esportius municipals de la ciutat. Aquestes clàusules podrien ésser revisades i modificades en aplicació de nous criteris de l’Institut Barcelona Esports.

PROCEDIMENT D’ENTRADA I SORTIDA

Tenen accés a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal Can Caralleu:

 1. Els seus abonats
 2. Les persones que participen en alguna activitat organitzada
 3. Les persones que en fan un ús puntual pagant l’entrada
 4. Grups que realitzen una activitat organitzada
 5. Públic assistent a competicions

L’accés i la sortida dels usuaris del centre varia en funció del tipus d’activitat:

Els abonats accedeixen i surten del centre per l’entrada principal i la recepció.

Els infants inscrits a l’Escola Esportiva, els jugadors i entrenadors del Centre Parroquial de Sarrià i els espectadors dels partits, accedeixen i surten per l’accés independent situat al carrer Esports i senyalitzat com a “Accés espectadors”.

Els infants inscrits a l’Escola Esportiva de Natació i les escoles de natació en horari escolar així com les nedadores i entrenadores del Club Natació Kallípolis, accedeixen i surten del centre per l’accés independent i automatitzat de la piscina verda.

Els grups externs (escoles i lloguers) accedeixen i surten del centre per l’accés de grups automatitzat situat en la zona d’accés principal.

Abonat del Centre Esportiu Municipal Can Caralleu

 • Ha d’accedir al centre pel lector digital a qualsevol dels torns. A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels torns.
 • Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza la sortida 15 minuts després de la seva franja horària.

Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides

 • Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats per adults (en tots els casos excepte en els cursos de natació, els entrenadors els recullen a la porta del centre. Els cursetistes de piscina menors de 12 anys poden accedir al vestidor acompanyats per pare/mare o tutor)
 • Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 30 minuts després del seu horari.
 • S’ha d’utilitzar el vestidor de grups i l’espai reservat de l’activitat contractada.

Persones que fan ús puntual del centre

             Entrades i lloguers ocasionals, i invitacions:

 • Les entrades ocasionals es venen sempre que l’aforament del centre ho permeti.
 • Al pagar la corresponent entrada, es rep el tiquet de pagament i cal portar-lo a sobre en tot moment.
 • El personal d’atenció a l’usuari prendrà les dades personals que figuren al DNI dels usuaris ocasionals (entrades i invitacions) per raons de seguretat.
 • L’entrada dona dret a l’ús lliure dels espais esportius i l’assistència a les activitats dirigides incloses en la graella d’abonaments sempre que hi hagi places disponibles.
 • Els espais que necessiten reserva prèvia, es poden utilitzar si estan lliures.
 • Un cop abandonat el centre, no es pot tornar a entrar amb el mateix tiquet excepte si s’accedeix puntualment al restaurant.

Lloguers: 

 • S’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat en el moment que ses realitza la reserva.
 • Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la.
 • S’ha d’utilitzar el vestidor assignat i l’espai reservat de l’activitat contractada.

Grups que realitzen una activitat organitzada

 • El responsable del grup disposa d’un carnet de proximitat per entrar i sortir tot el grup a la vegada per la porta exterior de grups i sempre ha de romandre amb els seus jugadors/alumnes.
 • El responsable del grup ha de dipositar un document identificatiu personal amb foto i nom a recepció i a canvi se li lliura la clau del vestidor assignat. El carnet personal el recuperarà al retornar la clau del vestidor, en el moment que tot l’equip abandoni el centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre de l’equip dins.
 • S’han d’utilitzar els vestidors de grups designats.
 • En el cas d’equips de competició, en els entrenaments es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la. El dia de la competició es permet l’entrada 45 minuts abans de començar el partit i la sortida als 30 minuts d’haver acabat. 
 • Els equips es comprometen a deixar els espais esportius i vestidors en el mateix estat en el que se’ls han trobat. En cas de desperfectes ocasionats per jugadors o espectadors el CEM Can Caralleu facturarà el cost de la reparació a l’equip titular del lloguer.
 • Les escoles poden realitzar l’entrada com a màxim 10 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida ha de ser just després de finalitzar-la.
 • En tots els casos, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau, buits i en bon estat.

ACCÉS PER A COL·LECTIUS ESPECIALS

Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda

 • El Centre Esportiu Municipal Can Caralleu disposa de dos ascensors per a l’accés a la planta superior (cafeteria i sala de fitness)

Normativa per a abonats infantils menors de 12 anys

Només poden accedir a les instal·lacions en els casos següents: 

 • Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic del Centre).
 • Que vagin acompanyats d’un abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Sempre que es faci ús del centre tots dos han de romandre, necessàriament, a les mateixes dependències.
 • Els majors de 7 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe.
 • Es disposa de vestidors familiars compartits i un vestidor unifamiliar en tot l’horari d’obertura del Centre.

Piscina d’estiu

 • Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).

REGLAMENT

El Centre Esportiu Municipal Can Caralleu disposa d’un reglament d’ús i d’un règim disciplinari que és d’aplicació a tots els abonats i usuaris del centre esportiu, i als col·lectius externs usuaris del centre, així com a totes les persones que accedeixen al centre de forma esporàdica mitjançant invitació, pagament de l’entrada o lloguer ocasional. 

La interpretació i aplicació o modificació d’aquest reglament és facultat de l’òrgan competent del seguiment del centre.

L’ús indegut de les instal·lacions i l’incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió definitiva l’ha de decidir l’òrgan competent del seguiment del centre.  

PROCESSOS ADMINISTRATIUS

Pagament de quotes 

 • L’alta al centre es formalitzarà a les oficines del Centre Esportiu Municipal i/o a través de la web del centre. Els menors d’edat requereixen autorització signada per pare/mare/tutor/tutora.
 • Els rebuts  es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant rebut bancari.
 • En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.
 • Les quotes es revisaran una vegada a l’any i seran aprovades i publicades per l’Ajuntament de Barcelona.

Cobrament de quotes impagades

 • La devolució de 2 rebuts domiciliats consecutius ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Modificació i baixes

 • Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.
 • La notificació caldrà fer-la personalment o bé per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.
 • El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.

Baixes temporals

 • L’abonat pot sol·licitar la baixa temporal d’abonament per motius mèdics, per trasllat laboral o d’estudis, prèvia aportació de la documentació justificativa.
 • El període per gaudir de la baixa temporal per motius de salut, estudis o feina, serà mínim 1 mes i màxim de 4 . Si la baixa s’allarga més enllà dels 4 mesos caldrà renovar la documentació justificativa. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.
 • En les activitats dirigides fora de quota d’abonament, no es realitzen baixes temporals.

Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)

 • Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física i especialment al col·lectiu de persones de més de 65 anys.

Devolucions de casals i activitats 

 • Es retornarà el 50% de l’import si la baixa es comunica 15 dies abans de començar l’activitat.
 • Per inscriure’s a cursos de pagament, els cursetistes abonats han d’abonar  la primera i la darrera quota del curs en el moment de la inscripció. Els cursetistes no abonats hauran d’abonar l’import del “dret d’inscripció”. En cas de donar-se de baixa abans de la finalització del curs perdran l’import de la darrera quota.

