Reglament Claror Can Caralleu

El reglament del club i les seves clàusules són les formulades per l’Institut Barcelona Esports, per als centres esportius municipals de la ciutat. Aquestes clàusules podrien ésser revisades i modificades en aplicació de nous criteris de l’Institut Barcelona Esports.

Procediment d’entrada i sortida

L’accés al centre es fa mitjançant un lector digital situat a l’entrada del centre pel carrer dels Esports 2-8, i que dóna pas a travessar el torniquet. La porta exterior és d’ús exclusiu per a persones que porten grups i accedeixen amb carnet de proximitat.

Tenen accés a les instal∙lacions del centre esportiu Claror Can Caralleu:

1 Els seus abonats.

2 Les persones que participen en alguna activitat organitzada.

3 Les persones que en fan un ús puntual pagant l’entrada.

4 Grups que realitzen una activitat organitzada.

5 Espectadors dels partits de futbol.

L’accés i la sortida dels usuaris del centre es fan única i exclusivament pel carrer dels Esports 2-8, a excepció del públic dels partits de futbol, que ha d’accedir i sortir per l’accés independent situat uns metres més a baix de l’accés principal. Els espectadors amb mobilitat reduïda poden accedir al centre per l’accés principal.

Abonat del centre esportiu Claror Can Caralleu

Ha d’accedir al centre pel lector digital a qualsevol dels torniquets. A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels torniquets.

Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada i la sortida 15 minuts abans i després de la seva franja horària.

Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides

Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats.

Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 30 minuts després dels seu horari.

S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.

Persones que fan ús puntual del centre

Entrades puntuals

Es venen sempre que l’aforament del centre ho permeti.

Al pagar la corresponent entrada, es rep el tiquet de pagament i cal portar-lo a sobre en tot moment.

El personal d’atenció a l’usuari prendrà les dades personals dels usuaris puntuals per raons de seguretat.

Es pot assistir a les activitats de fitness de la graella i gaudir de la piscina, la sala de fitness i la pista d’atletisme.

Els espais que necessiten reserva prèvia, es poden utilitzar si estan lliures.

Un cop abandonat el centre, no es pot tornar a entrar amb el mateix tiquet.

 

Lloguers

S’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat abans d’entrar al centre.

Es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la.

Només es pot fer ús de l’espai reservat.

Grups que realitzen una activitat organitzada

El responsable del grup disposa d’un carnet de proximitat per entrar tot el grup a la vegada per la porta exterior i sempre ha de romandre amb els seus jugadors/alumnes.

El responsable del grup ha de dipositar un document identificatiu personal amb foto i nom a recepció i a canvi se li lliura la clau del vestidor. El carnet personal el recuperarà al retornar la clau del vestidor, en el moment que tot l’equip abandoni el centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre de l’equip dins.

S’han d’utilitzar els vestidors de grups designats.

Només es pot fer ús de l’espai reservat.

En el cas d’equips que facin competició, en els entrenaments es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la. El dia de la competició es permet l’entrada 45 minuts abans de començar el partit i la sortida als 30 minuts d’haver acabat.

En cas de les lligues organitzades per Claror Can Caralleu, es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici i s’ha de sortir 30 minuts després de finalitzar.

Les escoles poden realitzar l’entrada com a màxim 10 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida ha de ser just després de finalitzar-la.

En tots els casos, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau, buits i en bon estat.

Accés per a col∙lectius especials

Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda

L’ús de l’elevador està limitat a persones amb mobilitat reduïda. El centre esportiu Claror Can Caralleu es reserva el dret de demanar el certificat mèdic corresponent quan ho consideri oportú.

Normativa per a abonats infantils

Abonats infantils menors de 12 anys

Només poden accedir a les instal∙lacions en els casos següents:

Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic de Claror Can Caralleu).

Que vagin acompanyats d’un abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Sempre que es faci ús del centre tots dos han de romandre, necessàriament, a les mateixes dependències i/o a la piscina.

A partir dels 7 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui

per sexe.

S’habiliten uns vestidors familiars per a pares i mares amb fills i

filles. Consulteu horaris a recepció.

Piscina d’estiu

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).

Reglament

Claror Can Caralleu disposa d’un reglament d’ús i d’un règim disciplinari que és d’aplicació a tots els abonats i usuaris del centre esportiu, i als col∙lectius externs usuaris del centre, així com a totes les persones que accedeixen al centre de forma esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada o lloguer puntual.

