Reglament Claror Sardenya

El reglament del club i les seves clàusules són les formulades per l’Institut Barcelona Esports, per als centres esportius municipals de la ciutat. Aquestes clàusules podrien ésser revisades i modificades en aplicació de nous criteris de l’Institut Barcelona Esports.

Procediment d’entrada i sortida

Tenen accés a les instal∙lacions del Claror Sardenya:

  • Els seus abonats.
  • Usuaris no abonats que participen en activitats dirigides.
  • Les persones que en fan un ús puntual pagant l’entrada.
  • Les persones que contracten serveis de salut.
  • Grups que realitzen una activitat organitzada.
  • Públic assistent a competicions.

L’accés al club es fa mitjançant un lector digital situat a l’entrada del club, que dóna pas a travessar el torniquet. La porta-cancel·la és d’ús exclusiu per a persones amb discapacitat, gent gran o persones amb nadons.

Abonat del Claror Sardenya

• Disposa d’un carnet personalitzat indispensable per accedir al club. Aquest carnet és absolutament intransferible.

• Ha d’accedir al club pel lector digital a qualsevol dels torniquets de recepció. A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels torniquets.

• Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada i la sortida 30 minuts abans i després de la seva franja horària.

• La utilització del club esportiu durant més temps del permès dóna lloc a una facturació complementària.

Usuaris no abonats que participen en activitats dirigides

• Disposa d’un carnet personalitzat en el que està codificat l’horari de l’activitat contractada.

• El procediment d’entrada i sortida es farà mitjançant els lectors digitals situals als torniquets de recepció.

• Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats.

• Es permet l’entrada al club 30 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 30 minuts després del seu horari.

• S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.

Persones que fan un ús puntual del club

Entrades puntuals :

•Es venen sempre que l’aforament del club ho permeti.

•En pagar la corresponent entrada es rep el tiquet de pagament, juntament amb l’extracte del reglament d’accés i ús del club esportiu.

•El personal d’atenció a l’usuari prendrà les dades personals dels usuaris puntuals per raons de seguretat.

•L’entrada dóna dret a l’ús lliure dels espais esportius i l’assistència a les activitats dirigides incloses en la graella d’abonaments.

•Un cop abonandonat el club, no es pot tornar a entrar amb el mateix tiquet.

Lloguers :

• S’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat abans d’entrar al club.

• Es permet l’entrada al club 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la.

• Només es pot fer ús de l’espai reservat.

Persones que contracten serveis de salut

• Els serveis de salut es duen a terme en un espai annex al club, per la qual cosa, no cal passar pels lectors digitals de la recepció.

• L’usuari d’aquest servei que no és abonat, no pot fer ús del club.

Grups que realitzen una activitat organitzada

• El responsable del grup disposa d’un carnet per entrar tot el grup a la vegada per la porta cancel·la de recepció i sempre ha de romandre amb els seus jugadors/alumnes.

• El responsable del grup ha de dipositar un document identificatiu personal amb foto i nom a recepció i a canvi se li lliura la clau del vestidor. El carnet personal el recuperarà en retornar la clau del vestidor, en el moment en què tot l’equip abandoni el club. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre de l’equip a dins.

• S’han d’utilitzar els vestidors de grup designats.

• En el cas d’equips que facin competició, en els entrenaments es permet l’entrada al club 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la. El dia de la competició es permet l’entrada 45 minuts abans de començar el partit i la sortida als 30 minuts d’haver acabat.

• En el cas de les lligues organitzades pel Claror Sardenya es permet l’entrada al club 15 minuts abans de l’inici i s’ha de sortir 30 minuts després de finalitzar.

• En ambdós casos, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau buits i en bon estat.

Públic assistent a competicions

Accés per a col·lectius especials

Usuaris amb mobilitat reduïda

• L’ús de l’elevador està limitat a persones amb mobilitat reduïda. El club es reserva el dret de demanar el certificat mèdic corresponent quan ho consideri oportú.

• Per obrir la porta-cancel·la de la recepció, cal fer servir el carnet d’usuari (personal i intransferible), tant per a l’entrada com per a la sortida.