Reserva d’espais

Els espais esportius, pista poliesportiva, camp de futbol i pavelló, es poden llogar per part d’abonats i per no abonats, excepte el tennis i pàdel, que cal que com a mínim un dels usuaris sigui abonat.

Els abonats que vulguin reservar qualsevol espai esportiu han de ser abonats en l’horari de la reserva. Poden reservar i pagar l’entrada amb el 20% de descompte fora del seu horari.

Les reserves de les pistes es poden fer a una setmana vista. Tots els espais es poden llogar fins a un màxim de 2 hores seguides, a excepció del pavelló que només es pot llogar una hora.

Per a fer ús del pavelló cal demanar la clau a recepció i deixar un carnet en dipòsit. Quan s’acabi l’activitat cal tancar l’espai i retornar la clau a recepció en el termini màxim de 15 minuts. En cas de sobrepassar aquest termini es penalitza amb l’import corresponent al lloguer de pista cada 30 minuts de retard. En cas de pèrdua de la clau cal abonar-ne l’import a l’administració.

Lloguer tennis i pàdel no abonats

Per fer ús de l’espai tennis i pàdel, cal fer reserva a la web http://reserves.cancaralleu.cat/ (fins a 7 dies d’antelació).

 • Els no abonats tenen dret a utilitzar les pistes de tennis i pàdel sempre que vagin acompanyats d’un abonat, previ pagament de l’entrada puntual i el lloguer de l’espai. 

Altres

 • En cas de pèrdua  o deteriorament del carnet, polsera o xip d’abonat cal fer la sol·licitud de duplicat a l’administració del centre i abonar les despeses de tramitació.
 • Suggeriments i queixes: els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin oportuns a la direcció del centre que poden lliurar a la recepció. També poden adreçar-se al correu [email protected]
 • En cas que hi hagi llista d’espera per abonar-se al CEM, l’alta es realitzarà per estricte ordre d’inscripció una vegada es comuniqui a l’interessat/da la disponibilitat de plaça.

NORMES GENERALS

DEFINICIÓ D’USUARI

S’entén per usuari/ària qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat o disciplina, ja sigui de manera ocasional o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’ús. També restaran obligades al compliment d’aquesta normativa aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.

Abonat

Per adquirir la condició d’abonada, la persona interessada haurà de fer la sol·licitud, realitzar el pagament del preu públic corresponent i aportar les dades personals necessàries a l’administració del centre, per tal de tramitar l’alta. Quan aquesta no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places, s’integrarà en un llista d’espera per ordre de presentació als efectes d’accedir al club en el moment que es produeixi una vacant.

Usuaris ocasionals  

Per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada, i facilitar el nom i el document oficial que l’acrediti. Sempre que hi hagi llista d’espera per accedir al centre no es vendran entrades ocasionals.

Usuaris de cursos i/o activitats 

Per adquirir la condició de persona inscrita a un curs o activitat, caldrà fer la sol·licitud corresponent i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per ordre d’inscripció. Quan aquesta no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places, s’integrarà en un llista d’espera per ordre de presentació, als efectes d’accedir al curs o a l’activitat en el moment que es produeixi una vacant o ampliació de places, si això és possible.

Clubs, entitats i associacions esportives 

Són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat i/o en el Registre d’entitats de l’Ajuntament de Barcelona.

Centres docents 

Centres educatius de primària, secundària, batxillerat, així com escoles especials, cicles formatius i estudis universitaris.

Altres 

Associacions culturals i/o socials la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica fisicoesportiva ni el foment de l’activitat física/l’esport, però que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats i associades, així com els grups informals d’usuaris/àries que ho sol·licitin. El règim d’autorització de l’ús de les instal·lacions serà el previst per als usuaris/àries individuals, l’entitat gestora podrà demanar la relació de les persones que en faran ús com a integrants d’aquest grup.

DRETS DELS USUARIS

 1. Accedir a la instal·lació i realitzar les activitats fisicoesportives en l’horari establert i per a la finalitat per a la qual acrediti estar autoritzat.
 2. Utilitzar els serveis d’accés general de les instal·lacions esportives. 
 3. Formular reclamacions, queixes i suggeriments  en  relació  amb  el  servei,  seguint  el procediment que hi hagi establert i rebre resposta de les queixes o reclamacions.
 4. Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de les instal·lacions, així com sobre programes i activitats esportives.
 5. Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de  Caràcter Personal.
 6. Conèixer les característiques de les instal·lacions. Amb aquesta finalitat, la Fundació Claror mantindrà actualitzats els canals propis d’informació relativa a les seves  característiques principals.
 7. Disposar d’un reglament d’ús a la recepció i al web.

OBLIGACIONS DELS USUARIS DE COMPLIMENT GENERAL

 1. Aportar les dades necessàries per a adquirir la condició de persona usuària de  les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat. 
 2. Fer un bon ús de les instal·lacions esportives, respectar-les i cuidar-les, així com el mobiliari, el material esportiu, els jardins, l’arbrat i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat. 
 3. Mostrar al personal al servei de les instal·lacions l’autorització per usar-les, en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.
 4. Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres i dels recipients higiènics que hi ha.
 5. Respectar l’horari de funcionament.
 6. Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei.
 7. Es aconsellable comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de  funcionament, els desperfectes o les deficiències en el funcionament de la instal·lació. 
 8. Tractar amb respecte la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa. 
 9. Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada. 
 10. Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada  tipus d’instal·lació. 
 11. Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits/des de l’incompliment de  la normativa i es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat  que no compleixi la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb la present normativa d’ús i amb la resta de normativa legal que sigui d’aplicació. 
 12. No es poden gravar imatges ni sons sense autorització de la Direcció.
 13. No es poden fer entrenaments amb personal aliè.
 14. No es pot fumar.
 15. No es poden consumir begudes alcohòliques.
 16. Només es pot menjar en les zones habilitades (pineda).
 17. No es pot accedir amb envasos de vidre.
 18. No usar el mòbil en el decurs de les activitats dirigides, no parlar per telèfon ens els espais esportius. Està prohibit fer fotografies dins dels vestidors.

DE COMPLIMENT ESPECÍFIC PER A USUARIS QUE PERTANYIN A UN COL·LECTIU

 1. Designar, davant la Fundació Claror i per escrit, la persona que representa l’entitat als efectes d’elaborar el pla d’usos de cada temporada o període.
 2. Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les activitats que s’han de realitzar i les persones participants,  tant practicants com públic assistent, si s’escau. 
 3. Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi durant la seva permanència en la instal·lació.
 4. Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst en el pla d’usos.
 5. Respectar el nombre d’usuàries i d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització.
 6. Sol·licitar autorització expressa de la Fundació Claror per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors. 
 7. Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris i d’usuàries de les instal·lacions

CONDICIONS D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 1. Per accedir a la instal·lació, l’usuari/ària s’haurà d’identificar amb el carnet d’abonat, polsera o xip, i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés
 2. Els horaris d’obertura i tancament de les instal·lacions estaran exposats a l’entrada del club i a la web.
 3. Els/les usuaris/àries hauran d’ajustar-se als dies i hores d’obertura i tancament de les instal·lacions i als dies i períodes de tancament establerts anualment.
 4. En cas d’arribar a l’aforament màxim, la Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació, espais o a les diferents activitats.
 5. Les entrades ocasionals únicament permeten un únic accés a la instal·lació; no es podrà sortir i tornar a entrar un cop s’hagi accedit a l’espai excepte si s’accedeix al restaurant.
 6. En les activitats de grup que es portin a terme a les instal·lacions, el responsable de les persones participants mostrarà a la persona encarregada del control d’accés a la instal·lació, el seu DNI o document acreditatiu, per poder accedir als vestidors i a la resta d’espais esportius. Per obtenir les claus dels espais que s’hagin d’utilitzar, la persona responsable haurà de dipositar un document identificatiu, que li serà retornat una vegada lliurades les claus a la sortida.
 7. Els menors de 12 anys hauran d’accedir sempre acompanyats per un adult.
 8. Pel què fa a l’accés a les piscines, els menors de 12 anys han d’estar acompanyats d’un adult. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult podrà accedir amb un màxim de 2 menors de 6 anys o 4 menors, de 6 a 14 anys. 

