Reglament L’Esportiu de Llinars

Procediment d’entrada i sortida

L’accés al centre es fa mitjançant un carnet o polsera de proximitat, que dóna pas per travessar els torns d’accés al club. L’accés i la sortida del centre esportiu es fan única i exclusivament per l’Avinguda Pau Casals, 281-283.

Tenen accés a les instal·lacions de L’Esportiu de Llinars:

·       Els seus abonats.

·       Les persones que participen en alguna activitat organitzada.

·       Les persones que en fan un ús puntual, pagant l’entrada o amb invitació.

·       Les persones que contracten serveis de salut.

·       Grups que realitzen una activitat organitzada.

Abonat de L’Esportiu de Llinars:

·       L’abonat ha d’aproximar la targeta o polsera a qualsevol dels lectors dels torns.

·       A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels lectors.

·       Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada des de 30 minuts abans de la seva hora d’accés. La sortida ha der fer-se com a màxim 30 minuts després del seu horari.

·       Si l’abonat/da fa ús de les instal·lacions fora de la franja horària contractada se li aplicarà una facturació complementària.

Cursetista no abonat que participa en activitats dirigides:

·       El procediment d’entrada i sortida és idèntic al d’abonats, excepte si entren en grup amb el personal del club.

·       Les targetes o polseres estan codificades en l’horari de l’activitat contractada.

·       Es permet l’entrada al centre esportiu 30 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida com a màxim 30 minuts després del seu horari.

·       S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.

·       Les activitats segueixen el calendari de vacances escolars.

·       Les activitats són dirigides per professors titulats i especialitzats, i són adequades al coneixement i condició física de cadascú.

·       Totes les activitats tenen una limitació de places i es duen a terme sempre que hi hagi un mínim d’inscrits.

·       La puntualitat és un factor prioritari per al bon funcionament i aprofitament de les classes. Un cop iniciada l’activitat, no estarà autoritzada l’entrada.

·       Els cursetistes han de complir amb la normativa del centre.

·       Quan es formalitza la inscripció a una activitat de pagament l’usuari haurà d’abonar per avançat el mes de juny (últim mes de curset) en concepte de Drets d’Inscripció.

Persones que fan un ús puntual del centre:

·       L’accés amb invitació està limitat a 1 ús per persona al mes.

·       Es vendran entrades puntuals sempre que l’aforament del centre esportiu ho permeti.

·       Per accedir al club s’haurà d’emplenar el formulari d’accés puntual.

·       Les dades personals quedaran registrades per poder mantenir una traçabilitat de les persones que accedeixen al club. Només es farà ús de les dades personals amb finalitat comercial si es marca la casella de consentiment al emplenar la butlleta d’accés.

·       El personal d’atenció al públic facilitarà una polsera especial a l’usuari per accedir al club.

·       Es podrà gaudir lliurement de la zona aquàtica, la sala de fitness i les sales d’activitats. Les entrades puntuals i invitacions permeten l’accés a les activitats dirigides, però no poden fer reserva de plaça online.

·       Un cop abandonat el centre esportiu no es podrà tornar a entrar amb el mateix tiquet.

Grups que realitzen una activitat organitzada:

·       El responsable del grup esperarà a tots els membres a l’entrada i sortida del centre esportiu i sempre haurà d’estar amb el seu grup.

·       L’accés al centre serà de tot el grup a la vegada.

·       Es lliurarà una clau del vestidor al responsable del grup. Aquest, haurà de retornar la clau del vestidor quan tot el grup surti del centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre del grup dins del club.

·       S’utilitzaran els vestidors de grups designats.

·       Només es podrà fer ús de l’espai reservat.

·       Les escoles podran realitzar l’entrada com a màxim 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida en el moment de finalitzar-la. Entraran i sortiran en grup acompanyats del seu responsable.

·       En tots els casos, els vestidors s’hauran de deixar tancats amb clau.

Accés per a col·lectius especials

Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda:

·       Les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat en l’ús de l’ascensor interior.

Normativa per a abonats/des infantils (menors de 12 anys)

Només poden accedir al centre esportiu en els casos següents:

·       Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic de L’Esportiu de Llinars).

·       Que vagin acompanyats d’un abonat/da familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Tots dos han de romandre necessàriament a les mateixes dependències i/o a la piscina on el menor faci l’activitat.