La interpretació i l’aplicació o modificació d’aquest reglament és facultat de l’òrgan competent del seguiment del centre.

L’ús indegut de les instal∙lacions i l’incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió definitiva l’ha de decidir l’òrgan competent del seguiment del centre.

Processos administratius

Pagament de quotes

La primera contractació es fa a les oficines del centre esportiu Claror Can Caralleu.

Els rebuts posteriors seran mensuals i es cobraran el primer dia de cada mes mitjançant rebut bancari.

En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.

Cobrament de quotes impagades

La devolució dels rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Modificacions i baixes

Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.

La notificació caldrà fer-la personalment, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol∙licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.

Baixes temporals

L’abonat pot sol∙licitar la baixa temporal d’abonament per motius mèdics, per trasllat laboral o d’estudis, prèvia aportació de la documentació justificativa.

El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12. Si la baixa s’allarga més enllà dels 12 mesos caldrà renovar la documentació justificativa. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.

Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)

Tots els nous abonats tenen dret a una revisió mèdica esportiva gratuïta. Per altra banda tenen l’obligació de respondre el QIAF, i en funció del resultat serà recomanable la revisió mèdica esportiva abans de l’inici de l’activitat física. Les persones majors de 65 anys també és recomanable que facin la revisió mèdica esportiva.

Devolucions casals i activitats

Es retornarà el 50% de l‘import si la baixa es comunica 10 dies abans de començar l’activitat i sempre que sigui per malaltia o lesió, previ justificant mèdic.

Reserva d’espais

Els espais esportius, pista poliesportiva, camp de futbol i pavelló, es poden llogar per part d’abonats i per no abonats, excepte el tennis i pàdel, que cal que com a mínim un dels usuaris sigui abonat.

Els abonats que vulguin reservar qualsevol espai esportiu han de ser abonats en l’horari de la reserva. Poden reservar i pagar l’entrada amb el 20% de descompte fora del seu horari.

Dilluns a les 8.00 hores del matí s’obre el període de reserves d’espais esportius per a la setmana en curs. Per a més informació del procés de reserva consulteu a recepció. Tots els espais es poden llogar fins a un màxim de 2 hores seguides, a excepció del pavelló que només es pot llogar una hora.

Per fer ús de l’espai pavelló, cal demanar a recepció la clau, deixant el carnet en dipòsit. Quan s’acabi l’activitat cal tancar l’espai i retornar la clau a recepció en el termini màxim de 15 minuts.

Per a reservar les pistes de tennis i pàdel cal fer reserva i pagament a través de la pàgina web http://reserves.cancaralleu.cat/ a partir de 7 dies abans del dia de la reserva. En cas de no poder jugar es pot anul·lar la reserva fins a 4h abans. Es poden tenir 2 reserves actives simultàniament.

En cas de sobrepassar aquest termini es penalitza amb l’import corresponent al lloguer de pista cada 30 minuts de retard. En cas de pèrdua de la clau cal abonar-ne l’import a l’administració.

 

Lloguer tennis i pàdel no abonats

Els no abonats tenen dret a utilitzar les pistes de tennis i pàdel sempre que estiguin lliures en el moment d’accedir a les instal∙lacions, previ pagament de l’entrada puntual i el lloguer de l’espai.

 

Altres

En cas de pèrdua o deteriorament del carnet de proximitat cal fer la sol∙licitud de duplicat a l’Administració del centre i cal abonar les despeses de tramitació.

En cas de pèrdua de la clau dels armariets de lloguer cal abonar-ne l’import a l’administració.

 

Suggeriments i queixes

Els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i queixes que creguin oportuns a la direcció del centre, dipositant-lo en la bústia situada a recepció. Es rebrà resposta en el termini màxim de 15 dies.

Normativa d’ús: general

La pauta general de comportament és la d’una utilització adequada de les instal∙lacions i el compliment de les normes generals i específiques que estableix el centre esportiu Claror Can Caralleu, les quals s’han definit amb l’objectiu de garantir el respecte envers els altres usuaris i l’equipament.

Cada espai específic es regeix per unes normes d’ús i uns horaris d’utilització que són publicats “in situ”.

La distribució d’espais i vestidors és facultat de la Direcció de l’entitat. Els criteris estan basats en la racionalitat i l’aprofitament adequat dels espais.