La Fundació Claror fa extensiva aquesta situació als nois i noies a partir de 12 anys, tot i que podran accedir-hi sols després d’haver realitzat una prova d’autosuficiència a la piscina.

ALTRES CONDICIONS D’ACCÉS

 1. La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais.
 2. Els usuaris i les usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al  seu grau de discapacitat.
 3. No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall. 

 UTILITZACIÓ GENERAL D’ESPAIS I DE MATERIAL ESPORTIU

ÚS DELS ESPAIS

 • No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia de la Direcció.
 • Tant els usuaris i usuàries com les entitats alienes que han llogat alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat.
 • No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet ocupar  espais lliures sense autorització prèvia dels responsables de les instal·lacions. No es permet l’ús lliure de les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides i/o supervisades per personal tècnic. 
 • S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació. 

ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU

 • Respecte al material esportiu aquàtic que no sigui de la instal·lació, per raons d’higiene i seguretat no es podrà fer servir, exceptuant aquell material supervisat pel responsable de l’espai. 
 • Els usuaris/es són responsables del material esportiu que utilitzen, i l’hauran de retornar al seu lloc un cop l’han utilitzat.
 • Cada entitat esportiva és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat.
 • L’entrenador/a o la persona responsable de cada entitat haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar.
 • Tot  desperfecte  ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús serà responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a la què pertanyi, si aquesta persona està fent ús de la instal·lació com a integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable. 

PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL  

 • Les  persones usuàries mantindran la neteja i l’ordre de tota la instal·lació, de l’equipament i del material esportiu, així com un comportament respectuós envers el personal i la resta de gent que hi sigui present.
 • S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim tots els elements de la instal·lació i les normes específiques d’ús: fer bon ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a les persones que vindran més tard, etc. 
 • Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva.
 • En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les persones usuàries.
 • Per a la utilització de l’espai esportiu, les usuàries i els usuaris tenen l’obligació de canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva, així com de portar roba esportiva. No es podrà fer activitat física amb roba de carrer. En el cas de les piscines cal utilitzar xancles, banyador i casquet de bany.
 • És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.
 • S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació, ja que la direcció no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats.

PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES

 • És recomanable una revisió mèdica prèvia per a l’inici de l’activitat esportiva.  En  tot  cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva. 
 • La Fundació Claror posa a disposició de les persones usuàries, durant tot el període d’obertura de les instal·lacions, personal tècnic que pot assessorar-les sobre la millor manera de fer activitat física. 
 • És  recomanable fer un escalfament adient  abans de començar l’activitat física i en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica.
 • Durant les sessions, és recomanable hidratar-se, bevent sovint petites quantitats d’aigua.
 • És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici.
 • A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir. 

ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS

 • La Fundació Claror, mitjançat la direcció del centre, es reserva el dret de modificar  i/o anul·lar els horaris d’utilització de les instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. Totes les activitats començaran i acabaran segons l’horari previst, i no es permetrà d’ampliar-lo si, per qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard. 
 • L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’horari indicat. Transcorreguts 5 minuts des de l’inici de la sessió, no s’hi permetrà l’accés. 
 • No es permet, en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tècnic a nivell particular a les instal·lacions esportives, exceptuant el servei d’entrenador personal de la instal·lació.

OBJECTES PERDUTS I DISPONIBILITAT D’ARMARIETS

 • Can Caralleu no es responsabilitza dels objectes dipositats als armariets, igualment tampoc es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions. 
 • Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició de les persones usuàries durant 1 setmana. Transcorregut aquest termini, el/la responsable de la instal·lació els donarà a organitzacions no governamentals.
 • No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, roba interior ni bidons.

ARMARIETS

L’ús dels armariets és un servei que s’ofereix perquè els usuaris de la instal·lació puguin guardar-hi els efectes personals mentre duen a terme l’activitat fisicoesportiva. En cap cas és un servei de consigna. Hi ha dos tipus d’armariets : 

Armariets ocasionals – a disposició dels usuaris de forma temporal utilitzant un cadenat.

 • En finalitzar l’activitat o l’estada a la instal·lació, la persona usuària haurà de deixar l’armariet lliure, buit i net.
 • Cada dia, en acabar l’horari d’obertura de les instal·lacions, el personal responsable desallotjarà els armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi hagin passaran a tenir la condició d’objectes perduts. Can Caralleu no es farà càrrec del cadenat trencat per alliberar l’armariet.

Armariets de lloguer – són els que les persones usuàries poden llogar per un període determinat de temps, previ pagament de la taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període. 

Recomanacions:  

 • S’ha de guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet. Per raons higièniques,  les sabates s’han de guardar protegides amb una bossa. Cal tractar el pany amb cura. 
 • Els armariets funcionen amb cadenat. Cada usuari ha de disposar del seu cadenat.
 • En cas de problemes amb el pany, cal avisar  la recepció del centre. 
 • Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè la Fundació Claror no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o sostracció. 

La Fundació Claror es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimi convenient per motius de seguretat de les instal·lacions i de la resta de persones usuàries o quan es presumeixi, de manera fonamentada, la seva utilització indeguda sempre davant la presència de l’usuari.

SUPORTS INFORMATIUS I WEB

 • Les pantalles de TV i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del centre i de les activitats que s’hi fan. 
 • Els responsables del centre gestionaran el contingut del web i a aquest efecte determinarà els criteris d’ús i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats existents. 
 • No es permet col·locar cap element de comunicació, difusió, cartell ni publicitat  sense l’autorització dels responsables del centre. 

PROTECCIÓ DE LA IMATGE PRÒPIA

A efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules…) de qualsevol tipus es tractaran de la següent manera:

 • La Fundació Claror  per tal de garantir els interessos dels usuaris estableix que no es podrà realitzar enregistrament d’imatges ni de so, en els espais esportius i complementaris tancats al públic, figura de l’espectador, com a norma general.
 • Davant de requeriments concrets d’enregistrament dins dels espais esportius tancats s’haurà de realitzar una sol·licitud per escrit que anirà acompanyada de l’autorització de la persona a ser enregistrada o del seu tutor/a. La sol·licitud recollirà la voluntat de no penjar ni publicar les imatges en cas que surtin altres persones que no hagin donat la seva voluntat expressa per a la filmació.
 • En el cas dels espais esportius oberts es fomentarà el caràcter informatiu de la norma i s’eximeix de la responsabilitat existent entre usuaris. 
 • Respecte a les activitats de portes obertes realitzades a la instal·lació, informar als usuaris, ja que en aquest cas funcionarà com un espai obert. 