·       A partir dels 7 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe o bé els vestidors familiars acompanyats d’un abonat/da adult

Vestidors familiars

El club disposa de 2 vestidors destinats a usuaris amb fills d’entre 7 i 12 anys que siguin del sexe contrari a l’adult acompanyant (major de 18 anys). És obligatori deixar tots els objectes personals dins els armariets assignats mentre duen a terme l’activitat, ja que altres usuaris poden fer ús també del vestidor en el mateix espai de temps.

Així mateix, aquests 2 vestidors es podeu utilitzar excepcionalment per altres finalitats.

 

Processos administratius

Pagament de quotes

La primera contractació es farà a les oficines de l’Esportiu de Llinars.

Els rebuts posteriors seran mensuals i es cobraran el primer dia de cada mes mitjançant rebut bancari.

Cobrament de quotes impagades

La devolució dels rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Modificacions i baixes

Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.

La notificació caldrà fer-la personalment, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol∙licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa.

No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.

Baixes temporals

L’abonat podrà sol∙licitar la baixa temporal d’abonament per motius mèdics greus o per trasllat laboral, prèvia aportació de la documentació justificativa.

El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.

Altres

S’haurà d’abonar el cost dels següents suports a recepció en cas de pèrdua:

  • La clau dels armariets de lloguer.
  • El duplicat del carnet en cas de pèrdua.
  • Una clau familiar.

Política de reserva de pistes de pàdel

· Les reserves es faran en períodes de 90 minuts.

· La reserva es port fer amb una antelació de 3 dies.

· Pots tenir un màxim de dues reserves a futur.

· La pista no quedarà reservada fins a efectuar el pagament corresponent.

· El programa de reserves demanarà els noms tots els jugadors en el moment de formalitzar la reserva (quatre jugadors/es). És imprescindible que els noms dels jugadors/es siguin els que faràn ús de la pista, qualsevol canvi s’ha de notificar amb antel·lació a la recepció del club.

· El pagament de la reserva es farà online i sempre ho farà la persona que la formalitzi (pagament de pista en cas de NO abonats i consum de llum, en el cas que sigui necessària segon l’horari).

· En cas que un NO abonat vulgui fer servir una invitació, previament haurà de fer el pagament a l’hora de formalitzar la reserva. Un cop presenti la invitació a la recepció, es procedirà a fer la devolució de l’import corresponent al moneder de la persona que ha fet la reserva.

· Si per motius climatològics no es poden utilitzar les pistes, l’import de la reserva s’abonarà al saldo moneder del client. Es podrà utilitzar aquest saldo en futures reserves.

· La decisió última d’aquestes anul·lacions serà exclusivament del club.

· La cancel·lació o canvi de dia d’una reserva s’haurà de fer fins 4 hores abans de jugar. L’import d’aquesta reserva passarà directament al moneder del client. En el cas que no es faci en el termini de 4 hores, no s’acceptarà cap canvi ni devolució.

Política de reserva de pistes de tennis

· Les reserves es faran en períodes de 90 minuts.

· La reserva es port fer amb una antelació de 3 dies.

· Pots tenir un màxim de dues reserves a futur.

· La pista no quedarà reservada fins a efectuar el pagament corresponent.

· El programa de reserves demanarà els noms tots els jugadors en el moment de formalitzar la reserva (mínim dos, màxim quatre)

· El pagament de la reserva es farà online i sempre ho farà la persona que la formalitzi (pagament de pista en cas de NO abonats i llum, en el cas que sigui necessària segon l’horari).

· En cas que un NO abonat vulgui fer servir una invitació, previament haurà de fer el pagament a l’hora de formalitzar la reserva. Un cop presenti la invitació a la recepció, es procedirà a fer la devolució de l’import corresponent al moneder de la persona que ha fet la reserva.

· Si per motius climatològics no es poden utilitzar les pistes, l’import de la reserva s’abonarà al saldo moneder del client. Es podrà utilitzar aquest saldo en futures reserves.

· La decisió última d’aquestes anul·lacions serà exclusivament del club.

· La cancel·lació o canvi de dia d’una reserva s’haurà de fer fins 4 hores abans de jugar. L’import d’aquesta reserva passarà directament al moneder del client. En el cas que no es faci en el termini de 4 hores, no s’acceptarà cap canvi ni devolució.