Abonats infantils

Abonats infantils menors de 12 anys

Només poden accedir al club esportiu en els casos següents:

• Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic del club).

• Que vagin acompanyats d’un abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Sempre que es faci ús del club, tots dos han de romandre necessàriament a les mateixes dependències i/o a la piscina on el menor faci l’activitat.

• A partir dels 7 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe.

• En el cas del pavelló i les pistes exteriors, es permetrà l’accés sense acompanyant als abonats infantils a partir dels 9 anys.

Abonats infantils menors de 15 anys

• Tenen lliure accés al club tots els dies laborables fins a les 20 hores, durant el període lectiu del curs escolar. Els caps de setmana i a les èpoques estivals tenen com a única limitació els horaris d’obertura del club i fins les 21 hores, com a màxim.

• Cal que respectin les normatives específiques dels espais esportius pel que fa a l’accés als menors de 15 anys.

Reglament

El Claror Sardenya disposa d’un reglament d’ús i d’un règim disciplinari que és d’aplicació a tots els abonats i usuaris del club esportiu, i als col·lectius externs usuaris del club, així com a totes les persones que accedeixen al club de forma esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada o lloguer puntual.

La interpretació i aplicació o modificació d’aquest reglament és facultat de l’òrgan competent del seguiment del club.

L’ús indegut del club i d’incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió definitiva l’ha de decidir l’òrgan competent del seguiment del club.

Processos administratius

Pagament de quotes

L’alta al club es formalitzarà a les oficines del Claror Sardenya. Els rebuts es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant rebut bancari.

En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.

Les quota es revisaran una vegada a l’any.

Cobrament de quotes impagades

La devolució de 2 rebuts domiciliats consecutius ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Modificacions i baixes

Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.

La notificació caldrà fer-la personalment o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol∙licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.

El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.

Baixes temporals

L’abonat pot sol∙licitar la baixa temporal per motius mèdics greus o per trasllat laboral, prèvia aportació de la documentació justificativa.

El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12. Si la baixa s’allarga més enllà de 12 mesos caldrà renovar la documentació justificativa. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.

En les activitats dirigides no es realitzen baixes temporals.

Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)

Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física i especialment al col·lectiu de persones de més de 65 anys.

Tots els abonats tenen l’obligació de respondre el QIAF i, en funció del resultat, serà obligatòria la revisió mèdica esportiva abans de l’inici de l’activitat física.

Devolucions casals i activitats

Es retornarà el 50% del import si la baixa es comunica 15 dies abans de començar l’activitat i sempre que sigui per malaltia o lesió, previ justificant mèdic.

Lloguer d’espais no abonats

Els espais esportius, pavelló i sales d’activitats, es poden llogar per part d’abonats i per no abonats d’acord amb la disponibilitat.

Altres

En cas de pèrdua o deteriorament del carnet de proximitat cal fer la sol·licitud de duplicat a l’administració del club i cal abonar les despeses de tramitació.

En cas de pèrdua de la clau dels armariets de lloguer cal abonar-ne l’import a l’administració.

Suggeriments i queixes

Els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin oportuns a la direcció del club, dipositant-lo en la bústia situada a recepció. En rebrà resposta en el termini màxim de 15 dies.

Normes generals

Definició d’usuari

S’entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que faci ús del Claror Sardenya, en qualsevol modalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada sota qualsevol de les modalitats d’ús.

També restaran obligades al compliment d’aquesta normativa aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.

Abonat

Per adquirir la condició d’abonada, la persona interessada haurà de realitzar el pagament del preu públic corresponent i aportar les dades personals necessàries a l’administració del club, per poder tramitar l’alta.

Usuaris Puntuals o Temporals

Per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada o de l’abonament previst, i facilitar el nom i el document oficial que l’acrediti.

Usuaris de Cursos i/o Activitats

Per adquirir la condició de persona inscrita a un curs o activitat, caldrà fer la sol·licitud corresponent i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per ordre d’inscripció. Quan aquesta no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places, s’integrarà en una llista d’espera per ordre de presentació, als efectes d’accedir al curs o a l’activitat en el moment que es produeixi una vacant o ampliació de places, si això és possible.

Clubs, entitats i associacions esportives

Són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat i/o en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.