NORMATIVA D’ESPAIS

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:

 • El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius. 
 • La presència de tècnics esportius de forma permanent a la sala de fitness i, de socorristes a la piscina.
 • El servei d’assessorament i seguiment als abonats.
 • Puntualitat i qualitat en l’inici de les activitats dirigides.

SALA DE FITNESS

El tècnic de sala limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la pròpia seguretat de l’usuari o d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material. 

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens als Clubs Claror a les instal·lacions del club.

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h.

NO ES PERMET:

 • Accedir a la Sala de Fitness a les persones menors de 15 anys.
 • No fer cas dels consells dels tècnics, ni de les normes de la Sala.
 • Entrar motxilles, bosses, casc, raquetes a la sala.
 • Portar l’aigua o les begudes en recipients que es puguin trencar.
 • Monopolitzar els diferents aparells, ni guardar tanda.
 • Escoltar música sense auriculars.

ÉS OBLIGATORI:

 • Dur una tovallola per usar-la en les màquines i les màrfegues. I, per motius d’higiene, eixugar la suor de la màquina quan s’hagi fet servir.
 • Portar roba i calçat esportiu adequat. No es considera que ho siguin: les xancletes, les sabates amb plataforma, els banyadors o els pantalons texans. No es pot entrar amb el tors nu. Excepcionalment es permetrà fer alguns exercicis sense calçat.
 • Cedir l’ús de l’aparell quan es fa una pausa de recuperació entre sèries.
 • Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l’ús a la resta de persones usuàries de la sala.

ES RECOMANA:

 • Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estiraments durant 10-15 minuts.
 • Consultar al personal tècnic de la sala per assessorar-se del treball adient en funció dels objectius i de les necessitats de cadascú/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic.

SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

Horari:  horari de la graella d’activitats dins l’horari d’obertura del centre.

NO ES PERMET:

 • L’accés a les activitats a menors de 13 anys. Els usuaris de 13, 14 i 15 anys només podran participar en les activitats de menys intensitat que estableixi la direcció. Es pot consultar la graella d’activitats a la web. Els usuaris majors de 16 anys tindran accés lliure a totes les activitats incloses en la quota d’abonament. 
 • Accedir a la sala passats 5 minuts del inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament. Cadascuna de les activitats té un nombre màxim de places en funció de les possibilitats d’aforament de la sala i de la qualitat docent. 
 • La utilització individual o col·lectiva sense la presència d’un tècnic.

ÉS OBLIGATORI:

 • Reservar plaça a la web. 
 • Dur roba esportiva adequada per a fer les activitats dirigides. El tors ha d’estar cobert i cal portar sabatilles d’esport (excepte en les activitats cos-ment). Es prohibeixen les sabates amb plataforma. 
 • Dur una tovallola de mà per a posar damunt de les màrfegues, en cas que se n’utilitzin.
 • Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
 • Tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat.
 • Deixar qualsevol motxilla o bossa als armariets del vestidor.

ES RECOMANA:

 • Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
 • Assegurar-se que el nivell de dificultat de la sessió és adequat al nivell i condició física actual.
 • Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
 • Hidratar-se durant el temps dedicat a la pràctica esportiva.

* la Direcció es reserva el dret de modificar, canviar o eliminar alguna activitat, en cas de necessitat de la pròpia entitat o del mateix Ajuntament de Barcelona.

SALA DE GROUP CYCLE

Horari:  horari de la graella d’activitats dins l’horari d’obertura del centre.

NO ES PERMET:

 • L’accés a l’activitat a menors de 13 anys.
 • Accedir a la sala passats 5 minuts de l’inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament.
 • L’ús lliure de la sala quan no hi hagi activitat programada sense autorització del tècnic.

ÉS OBLIGATORI

 • Dur roba esportiva adequada per a fer l’activitat. El tors ha d’estar cobert i cal portar sabatilles d’esport. S’aconsella l’ús de sabatilles de ciclisme per a ajustar-se al pedal automàtic.
 • Dur una tovallola de mà per assecar-se la suor.
 • Netejar la suor de les bicicletes.
 • Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
 • Deixar qualsevol motxilla o bossa als armariets del vestidor.

ES RECOMANA:

 • Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
 • Ajustar les bicicletes a la llargada de les nostres extremitats.
 • Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
 • Hidratar-se contínuament, fins i tot abans de tenir sensació de set.

PISCINA

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

NO ES PERMET:

 • Els menors de 12 anys han d’entrar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable, excepte si participen d’un curset. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 menors.
 • Les persones amb 12 anys podran fer natació lliure si passen una prova de nivell realitzada pel socorrista.
 • Accedir o restar a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.
 • Utilitzar cap tipus de sabó o cremes a les dutxes de piscina i zona comuna d’aigües.
 • Realitzar cap activitat perillosa o jocs que comportin risc físic, córrer, empènyer.  Prohibit fer entrades de cap en la piscina “verda” degut a la poca profunditat.
 • L’ús d’ulleres o objectes de vidre fàcilment esmicolables.
 • L’ús de flotadors inflables.
 • Fer ús de la piscina a tota persona que presenti una ferida oberta i /o malaltia infecciosa.

ÉS OBLIGATORI:

 • Seguir les indicacions del tècnic socorrista.
 • Dur sabatilles de goma netes, casquet de bany (piscina coberta) i banyador. Està prohibit portar roba interior sota el banyador.
 • Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
 • Seguir el sentit de natació dels carrils, nedant per la dreta del carril i deixant lliure el costat esquerre.
 • Els usuaris de piscina hauran de respectar els espais destinats a les diferents activitats i els rètols indicatius de carril lent, mig o ràpid.
 • Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol, ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d’introduir-se a l’aigua.
 • Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials.

ES RECOMANA:

 • No dur cap tipus de joia o bijuteria mentre es resti al recinte de piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no es fa responsable de cap tipus d’objecte, a més de representar un risc de lesió pel propi usuari que les porta, i per la resta.

 HIDROMASSATGE

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

ÉS OBLIGATORI:

 • Complir les indicacions i consells dels tècnics.
 • Dur casquet de bany i banyador.
 • Dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
 • Que els usuaris i usuàries que pateixin o hagin patit alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de caire epilèptic, infecciosa-contagiosa o d’altres característiques, han de consultar amb el seu metge abans de fer ús d’aquests serveis.

NO ES PERMET:

 • Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes.
 • No està permès accedir als menors de 16 anys.
 • Per a persones que pateixen malalties infeccioses o hemorràgies de qualsevol tipus.

ES RECOMANA:

 • Utilitzar l’hidromassatge a totes les persones que pateixen reumatisme, refredats lleus, fatiga i estrès.
 • No estar-hi més de 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts.
 • Descansar uns minuts fora de l’hidromassatge després de la seva utilització.
 • Consultar al/la socorrista de la piscina en cas de tenir qualsevol  dubte.

ÉS CONTRAINDICAT

a) Per a persones amb hipertensió arterial greu o hipotensió.

b) Per a persones que pateixen diabetis.

c) Per a l’embaràs i per a persones amb varius.