Normes generals 

La pauta general de comportament serà la d’una utilització adequada de les instal·lacions i el material, de respecte i tolerància envers els treballadors i la resta d’usuaris, i de compliment de les normes generals i específiques que estableix L’Esportiu de Llinars, les quals s’han definit amb l’objectiu de garantir el benestar d’usuaris, treballadors i equipament.

Cada espai específic es regeix per unes normes d’ús i uns horaris d’utilització que són publicats “in situ”.

La distribució d’espais i vestidors és facultat de la Direcció de l’entitat. Els criteris estan basats en la racionalitat i l’aprofitament adequat dels espais.

Tots els usuaris han de seguir les observacions indicades pels tècnics, socorristes, personal administratiu i manteniment, que tenen com a fi vetllar pel respecte i garantir un clima de convivència sobre l’ús dels espais esportius i vestidors, els aparells o material. Si, repetidament, les observacions no són ateses, l’usuari serà obligat a abandonar el centre esportiu.

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens a l’Esportiu de Llinars.

Existeix, a més, una normativa d’higiene, d’acord amb el que estableix la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa a instal·lacions esportives, i que contempla també aspectes específics de la nostra entitat.

L’Esportiu de Llinars disposa d’un pla d’evacuació per a respondre amb la màxima rapidesa a qualsevol situació d’emergència.

Tots els treballadors de L’Esportiu de Llinars coneixen aquest pla d’evacuació per tal de garantir la seguretat de totes les persones que hi ha al centre esportiu. En el cas que es produeixi una situació d’emergència, els usuaris han de seguir les seves indicacions.

Com a criteri general, a l’interior del centre esportiu no es pot:

• Circular sense anar vestit de forma adient.

• Fumar.

• Menjar fora de les zones habilitades.

• Entrar begudes alcohòliques ni drogues, ni sota els efectes d’aquests.

• Entrar begudes en envàs de vidre.

• Gravar imatges o fer fotografies sense l’autorització expressa de la direcció del centre esportiu.

• Apropiar-se de béns aliens.

Espai aquàtic

No es pot fer ús d’aquest espai si es pateix alguna malaltia infecciosa.

Piscines

És obligatori

• Dur banyador, sabatilles de goma i casquet de bany. Per qüestions d’higiene, el centre esportiu no disposa d’aquest material per préstec.

• Fer servir les dutxes i dutxar-se acuradament. No pot ser emprat però, per a la neteja personal.

• Respectar els horaris i els carrers destinats als abonats per nedar.

• Els menors de 12 anys, tant si saben nedar com sinó, han d’anar acompanyats d’un abonat familiar adult, excepte si participen en un curs de natació. Tots dos han de romandre a la mateixa zona de la piscina.

• No es permet l’entrada a l’espai amb bosses, motxilles ni cap mena de material extern.

• Seguir les indicacions dels tècnics aquàtics que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament dels diferents espais i ús del material.

• Endreçar el material després de fer-lo servir. El material és de tots i per a tots.

Zona de relaxació (bany de vapor, sauna i hidromassatge)

És obligatori:

• Ser major de 16 anys per accedir a aquest espai.

• L’ús de la tovallola a la sauna, al bany de vapor i a les hamaques.

• Respectar la normativa d’higiene de cada zona.

• Seguir les recomanacions d’ús: durada, indicacions…

• Es tracta d’una zona de descans per tant no destorbeu ni molesteu la resta d’usuaris.

• És facultat exclusiva de l’entitat regular els paràmetres dels diversos serveis d’aquesta zona.

• Cal dutxar-se abans i després d’utilitzar cadascun d’aquests espais.

Material de piscina

• En l’ús lliure de la piscina només es permet la utilització de

material auxiliar de flotació (bombolletes, xurros, cinturons…)..

Espai d’esport i fitness

Sala de condicionament físic

És obligatori

• Ser major de 16 anys. Els menors de 16 anys només poden accedir-hi, fora de l’hora jove, per prescripció facultativa del servei mèdic de l’Esportiu de Llinars i acompanyats d’abonat adult (major de 18 anys). No poden fer un ús indiscriminat del material. El responsable de la sala és qui orienta en cada cas sobre quins són els elements a utilitzar.

