Portal de Transparència Claror

 1. Inici
 2. /
 3. Més que Fitness
 4. /
 5. Portal de Transparència
 6. /
 7. Portal de Transparència Claror

Informació institucional i organitzativa

La Fundació Claror, com entitat prestadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Fundació Privada Claror
 • NIF G59080259
 • Carrer Sardenya, 337 entresól 2a, 808025 de Barcelona
 • Inscrita al registre d’Associacions i Fundacions de la Genenralitat de Catalunya amb el número 481.

I és desig de l’organització promoure la transparència d’actuacions, garantir l’accés a la inforrmació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condicions que regulen la gestió de centres esportius municipals en règim de concessió administrativa de serveis

Normativa aplicable

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. 
 • Llei de l’Estatut dels Treballadors 
 • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 49/2022, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 • Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

Estatuts

Consulta els Estatuts de l’Entitat

Informació econòmica i contractual

 • L’òrgan superior de decisió de la Fundació Claror és el Patronat, els membres del quan no perceben cap remuneració per l’exercici del seu càrrec.
 • L’equip professional està format per 414 persones, entre personal dels clubs esportius i d’àrees centrals.
 • La Fundació Claror se sotmet anualment a una auditoria econòmica externa i per garantir una major transparència, l’empresa auditora canvia cada 6 anys.

Auditoria 2022

Accés als informes de l’auditoria: 2022

Auditoria 2021

Accés als informes de l’auditoria: 2021

Auditoria 2020

Accés als informes de l’auditoria: 2020

Auditoria 2019

Accés als informes de l’auditoria: 2019

Contractes amb l’Administració Pública

Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Claror

Inici: Febrer del 1993 amb Fundació Claror
Final: 31 de maig del 2043
Condicions d’explotació de l’equipament municiopal: la Fundació Claror suporta les despeses d’explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Des de l’any 21 de concessió l’Ajuntament participa en una tercera part dels excedents que es produeixin a l’explotació; 1/3 es destina a la millora del centre i 1/3 es destina a la promoció esportiva i el compliment dels objectius fundacionals. Es cas de dèficit, l’Ajuntament n’assumeix el 50%.

Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Sagrada Família

Inici: Desembre 1996 amb Fundació Claror
Final: 29 de desembre del 2025
Condicions d’explotació de l’equipament municipal: la Fundació Claror va assumir l’acabament de les obres del centre i la gestió en règim de concessió administrativa del centre esportiu municipal. Això vol dir que Claror suporta les despeses d’explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis.

El primer contracte de gestió segueix vigent avui dia i només ha sofert quatre modificacions concretes: el 2007 per la incorporació al centre de la finca núm. 30 del Passatge Vilaret; el 2009 per la modificació de la clàusula que fa referència a la participació de l’excedent econòmic per part del consistori i el 2010 per la modificació de la clàusula sobre el programa esportiu mínim segons la Carta de Serveis de l’Ajuntament de Barcelona. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona també participa de l’excedent econòmic, en cas que se’n generi. El 2021, com a mesura de compensació segons Real Decret del 8/2020 pels efectes del tancament del centre durant el període de l’estat d’alarma, s’allarga la vigència del contracte fins al desembre de 2025. 

Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Marítim

Inici: 6 d’abril del 1999
Final:
8 d’abril de 2046
Condicions d’explotació de l’equipament municipal:
la Fundació Claror va assumir les obres de construcció del centre i la gestió en règim de concessió administrativa del centre esportiu municipal.

En aquest cas, al cap d’un any de guanyar el concurs públic (el juliol de 2000), el contracte es va haver de modificar per la construcció del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i la plaça Charles Darwin. El projecte de centre va canviar totalment doncs l’estructura inicial per damunt del sól es va enderrocar i va donar lloc al projecte actual de centre en gran part soterrat. Aquesta modificació substancial del projecte va comportar un increment de la inversió inicial per part de Fundació Claror compensada per un augment de la durada de la concessió, una modificació del cànon a l’Ajuntament i de la participació en els excedents.

El 2021, com a mesura de compensació segons RD 8/2020 pels efectes del tancament del centre durant el període de l’estat d’alarma, s’allarga la vigència del contracte tres anys més, fins l’abril de 2046. 

alta online clubs claror
Contracte de gestió del Complex Esportiu Municipal Can Caralleu

Inici: 10 de maig de 1999 (Associació d’Entitats per a la Gestió del Complex Esportiu de Can Caralleu*)
Final: 18 d’agost de 2034
El 23 de juliol de 2002 es produeix una modificació del contracte de gestió per incorporar la piscina coberta municipal, gestionada fins aquell moment per al Club Natació Kallipolis. El contracte de gestió data la finalitzada al mateix temps que el Complex Esportiu, el 10 de maig de 2034.

Condicions d’explotació de l’equipament municipal: l’entitat gestora del centre esportiu suporta les despeses d’explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona també participa de l’excedent econòmic, en cas que se’n generi.

*El 2014, l’Associació d’Entitats per a la Gestió del Complex Esportiu de Can Caralleu canvia de naturalesa jurídica convertint-se en la Fundació Can Caralleu Esport, que hereda els drets i obligacions de l’Associació.

 

L’1 de gener de 2020, per voluntat del màxim òrgan de govern de l’entitat, la Fundació Can Caralleu Esport s’extingeix i és fusionada per absorció amb la Fundació Claror, l’entitat que des dels inicis s’ha encarregat de la gestió operativa del Complex Esportiu de Can Caralleu.

Ajuts Públics

Pel que fa a les ajudes de fons públics que es reben, cal diferenciar aquelles subvencions a la inversió, de les subvencions d’explotació. Les primeres financen projectes d’inversió en millores a l’equipament municipal.

 

Les segones, les d’explotació, ajuden al gestor a desenvolupar determinats programes impusalts des de l’Ajuntament o també donen suport en l’organització d’esdeveniments o activitats organitzades pel gestor, però que tenen com a finalitat la promoció de l’esport per a tothom.