En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai haurà de consultar-ho amb el seu metge.

SAUNES I BANYS DE VAPOR 

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

ÉS OBLIGATORI:

 • És obligatori complir les indicacions i consells dels tècnics.
 • Portar banyador i tovallola per evitar el contacte directe amb els elements de repòs. 
 • Abans del seu ús és obligatori dutxar-se.

NO ES PERMÈS:

 • Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes a les saunes, bany de vapor i a la zona comuna de descans. També està prohibit l’ús de guants de crill o d’altres elements d’exfoliació. Així com afaitar-se o depilar-se en aquestes zones.
 • Pujar als bancs amb sabatilles.
 • Abocar aigua a la sauna seca.
 • L’accés als menors de 18 anys.
 • Menjar. 
 • L’accés de persones amb problemes de varius, hipertensió arterial, problemes cardíacs, trastorns de pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal, malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, amb dermatitis, o problemes de vasodilatació.

ES RECOMANA:

 • Consultar al personal tècnic de la piscina en cas de tenir qualsevol dubte.
 • És recomanable hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir de les saunes, sempre i quan l’envàs no sigui de vidre i es faci un ús acurat dels envasos i embolcalls.
 • Estar-hi uns 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts. 
 • No portar joies ni objectes metàl·lics per risc de cremades.
 • Davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, avisar immediatament al personal del centre.

ÉS CONTRAINDICAT

 • Per a l’embaràs o per a les persones que vulguin quedar-se en estat.
 • A dones amb la menstruació.
 • Entrar a la sauna amb molta gana o amb l’estómac molt ple.
 • Entrar amb un estat de molt esgotament.
 • Per a persones que hagin estat operades recentment.

En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai s’hauria de consultar a un metge.

SOLÀRIUM

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

ÉS OBLIGATORI:

 • Dur una tovallola per usar-la en les hamaques.
 • Utilitzar xancles.

NO ES PERMET:

 • Accedir a aquest espai a les persones menors de  18 anys.
 • Fumar, menjar, ni portar envasos de vidre.
 • Escoltar música sense l’ús d’auriculars.
 • Queda prohibit l’ús de pilotes o altres materials que puguin destorbar la tranquil·litat de la resta d’usuaris.

ES RECOMANA:

 • Tenir en compte el tipus de pell i el temps màxim d’exposició recomanat en cada cas. Les exposicions molt llargues i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell i també augmenten el risc de desenvolupament d’un càncer de pell.
 • Informar de qualsevol anomalia que succeeixi en la instal·lació.
 • Utilitzar adequadament les cremes solars.

VESTIDORS

Horari: dilluns a divendres de 6.45-22.30h, dissabte 8-20.30h i diumenge i festius 8.30-15.30h

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:

 • Servei de neteja i desinfecció diari.
 • Armariets per a dipositar roba i objectes personals.
 • Assecadors de cabell.
 • Dutxes,  lavabos i vestuaris adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

ÉS OBLIGATORI:

 • Vetllar pel seu bon manteniment i deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors.
 • Dipositar totes les pertinences dins de l’armariet tancat amb cadenat, inclús durant l’estona de dutxa.
 • Dutxar-se en el temps estrictament necessari i fer un consum responsable de l’aigua. 
 • Fer ús de l’espai dins la zona de dutxes per assecar-se, així com també per escórrer l’equip de bany.
 • No deixar envasos a  les dutxes, ni embolcalls, ni  restes de sabó o qualsevol altre objecte. 
 • Deixar lliure l’armariet en abandonar la instal·lació. Cada nit es procedirà a buidar-los per netejar-los. Els objectes que hi hagin passaran a Atenció al Usuari, el propietaris tindran una setmana per a recollir-los.
 • Que els menors de 7 anys es canviïn amb el seu acompanyant i en el mateix vestidor.

NO ES PERMET:

 • Menjar.
 • Introduir-hi objectes de vidre o de qualsevol altre material que pugui esclatar o trencar en bocins.
 • Està prohibit pràctiques que afectin la salubritat com depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se la manicura o pedicura, etc.
 • Fer fotografies.

ES RECORDA:

 • Es recomana fer servir sabatilles.
 • Un cop fet servir l’armariet, recordeu deixar la porta tancada a fi d’evitar accidents.
 •  la Fundació Claror  no es fa responsable dels objectes dipositats als vestidors i armariets.
 • Els nens de 7 anys en endavant que participin en activitats lliures acompanyats d’un adult, s’hauran de canviar en el vestidor corresponent al seu sexe, o bé en els vestidors familiars (P1 mares amb criatures i P2 pares amb criatures)
 • Els nens de 7 anys en endavant inscrits en activitats de natació i es canviïn als vestidors de grup, s’hauran de canviar ells sols, sense acompanyant.

SALUT

Horari: cal consultar els horaris a la recepció.

Els serveis de Salut no estan inclosos en la quota d’abonat.

ÉS OBLIGATORI

 • Demanar hora amb antelació a recepció o a través del correu [email protected].
 • Ser puntual i arribar a l’hora sol·licitada.
 • Avisar amb prou temps en cas de no poder assistir a l’hora reservada. La no assistència sense previ avís comportarà, per a properes reserves, la obligatorietat de pagar el servei per avançat. En cas de no assistir injustificadament a una visita concertada i abonada prèviament, no es retornarà cap import.

ES RECOMANA

 • Tenir cura de la higiene corporal.
 • En les primeres visites en els Serveis de Salut dur tots aquells informes mèdics, radiografies, anàlisis de la lesió o molèstia que es considerin adients per  donar un millor servei.

ES RECORDA

El pagament del servei es farà en metàl·lic o targeta per avançat. 

Protocol escalada al rocòdrom de Can Caralleu

Per escalar al rocòdrom de Can Caralleu és imprescindible complir amb les següents indicacions:

Ús lliure

Edats:

 • Els majors de 18 anys tenen lliure accés en horari específic.
 • Els majors de 14 anys han de presentar un permís dels pares o tutors legals i anar acompanyats d’un major d’edat
 • Els menors de 14 anys hauran d’anar sempre acompanyats dels pares o tutors legals.

Seguretat:

 • Un mateix itinerari no podrà ser utilitzat per dos o més usuaris al mateix temps.
 • Cal tenir un nivell autònom i experiència en escalada, i una assegurança específica.
 • Abans d’escalar cal presentar a recepció el carnet de la FEEC o bé d’alguna altra assegurança (de l’any en curs) que especifiqui de manera clara la seva cobertura en aquest tipus d’activitat.
 • Està prohibit escalar en solitari. Les escaladores i escaladors novells han d’anar sempre acompanyats per un escalador experimentat i només podran escalar en top rope. La persona que assegura un escalador o escaladora ha de situar-se a 1-1,5m de distància de la paret per seguretat pròpia.
 • Quan s’escala al rocòdrom s’haurà de portar el casc degudament lligat en tot moment i es farà sempre amb un matalàs estirat a terra.
 • El material de seguretat i progressió, ancoratges i les preses no es poden tocar ni manipular. Cada usuari haurà de portar el seu material de progressió (peus de gat i magnesi) i el de seguretat pròpia (arnés, corda i aparell de seguretat i casc).
 • Cal utilitzar totes les mesures de seguretat per la progressió segons la normativa UIAA.
 • Cal Passar la corda per totes les anelles de seguretat i només es pot passar una corda per cadena i mosquetó.
 • L’escalada en top rope s’ha de fer amb tots els mosquetons passats.
 • Estan prohibides les maniobres de descens i rappels.
 • La direcció de Can Caralleu no es fa responsable dels accidents que puguin existir com a conseqüència del mal ús del rocòdrom.
 • Quan es fa ús lliure del rocòdrom, no es podrà fer ús del mig camp més proper al rocòdrom.