• Els abonats de 12 i 15 anys poden fer ús de les màquines cardiovasculars dins la sala de condicionament físic en el següent horari: de dilluns a divendres, de 15h a 19h; dissabtes, de 10 a 12h i de 17 a 19h; i diumenges i festius, de 10 a 12h. Durant els períodes de vacances escolars (setmana santa, estiu i nadal) s’amplia l’horari de 10 a 12h i de 15 a 19h.

• Seguir les indicacions dels tècnics de la sala que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament de les màquines i l’ús del material.

• L’ús de roba i calçat esportiu adients. Es prohibeix l’ús de sabatilles obertes o xancletes.

• L’ús d’una tovallola per cobrir les màquines, bancs i estores per evitar que el material s’impregni de suor i així mantenir unes condicions higièniques adequades. Cal eixugar les màquines després de fer-les servir.

• Endreçar el material després de fer-lo servir. És de tots i per a tots.

• Tenir cura del material evitant moviments bruscos, picant les plaques o deixant caure les peses a terra. Fer servir el material amb mesura i correcció facilita el treball i el benestar de tothom.

• No es pot entrar en aquest espai amb bosses, motxilles, ni cap mena de material extern. No s’hi pot accedir amb banyador, sense samarreta o mullat.

Sales d’activitats polivalents i spining

• S’hi pot accedir sempre que hi hagi una activitat programada.

• Si no pots venir anul·la la teva reserva fins a mitja hora abans de l’inici de la sessió.

• Cal portar tovallola, calçat i roba adients, i es recomana portar aigua.

• És imprescindible ser puntual a l’inici de l’activitat per minimitzar el risc de lesions i no distorsionar el funcionament de la classe. El tècnic pot impedir l’accés una vegada ha començat l’activitat, per motius tant d’aforament com de manca de puntualitat.

• No es pot entrar a aquest espai amb bosses, motxilles, cascs ni cap mena de material extern.

Pistes de tennis i pàdel

• Menors de 12 anys: poden jugar acompanyats sempre per un major de 18 anys.

• A cada pista només hi poden jugar simultàniament 4 persones.

La reserva no inclou el lloguer de material, que s’ha de portar o llogar a part. No es poden utilitzar més de tres pilotes per pista.

• El temps d’un ús és de 90 minuts, i sempre comença i acaba a les hores en punt. En cas d’haver començat tard es manté l’hora d’acabament. Si es vol disposar de més temps cal adreçar-se a recepció.

• En cas de necessitar la llum, s’haurà d’abonar el preu de la tarifa corresponent.

• Per cortesia no accedirem a la pista si està ocupada, esperarem a que sigui l’usuari anterior qui, advertit de la nostra presència, finalitzi el seu joc i deixi lliure la pista.

• No hi entreu bosses, motxilles ni cascs de moto. Feu servir els armariets dels vestidors.

• Cal dur roba i calçat esportiu. No utilitzeu el calçat que feu servir pel carrer, ni aneu sense samarreta ni descalços.

• No es pot fumar, ni menjar ni entrar objectes de vidre.

• No es permet rebre classes de tècnics que no siguin de L’Esportiu de Llinars.

• Respecteu la tranquil·litat i concentració de la resta d’usuaris.

• Si les condicions climatològiques o de qualsevol altre tipus desaconsellen l’ús de les pistes, L’Esportiu de Llinars es reserva el dret de cancel·lar qualsevol reserva.

Vestidors

El centre esportiu disposa dels següents vestidors:

Vestidors d’abonats

Estan distribuïts en espais masculí i femení, i el seu ús és exclusiu per a abonats i usuaris d’entrada puntual.

Vestidors familiars

El centre esportiu disposa de 2 vestidors destinats a famílies amb fills petits que desitgin un espai més privat o per altres casos excepcionals. És obligatori deixar tots els objectes personals dins l’armariet assignat mentre duen a terme l’activitat.

Cal dipositar el DNI a recepció en el moment de sol·licitar la clau d’aquests vestidors i armariets, que es recuperarà en retornar-la.

Vestidors per a grups

• El centre disposa de vestidors destinats a grups i escoles.

• En el moment d’accedir al centre esportiu, el responsable de recepció indicarà al responsable del grup el vestidor que ha d’utilitzar.