Tots els usuaris han de seguir les observacions indicades pels tècnics esportius, socorristes, personal administratiu, facilitar l’estada i manteniment, que tenen com a fi vetllar pel respecte i garantir un clima de convivència sobre l’ús dels espais esportius i vestidors, els aparells o material. Si, repetidament, les observacions no són ateses, l’usuari serà obligat a abandonar les instal·lacions.

No està permès realitzar activitats dirigides ni entrenaments personals per tècnics aliens al centre esportiu Claror Can Caralleu.

Davant de qualsevol indisposició preguem s’avisi a qualsevol membre del personal del centre.

Claror Can Caralleu disposa d’un Reglament Disciplinari per a garantir la correcta convivència entre els usuaris així com el respecte als espais i material del centre.

El centre esportiu Claror Can Caralleu disposa d’un pla d’evacuació per a respondre amb la màxima rapidesa a qualsevol situació d’emergència.

Tots els treballadors del centre esportiu Claror Can Caralleu coneixen aquest pla d’evacuació per tal de garantir la seguretat de totes les persones que hi ha al centre. En cas que es produeixi una situació d’emergència, els usuaris han de seguir les seves indicacions.

Com a criteri general, a l’interior del centre no es pot:

Circular i utilitzar espais esportius sense roba d’esport, calçat adient o amb tors descobert, excepte piscina i solàrium.

Fumar.

Menjar fora de les zones habilitades.

Entrar begudes amb envàs de vidre.

No és permesa l’entrada d’animals de companyia, excepte gossos pigall en els espais exteriors.

No es pot entrar amb patins, monopatí o patinet.

Normativa d’ús: espais

Espai aquàtic

És facultat exclusiva de l’entitat regular els paràmetres de confort dels diversos espais i serveis d’aquesta zona.

No es pot fer ús d’aquest espai si es pateix alguna malatia infecciosa.

 

Piscines

És obligatori :

Dur banyador de natació, sabatilles de goma i casquet de bany (a la piscina coberta). El centre per temes d’higiene no disposa d’aquest material per préstec però hi ha una màquina de venda d’aquests productes al vestíbul de piscina.

Entrar pel túnel de dutxes i dutxar-se acuradament. No pot ser emprat però, per a la neteja personal.

Respectar els horaris i els carrers destinats als abonats per nedar.

Cal seguir les indicacions dels tècnics i socorristes en tot moment.

No es permet l’entrada a l’espai amb bosses, motxilles ni cascs.

Piscina d’hivern

És obligatori :

Els menors de 12 anys, tant si saben nedar com si no, han d’anar acompanyats d’un abonat adult major de 18 anys, excepte si participen en un curs de natació. Tots dos han de romandre a la mateixa zona de la piscina.

Piscina d’estiu

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).

Només es permet l’entrada de quatre menors de 14 anys per adult.

Té un aforament limitat per temes de seguretat i confort.

Zona de relaxació (hidromassatge, bany de vapor i sauna)

 

És obligatori :

Ser major de 16 anys per utilitzar l’hidromassatge, bany de vapor i la sauna.

Respectar escrupolosament la normativa d’higiene de cada zona. És recomenable dur tovallola a la sauna.

Seguir les recomanacions d’ús: durada, indicacions, …

Es tracta d’una zona de descans per tant no destorbeu ni molesteu la resta d’usuaris.

Material de piscina

En l’ús lliure de la piscina només es permet la utilització de material auxiliar de flotació no inflable (bombolletes, xurros, cinturons…).

L’ús d’aletes per a nedar i per tal de no molestar la resta d’usuaris, cal que sigui amb el vist-i-plau dels tècnics aquàtics i sempre en els carrers senyalitzats per aquest fi.

Espai de condicionament físic

Es podrà disposar del mòbil a la sala de fitness sempre i quan estigui en mode vibració i s’atengui la trucada fora de l’espai esportiu, per tal de no molestar la resta d’usuaris.

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens als Clubs Claror a les instal·lacions del club.

Sala de fitness

És obligatori:

Ser major de 15 anys.

Seguir les indicacions dels tècnics de la sala que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament de les màquines i l’ús del material.

L’ús de roba i calçat esportiu adients. És prohibeix l’ús de sabatilles obertes o xancletes. No es pot entrar a aquest espai amb bosses, motxilles, cascs ni cap mena de material extern. No s’hi pot accedir amb banyador, sense samarreta o mullat.