PAVELLÓ

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

L’ús de l’espai del Pavelló tindrà una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que el faci servir.

Els usuaris tenen dret a:

 • Reservar el pavelló per poder fer-ne ús.
 • El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius. 

 

A) ENTRENAMENTS I COMPETICIONS

Podran accedir tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin reserva.

ÉS OBLIGATORI

 1. Realitzar la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del propi club o entitat.
 2. Per a poder realitzar la sessió preparatòria hi ha d’haver com a mínim el 50% de la plantilla de l’equip.
 3. El club o entitat usuària de la instal·lació ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el present reglament, i impedirà que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o la resta de l’equipament.
 4. Portar calçat i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per als tècnics.
 5. Respectar les normes de funcionament intern.
 6. L’entitat, escola o club esportiu, designarà un responsable de la clau i de l’estat de conservació del vestuari que se li assigni.
 7. L’entitat, escola o club esportiu, informarà a la Direcció qui són aquests responsables.
 8. El personal de Can Caralleu només farà entrega de la clau del vestidor a la persona designada com a responsable.
 9. L’única persona que pot tornar la clau es el responsable designat. Can Caralleu no acceptarà la tornada de la clau per cap persona que no sigui el responsable designat.
 10. En el cas que el responsable designat marxi de la instal·lació sense tornar la clau, l’entitat haurà d’assumir el cost de la còpia de la clau si s’escau.
 11. El responsable té l’obligació de ser la primera persona en entrar al vestidor i l’última en sortir.
 12. El responsable farà una revisió visual de l’estat del vestidor només arribar a aquest, si trobés algun desperfecte o incidència, avisarà immediatament a recepció. En el cas de que no ho fes, haurà d’assumir els desperfectes que hi hagin detectat els posteriors grups o personal de Can Caralleu.
 13. Les entitats s’hauran de fer càrrec del cost dels desperfectes que s’hagin ocasionat als espais que ocupen i que s’hagin produït dins l’horari contractat. 
 14. Els equips han d’entrar a la instal·lació de manera conjunta i ordenada respectant la feina del personal de recepció.
 15. Si les condicions meteorològiques ho permeten, els equips i familiars han de fer servir l’espai exterior per reunir-se i esperar l’hora d’entrada.

NO ES PERMET:

 1. Utilitzar altres espais que els designats pel Centre.
 2. Fumar, menjar o begudes alcohòliques, i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.
 3. L’ús de patins, patinets o bicicletes.
 4. Que els acompanyants estiguin en la pista durant el període que duri l’activitat.

ES RECORDA / ALTRES ASPECTES

 1. En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comunicar-ho al tècnic.
 2. La Direcció del centre podrà modificar el nombre i ordre de les sessions i els horaris d’aquestes, quan ho consideri oportú per necessitats del servei.
 3. El personal de manteniment del centre es farà càrrec de la preparació de l’espai per la realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material esportiu propi del centre.
 4. En les activitats esportives organitzades per la instal·lació s’haurà de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

B)  ABONATS

Els abonats majors de 18 anys podran fer ús d’aquests espais de forma individual, sempre i quan no estiguin ocupats, demanant la clau a la recepció del centre.

ÉS OBLIGATORI

 1. Portar el propi material esportiu.
 2. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:

 1. No es permet realitzar cap esport col·lectiu sense reservar pista.
 2. Està prohibit desplaçar les cistelles sense l’autorització del personal de la instal·lació.

C)  LLOGUERS D’ESPAIS

ÉS OBLIGATORI

 1. Fer la reserva a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari.
 2. El responsable del grup s’ha de presentar al personal d’Atenció a l’Usuari.
 3. Realitzar el pagament de la quota estipulada.
 4. Portar el propi material esportiu.
 5. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:

 1. Desplaçar les cistelles sense l’autorització del personal de la instal·lació.

PISTA POLIESPORTIVA 

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

L’ús de la Pista poliesportiva tindrà una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que el faci servir.

Els usuaris tenen dret a:

 • Reservar la pista  per poder fer-ne ús.
 • El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius. 

A) ENTRENAMENTS I COMPETICIONS

Podran accedir tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin reserva.

ÉS OBLIGATORI

 1. Realitzar la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del propi club o entitat
 2. Per a poder realitzar la sessió preparatòria hi ha d’haver com a mínim el 50% de la plantilla de l’equip.
 3. El club o entitat usuària de la instal·lació ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el present reglament, i impedirà que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o la resta de l’equipament.
 4. Portar calçat  i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per als tècnics
 5. Respectar les normes de funcionament intern.
 6. L’entitat, escola o club esportiu, designarà un responsable de la clau i de l’estat de conservació del vestuari que se li assigni.
 7. L’entitat, escola o club esportiu, informarà a la Direcció qui són aquests responsables.
 8. El personal de Can Caralleu només farà entrega de la clau del vestidor a la persona designada com a responsable.
 9. L’única persona que pot tornar la clau es el responsable designat. Can Caralleu no acceptarà la tornada de la clau per cap persona que no sigui el responsable designat.
 10. En el cas que el responsable designat marxi de la instal·lació sense tornar la clau, l’entitat haurà d’assumir el cost de la còpia de la clau si s’escau.
 11. El responsable té l’obligació de ser la primera persona en entrar al vestidor i l’última en sortir.
 12. El responsable farà una revisió visual de l’estat del vestidor només arribar a aquest, si trobés algun desperfecte o incidència, avisarà immediatament a recepció. En el cas de que no ho fes, haurà d’assumir els desperfectes que hi hagin detectat els posteriors grups o personal de Can Caralleu.
 13. Les entitats s’hauran de fer càrrec del cost dels desperfectes que s’hagin ocasionat als espais que ocupen i que s’hagin produït dins l’horari contractat. 
 14. Els equips han d’entrar a la instal·lació de manera conjunta i ordenada respectant la feina del personal de recepció.

NO ES PERMET:

 1. Utilitzar altres espais que els designats pel Centre.
 2. Fumar, menjar o begudes alcohòliques, i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.
 3. L’ús de patins, patinets o bicicletes.
 4. Que els acompanyants estiguin en la pista durant el període que duri l’activitat.

ES RECORDA / ALTRES ASPECTES

 1. En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comunicar-ho al tècnic.
 2. La Direcció del centre podrà modificar el nombre i ordre de les sessions i els horaris d’aquestes, quan ho consideri oportú per necessitats del servei.
 3. El personal de manteniment del centre es farà càrrec de la preparació de l’espai per la realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material esportiu propi del centre.
 4. En les activitats esportives organitzades per la instal·lació s’haurà de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

B)  ABONATS

Els abonats majors de 18 anys podran fer ús d’aquests espais de forma individual, sempre i quan no estiguin ocupats, fent la petició a la recepció del centre.