• El responsable de grup tancarà amb clau el vestidor amb els objectes personals mentre estiguin realitzant l’activitat.

• Quan el grup abandoni el centre esportiu, el responsable deixarà el vestidor buit i tancat amb clau, i la retornarà a recepció. Així mateix, vetllarà pel bon comportament i ús del centre per part del grup que dirigeix.

• No està permès canviar-se de roba ni deixar les bosses en altres espais que no siguin els vestidors.

• No s’hi permet afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles o dur a terme activitats que comportin molèsties a la resta d’usuaris.

Armariets

• Tots els vestidors disposen d’armariets.

• Cal guardar totes les pertinences dins de l’armari durant l’estada al centre esportiu, fins i tot quan estem a la zona de dutxes.

• Per la vostra seguretat, no dipositeu objectes de valor dins l’armariet.

• El sistema de tancament és amb cadenat. Els cadenats són personals.

• Recomanem cadenat amb combinació, així evitareu portar la clau sempre a sobre. Per la vostra seguretat, feu servir un cadenat amb un arc gruixut (7mm).

• En marxar del centre esportiu cal deixar l’armari buit i sense cadenat per permetre’n l’ús a d’altres abonats. En cas contrari el personal del centre esportiu es veurà obligat a retirar el cadenat malmetent-lo, eximint-se de tota responsabilitat.

• L’Esportiu de Llinars disposa d’armariets de lloguer pels abonats.

Normativa de serveis

Pèrdua d’objectes personals

• L’esportiu de Llinars no es fa responsable de la pèrdua dels

objectes personals. Es prega tenir cura de les pertinences personals.

• Els objectes personals trobats dins del centre esportiu estaran a disposició dels abonats a la zona d’Atenció al Públic durant un termini de 15 dies.

Passat aquest període es lliuraran a una institució benèfica pel seu aprofitament.

• El centre no guardarà objectes d’higene personal, com xampú, gel de bany o cremes, ni pintes, raspalls de dents, etc. Tampoc es guardarà roba interior.

Àrea de benestar i salut

• Cal concertar dia i hora de cada servei prèviament, telefònicament o directament al mateix centre esportiu. També es pot concertar dia i hora amb l’especialista després de cada servei.

• Com que els horaris són concertats, la puntualitat és un element primordial per al bon funcionament i aprofitament del servei. No es realitzarà el servei passats 15 minuts de l’hora concertada.

• Si anul·la el servei 24 hores abans de la visita es podrà tornar a concertar dia i hora sense cap càrrec. En cas d’anul·lar-lo fora de termini o no assistir-hi sense avís, l’usuari haurà d’abonar el 50% del preu.

• Els tiquets de salut caducaran passat un any de la data de compra.

L’Esportiu de Llinars és Centre de Medicina de l’Esportiu, autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i ofereix revisions mèdiques esportives vàlid per a totes les federacions. Cal concertar cita prèvia.

Cafeteria – Restaurant

• L’accés a la cafeteria-restaurant és lliure, no cal ser usuari del centre esportiu.

• S’hi ha d’accedir amb roba adequada. Es prohibeix l’accés amb el tors nu, en banyador i xancletes o mullat.

Aparcament

• L’Esportiu de Llinars disposa d’aparcament municipal exterior i gratuït.

• L’Esportiu de Llinars no es fa responsable dels possibles robatoris o incidents que puguin succeir a l’aparcament.

Solàrium

• L’Esportiu de Llinars disposa d’un solàrium.

• No es pot entrar al solàrium amb menjar ni ampolles de vidre.

• No és permès fumar.

• No es poden posar les hamaques a la gespa.

• Procureu mantenir silenci per no molestar la resta d’usuaris i mantingueu els espais nets.

Per a un millor funcionament del centre us agrairíem que:

• Respecteu l’entorn: tant la intimitat dels altres com l’espai que ocupeu.

• Llenceu els envasos buits a les escombraries.

• Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.

• En tots els casos cal ser respectuosos. Parlar massa alt o fer soroll produirà molèsties i manca de concentració en els altres i en vosaltres mateixos.

• Mantingueu net i en bones condicions el centre.

• Si detecteu algun desperfecte en el centre ho podeu comunicar a recepció.

 

Moltes gràcies, la vostra col∙laboració és bàsica per al bon funcionament de L’Esportiu de Llinars.