L’ús d’una tovallola per cobrir les màquines, bancs i estores per evitar que el material s’impregni de suor i així mantenir unes condicions higièniques adequades.

Endreçar el material després de fer-lo servir. El material és de tots i per a tots.

Tenir cura del material evitant moviments bruscos, picant les plaques o deixant caure les peses a terra. Fer servir el material amb mesura i correcció facilita el treball i el benestar de tothom.

Sales d’activitats, de spining i d’indoor walking

A les sales d’activitats 1, 2 i 3 s’hi pot accedir només quan hi hagi una activitat programada.

Les sales d’spining i d’indoor walking es poden utilitzar també lliurement quan no hi hagi activitat programada.

Cal portar tovallola, calçat i roba adients, i es recomana portar aigua.

Cal ser puntual a l’inici de l’activitat per minimitzar el risc de lesions i no distorsionar el funcionament de la classe. El tècnic pot impedir l’accés una vegada ha començat l’activitat, per motius tant d’aforament com de manca de puntualitat.

Si no pots venir anul·la la teva reserva fins a mitja hora abans de l’inici de la sessió.

No es pot entrar a aquest espai amb bosses, motxilles, cascs ni cap mena de material extern.

Pavelló, camps de futbol, pistes de tennis i pàdel i pistes poliesportives

Cal vestir amb roba i calçat esportiu, diferent al del carrer.

Hi ha uns horaris per a l’ús lliure dels abonats que varien cada temporada i tenen validesa per a tot el curs, excepte en els períodes de vacances escolars quan poden variar d’acord amb el programa de lleure.

Els horaris poden modificar-se per necessitats de l’entitat.

Els abonats només cal que paguin els lloguers de les pistes de tennis i pàdel.

Rocòdrom i boulder (dins el pavelló)

Existeixen uns horaris per a l’ús lliure dels abonats.

Per fer ús del rocòdrom és obligatori:

– Ser major de 18 anys.

– Tenir experiència en escalada i autonomia tècnica.

– Presentar a la recepció el carnet de la FEEC, del CEC o bé d’alguna altra assegurança (de l’any en curs) que especifiqui de manera clara la seva cobertura en aquest tipus d’activitat.

– És obligatori respectar la normativa que està exposada al pavelló.

– Cal escalar sempre acompanyat, està prohibida l’escalada en solitari.

Pista de tartà i zona d’escalfament

És un espai per a córrer o caminar de pressa, no per passejar.

Per seguretat envers la resta dels usuaris es recomana no córrer amb els auriculars dins la pista, per a evitar col∙lisions.

La corda de la pista és de 300m.

El carrer interior és més lent i l’exterior el més ràpid (activitat dirigida).

El sentit de la marxa és invers al de les agulles del rellotge.

Cal fer servir roba i calçat esportiu (no sabatilles de claus, ni patins de rodes).

És un espai d’ús lliure per a tots els abonats. L’activitat dirigida per tècnics té prioritat sobre l’ús lliure.

Els exercicis d’estiraments i condicionament físic es faran fora de la pista, en l’espai annex.

Aquest espai quedarà fora de servei quan se celebrin partits de futbol.

Normativa d’ús: espais

Cal respectar a la resta d’usuaris, modereu el to de veu i activeu el mode de vibració dels telèfons mòbils.

Vestidors

El centre disposa dels següents vestidors:

– Vestidors d’abonats:

Estan distribuïts en espais masculí i femení, i el seu ús és exclusiu per a abonats i usuaris d’entrada puntual.

Es troben davant del camp de futbol i també a l’espai blau.

– Vestidors col∙lectius:

El centre disposa de vestidors destinats a grups (escoles i equips).

En el moment d’accedir al centre, el responsable de recepció indicarà al responsable del grup el número del vestidor que ha d’utilitzar.

El responsable de grup tancarà amb clau el vestidor amb els objectes personals mentre estiguin realitzant activitat.

Quan el grup abandoni el centre el responsable deixarà el vestidor buit i tancat amb clau i la retornarà a la recepció.

El responsable del grup vetllarà pel bon comportament i ús del centre per part del grup que dirigeix.

Claror Can Caralleu el farà responsable en tot moment de les actituds incorrectes.

No està permès canviar-se de roba i deixar les bosses en altres espais que no siguin els vestidors.