ÉS OBLIGATORI

 1. Portar el propi material esportiu.
 2. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:

 1. No és permet realitzar cap esport col·lectiu sense reservar pista.
 2. Està prohibit desplaçar les porteries sense l’autorització del personal de la instal·lació.

 

C)  LLOGUERS D’ESPAIS

ÉS OBLIGATORI

 1. Fer la reserva a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari.
 2. El responsable del grup s’ha de presentar al personal d’Atenció a l’Usuari.
 3. Realitzar el pagament de la quota estipulada.
 4. Portar el propi material esportiu.
 5. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:

 1. Desplaçar les porteries sense l’autorització del personal de la instal·lació.

CAMP DE FUTBOL

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

L’ús del camp de futbol tindrà una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que el faci servir.

Els usuaris tenen dret a:

 • Reservar el camp de futbol  per poder fer-ne ús.
 • El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius. 

A) ENTRENAMENTS I COMPETICIONS

Podran accedir tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin reserva.

ÉS OBLIGATORI

 1. Realitzar la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del propi club o entitat.
 2. Per a poder realitzar la sessió preparatòria hi ha d’haver com a mínim el 50% de la plantilla de l’equip.
 3. El club o entitat usuària de la instal·lació ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el present reglament, i impedirà que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o la resta de l’equipament.
 4. Portar calçat  i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per als tècnics
 5. Respectar les normes de funcionament intern.
 6. L’entitat, escola o club esportiu, designarà un responsable de la clau i de l’estat de conservació del vestuari que se li assigni.
 7. L’entitat, escola o club esportiu, informarà a la Direcció qui són aquests responsables.
 8. El personal de Can Caralleu només farà entrega de la clau del vestidor a la persona designada com a responsable.
 9. L’única persona que pot tornar la clau es el responsable designat. Can Caralleu no acceptarà la tornada de la clau per cap persona que no sigui el responsable designat.
 10. En el cas que el responsable designat marxi de la instal·lació sense tornar la clau, l’entitat haurà d’assumir el cost de la còpia de la clau si s’escau.
 11. El responsable té l’obligació de ser la primera persona en entrar al vestidor i l’última en sortir.
 12. El responsable farà una revisió visual de l’estat del vestidor només arribar a aquest, si trobés algun desperfecte o incidència, avisarà immediatament a recepció. En el cas de que no ho fes, haurà d’assumir els desperfectes que hi hagin detectat els posteriors grups o personal de Can Caralleu.
 13. Les entitats s’hauran de fer càrrec del cost dels desperfectes que s’hagin ocasionat als espais que ocupen i que s’hagin produït dins l’horari contractat. 
 14. Els equips han d’entrar a la instal·lació de manera conjunta i ordenada respectant la feina del personal de recepció.
 15. Si les condicions meteorològiques ho permeten, els equips i familiars han de fer servir l’espai exterior per reunir-se i esperar l’hora d’entrada.

NO ES PERMET:

 1. Utilitzar altres espais que els designats pel Centre.
 2. Fumar, menjar o begudes alcohòliques, i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.
 3. L’ús de patins, patinets o bicicletes.
 4. Que els acompanyants estiguin al camp de futbol durant el període que duri l’activitat.

ES RECORDA / ALTRES ASPECTES

 1. En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comunicar-ho al tècnic.
 2. La Direcció del centre podrà modificar el nombre i ordre de les sessions i els horaris d’aquestes, quan ho consideri oportú per necessitats del servei.
 3. El personal de manteniment del centre es farà càrrec de la preparació de l’espai per la realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material esportiu propi del centre.
 4. En les activitats esportives organitzades per la instal·lació s’haurà de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

B)  ABONATS

Els abonats majors de 18 anys podran fer ús d’aquests espais de forma individual, sempre i quan no estiguin ocupats, fent la petició a la recepció del centre.

ÉS OBLIGATORI

 1. Portar el propi material esportiu.
 2. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:

 1. No es permet realitzar cap esport col·lectiu sense reservar pista.
 2. Està prohibit desplaçar les porteries sense l’autorització del personal de la instal·lació.

C)  LLOGUERS D’ESPAIS

ÉS OBLIGATORI

 1. Fer la reserva a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari.
 2. El responsable del grup s’ha de presentar al personal d’Atenció a l’Usuari.
 3. Realitzar el pagament de la quota estipulada.
 4. Portar el propi material esportiu.
 5. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:

 1. Desplaçar les porteries sense l’autorització del personal de la instal·lació.

GRADES

Els espectadors i espectadores, així com els/les acompanyants només podran accedir als espais assignats. La Direcció  no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació. Els objectes extraviats es mantindran a la recepció de la instal·lació durant un període d’un mes; passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacions benèfiques.

ÉS OBLIGATORI

 1. Utilitzar els accessos habilitats.
 2. Respectar i complir les indicacions i consells del personal de les instal·lacions.
 3. Tenir un comportament cívic i respectuós cap al personal de la instal·lació, els jugadors/es i la resta de públic.
 4. Que les begudes utilitzades estiguin en envasos de plàstic, hermètics i irrompibles.

NO ES PERMET:

 1. Fumar en les instal·lacions.
 2. Menjar a les grades, incloses tot tipus de llaminadures o fruits secs.
 3. Entrar-hi ampolles de vidre, ni begudes alcohòliques.
 4. Entrar-hi amb banyador, o anar amb el tors nu.
 5. L’entrada de vehicles, patins, monopatins, bicicletes i animals (excepte gossos pigall).
 6. Fer ús de les escales o llocs de pas com a seients.
 7. Romandre en les zones de pas.
 8. Fer escalfaments, córrer o jugar amb pilotes ja que l’espai de grades no és una zona adaptada per aquestes funcions.

COMPORTAMENT

En els entrenaments 

 • No es podrà cridar a les persones que estiguin realitzant alguna activitat, el to de veu en aquest espai haurà de ser el normal d’una conversa per tal de no molestar als nois/es que realitzen les activitats.

Durant els partits 

 • Respecte a l’equip/jugador contrari.
 • Anima el teu equip/jugador.
 • Sigues bon/a amfitrió.
 • Respecte a les decisions de l’àrbitre.
 • Amb els infants recorda de fomentar la participació, l’esforç,… envers la victòria, la derrota…

PISTES DE TENNIS I PÀDEL

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

La reserva de les pistes de tennis i pàdel és exclusiva per als abonats de Can Caralleu.

Els abonats majors de 16 anys podran fer ús d’aquests espai.

ÉS OBLIGATORI

 1. Fer la reserva de pista i el pagament a través del web.
 2. Portar el propi material esportiu.
 3. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu.
 4. Parlar amb un to suau i respectuós 

NO ES PERMET:

 1. Accedir a les pistes de tennis i pàdel sense reserva.
 2. Utilitzar una altra pista que no sigui la que s’ha reservat.
 3. Allargar l’horari d’ús de la pista sense formalitzar una nova reserva.

PISTA D’ATLETISME

Horari: dilluns a divendres de 7-22h, dissabte 8-20h i diumenge i festius 8.30-15h

L’ús de la pista de tartà és lliure per a tots els abonats i no requereix reserva prèvia. Es compatibilitza l’ús lliure amb les activitats dirigides de running.