No s’hi permet afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles o dur a terme activitats que comportin molèsties a la resta d’usuaris.

Els cotxets de nadons no poden entrar als vestidors. Existeixen zones habilitades d’aparcament de cotxets que funcionen amb moneda.

Armariets

Tots els vestidors disposen d’armariets.

Cal guardar totes les pertinències dins de l’armariet, fins i tot quan estem a la zona de dutxes.

Per la vostra seguretat, no dipositeu objectes de valor dins l’armariet.

El sistema de tancament és amb cadenat.

Els cadenats són personals. Recomanem cadenat de combinació, així evitareu portar la clau sempre a sobre.

Per la vostra seguretat feu servir un cadenat amb un arc gruixut (7mm).

En marxar del centre cal deixar l’armariet buit i sense cadenat per permetre l’ús a d’altres abonats. En cas contrari el personal del centre es veurà obligat a retirar el cadenat, malmetent-lo, eximint-se de tota responsabilitat.

El centre esportiu Claror Can Caralleu disposa d’armariets de lloguer pels abonats.

 

Solàrium

Es permès prendre el sol en topless.

No és permès menjar.

Pineda

Hi ha una zona de picnic habilitada amb taules per menjar-hi.

Els menors de 12 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult.

Pèrdua d’objectes personals

El centre no es fa responsable de la pèrdua dels objectes personals. Es prega tenir cura de les pertinències personals.

Els objectes personals trobats dins del centre estaran a disposició dels abonats a la zona d’Atenció a l’usuari durant un termini de 15 dies. Passat aquest període es lliuraran a una institució benèfica pel seu aprofitament.

Normativa d’ús: serveis

Àrea de salut

Els tiquets de serveis de salut, puntuals o multiús, seran abonats a la recepció del centre prèviament a la prestació del servei.

Cal concertar dia i hora de cada servei prèviament, telefònicament o directament a la mateixa instal∙lació. També es pot concertar dia i hora amb l’especialista després de cada servei.

Com que els horaris són concertats, la puntualitat és un element primordial per al bon funcionament i aprofitament del servei. No es realitzarà el servei passats 15 minuts de l’hora concertada.

Si bé anul∙la el servei 24 hores abans de la visita es podrà tornar a concertar dia i hora sense cap càrrec. En cas d’anul∙lar-lo fora de termini o no assistir-hi sense avís, l’usuari haurà d’abonar el 50% del preu.

Els tiquets de salut caducaran passat un any de la data de compra.

Cafeteria-restaurant

L’accés a la cafeteria-restaurant és lliure, no cal ser usuari del centre.

S’hi ha d’accedir vestit, és prohibit entrar-hi amb el tors nu, en banyador i xancletes o mullat.

Aparcament

Per fer servir l’aparcament cal ser abonat de Claror Can Caralleu i donar-se d’alta del servei d’aparcament a recepció. L’abonat haurà de facilitar la matrícula, aportant el permís de circulació del cotxe que utilitzarà.

El cotxe que no tingui donada d’alta la seva matrícula no tindrà accés a l’aparcament.

L’abonat realitzarà un abonament a fons perdut.

Només es paga quan s’utilitza el servei, és a dir, no es cobra cap quota fixa per aquest concepte.

L’import de l’aparcament es facturarà amb la quota d’abonat el dia 1 de cada mes.

El fet d’estar donat d’alta no garanteix tenir plaça assegurada si l’aparcament està ple.

L’aparcament només es podrà fer servir en l’horari que obre el centre.

El centre esportiu Claror Can Caralleu no es fa responsable dels possibles robatoris o incidents que puguin succeir a l’aparcament.

Claror Can Caralleu es reserva el dret de prohibir l’accés a l’aparcament a aquells abonats que aparquin fora de les places habilitades.

Per a un millor funcionament del centre us agrairíem que:

Respecteu l’entorn: tant la intimitat dels altres com l’espai que ocupeu.

Llenceu els envasos buits a les escombraries.

Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.

En tots els casos cal ser respectuosos. Parlar massa alt o fer soroll produirà molèsties i manca de concentració en els altres i en vosaltres mateixos.

Mantingueu net i en bones condicions el centre.

Si detecteu algun desperfecte en el centre comuniqueu-ho a recepció.

Moltes gràcies, la vostra col∙laboració és bàsica per al bon funcionament de Claror Can Caralleu.