ÉS OBLIGATORI

 1. Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu.
 2. Circular en sentit contrari a les agulles del rellotge i pel mateix carrer.
 3. Respectar els altres usuaris.

NO ES PERMET:

 1. L’ús de patins, patinets i bicicletes.
 2. L’ús de calçat específic de competició amb claus.

 

INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I SANCIONS

No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta normativa constitueix incompliment. Els incompliments es qualificaran en lleus, greus i molt greus.

 Incompliments lleus: 

 • No ajustar-se a les condicions recollides en la Normativa relatives al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests, que no representin maltractament, ni faltin al respecte a les persones, ni suplantació d’altres persones. 
 • No complir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions. 
 • No seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte de les instal·lacions i el funcionament de les activitats. 
 • No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la normativa específica d’ús dels diferents espais esportius i elements de les instal·lacions. 
 • La resta de les condicions d’ús contingudes en la present Normativa i que no estiguin tipificades com a incompliments greus o molt greus. 
 • La reincidència de tres faltes lleus durant un any, comportarà una falta greu.

 Incompliments greus: 

 • No ajustar-se a les condicions recollides en la Normativa relatives als espais esportius, al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan comportin danys a aquests. 
 • Comportament incívic a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei a les instal·lacions. 
 • Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per no haver-se ajustat a la normativa i en cas d’emergència i/o simulacre. 
 • Utilitzar la instal·lació, de manera  individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització. 
 • No ajustar-se al pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions quan comporti afectació a la resta d’usuaris/àries o al servei. 
 • Utilitzar les instal·lacions per part d’un col·lectiu amb persones diferents i/o activitats diferents de les que consten en la relació que en tenen els responsables del centre.
 •  Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona. 
 • No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat a les instal·lacions. 
 • Els  incompliments  que causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus. 
 • La reincidència en incompliments lleus es considerarà també incompliment greu. 
 • La reincidència de tres faltes greus durant un any, comportarà una falta molt greu.

Incompliments molt greus

 • Proferir insults, amenaces i/o agressions a la resta d’usuaris/àries i/o al personal que presta servei en les instal·lacions.
 • Utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització. 
 • Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització corresponent. 
 • Dur a terme activitats prohibides en aquesta Normativa quan aquestes siguin susceptibles de generar un rendiment econòmic. 
 • Els incompliments quan causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris/usuàries o pertorbin greument la marxa dels serveis.
 • La reincidència en incompliments greus es considerarà incompliment molt greu. 

Mesures a aplicar per incompliment de les condicions d’ús, competència en l’aplicació i prescripció de les mateixes. 

 1. No ajustar-se a les condicions d’ús del la Fundació Can Caralleu Esport per part de l’usuari comportarà l’adopció de les mesures següents:
 • Incompliments lleus: comunicació per escrit, expulsió temporal de les instal·lacions per un període d’un dia a un mes. 
 • Incompliments greus: comunicació per escrit, suspensió del dret a entrada a les instal·lacions per un període d’ un mes fins a un any. 
 • Incompliments molt greus: suspensió de la condició d’usuari, per un període d’un any fins a cinc anys, així com rescabalar els danys econòmics que generi a la instal·lació.

2. L’expulsió de les instal·lacions, o qualsevol altra mesura encaminada a garantir la seguretat i l’ordre en el Servei, podrà ser acordada per qualsevol dels responsables dels centres o per qualsevol treballador de les instal·lacions en cas d’absència d’aquests, sens perjudici de poder proposar al director del centre l’adopció de les altres mesures previstes en aquest article. L’expulsió de les instal·lacions tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a la resta de la jornada en què es produeixi el fet que motiva l’aplicació d’aquesta mesura.  

3. La suspensió del dret a l’entrada a les instal·lacions podrà ser acordada pel director, en primera instància, en cas de no ajustar-se a les condicions d’ús previstes als apartats b) i c) de l’article anterior, i posteriorment pel Consell d’Equipament, en segona instància.

4. El director del centre resoldrà imposar alguna de les mesures abans esmentades, vist l’informe previ dels treballadors i coordinador/a de l’àrea. La persona afectada  tindrà la possibilitat d’al·legar els arguments que consideri adequats i d’aportar  elements de prova en la seva defensa en l’audiència prèvia que se li faci, sens perjudici d’altres actuacions i diligències que cregui oportunes. Contra la resolució del director del centre es podrà interposar recurs ordinari davant del Patronat de Fundació Claror.

5. La durada de la mesura aplicable es determinarà, d’acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la intencionalitat en l’actuació de l’interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència. 

6. El director del centre podrà arbitrar les mesures cautelars necessàries per garantir el compliment de les condicions d’ús de la instal·lació, sens perjudici de la competència dels coordinadors i , en tot cas, hauran de ser confirmades per aquest.

7. Les mesures que es preveuen en aquest article s’aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals que corresponguin segons la legislació vigent.

8 .  L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Claror seran informats  de  les  sancions  que  s’imposin  als possibles infractors de la normativa d’utilització.

 

Responsabilitats 

Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Normativa: 

 1. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. 
 2. Les entitats o les persones responsables de l’usuari/ària, quan l’infractor/a realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran, també, responsables de les infraccions que aquella persona realitzi. 
 3. Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades  en  aquesta Normativa. 

La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.  

Garanties i terminis 

 1. No podran imposar-se sancions sense la instrucció prèvia d’un expedient. 
 2. La Comissió Tècnica de Gestió de l’equipament és l’òrgan competent per iniciar l’expedient d’ofici o a instància de qualsevol part; a aquest efecte escoltarà i, redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit del fet i la resolució de l’expedient, en un termini màxim de 10 dies.
 3.  Excepcionalment i quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les activitats o en el supòsit que se’n puguin deduir perjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient sancionador o en qualsevol moment de la instrucció, la Comissió Tècnica de Gestió pot acordar la suspensió de l’assistència els entrenaments o partits o l’accés a les instal·lacions per un període no superior al de la resolució de l’expedient. 
 4. La Comissió Tècnica de Gestió iniciarà les actuacions que estimi pertinents per tal d’elaborar el plec de càrrecs o bé la proposta de sobreseïment i, amb l’audiència prèvia dels inculpats i en el seu cas de pares o representants legals i del seu entrenador sempre que aquests siguin menors d’edat, els quals podran presentar les al·legacions, justificacions i proves que estimin pertinents. 
 5. La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data del seu inici. A no ser que causes justificades determinades per la complexitat de la instrucció així ho requereixin. En posterioritat serà ratificat per la Comissió de Seguiment/Equipament.
 6. La notificació de les resolucions als interessants es faran per escrit en mà o mitjançant correu certificat. 
 7. Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini de quinze dies davant el mateix òrgan que l’ha dictat o, directament, recurs d’alçada, que exhaureix la via administrativa, davant la Regidoria competent. Amb l’advertiment que contra la resolució d’aquest darrer recurs només resta presentar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contencions Administratius en el termini de dos mesos, ambdós a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.  

 

Aprovació inicial en la sessió extraordinària de la Comissió Tècnica de Gestió del dia 14 de juliol de 2023