Clubs docents

Clubs educatius de primària i secundària així com escoles especials.

Altres

Associacions culturals i/o socials la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica fisicoesportiva ni el foment de l’activitat física/l’esport, però que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats i associades, així com els grups informals d’usuaris/àries que ho sol·licitin. El règim d’autorització de l’ús del club serà el previst per als usuaris individuals i l’entitat gestora podrà demanar la relació de les persones que en faran ús com a integrants d’aquest grup.

Drets dels usuaris

• Accedir al club i realitzar les activitats físico-esportives en l’horari establert i per a la finalitat per a la qual acrediti estar autoritzat.

• Utilitzar els serveis d’accés general del club.

• Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei, seguint el procediment establert i rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la seva presentació.

• Sol·licitar informació sobre el funcionament del club, els programes i les activitats esportives.

• Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

• Conèixer les característiques del club. Amb aquesta finalitat, el Claror Sardenya mantindrà actualitzat els canals propis d’informació relativa a les seves característiques principals.

• Disposar d’un reglament d’ús en el taulell d’informació.

Obligacions dels usuaris de compliment general

• Fer un bon ús de les instal·lacions esportives, respectar-les i cuidar-les, així com el mobiliari i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.

• Mostrar al personal al servei del club l’autorització per usar-les, en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.

• Col·laborar en el manteniment de la neteja del club i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres i dels recipients higiènics que hi ha.

• Respectar l’horari de funcionament.

• Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei.

• És aconsellable comunicar al personal del club les alteracions de funcionament, els desperfectes o les deficiències en el funcionament del club.

• Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal que hi treballa.

• Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.

• Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus d’activitat i d’espai esportiu d’acord amb la normativa específica.

• Abandonar el club quan hagin estat advertits de l’incompliment de la normativa i es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal del club té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb la present normativa d’ús i amb la resta de normativa legal que sigui d’aplicació.

• Aportar les dades necessàries per a adquirir la condició de persona usuària de les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat.

• No es poden gravar imatges ni sons sense l’autorització de la direcció del club.

• No es poden fer entrenaments amb personal aliè.

• No es pot fumar ni menjar.

• No es pot accedir amb envasos de vidre.

• No usar el mòbil a l’interior dels espais esportius.

De compliment específic per a usuaris que pertanyin a un col·lectiu

• Designar, davant del Claror Sardenya per escrit, la persona que representa l’entitat.

• Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant practicants com públic assistent, si s’escau.

• Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi durant la seva permanència al club.

• Utilitzar el club per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst en el pla d’usos.

• Respectar el nombre d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització.

• Sol·licitar autorització expressa del Claror Sardenya per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors.

• Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris del club.

Condicions d’accés al club

• Per accedir al club, l’usuari s’haurà d’identificar de la forma que s’estableixi, i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés que existeixin a cada club.

• Els horaris d’obertura i tancament del club estan exposats a la recepció.

• Els usuaris hauran d’ajustar-se als dies i hores d’obertura i tancament del club i als dies i períodes de tancament establerts anualment.

• En cas d’arribar a l’aforament màxim, el Claror Sardenya es reserva el dret de tancar l’accés al club, espais o a les diferents activitats.

• Les entrades puntuals permeten un únic accés al club; no es podrà sortir i tornar a entrar un cop s’hagi accedit a l’espai.

• En les activitats de grup que es vinguin a fer al club, el responsable de les persones participants mostrarà a la persona encarregada del control d’accés al club, el seu DNI o document acreditatiu, per poder accedir als vestidors i a la resta d’espais esportius. Per obtenir les claus dels espais que s’hagin d’utilitzar, la persona responsable haurà de dipositar un document identificatiu, que li serà retornat una vegada lliurades les claus a la sortida.

Altres condicions d’accés

• La resta de persones que accedeixin al club hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais.

• Els usuaris no podran accedir al club amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al seu grau de discapacitat.

• No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall.

Utilització general d’espais i material

Ús dels espais

• La distribució d’espais i vestidors és facultat de la direcció de l’entitat. Els criteris, pel que fa al cas, estan basats en la racionalitat i l’aprofitament dels espais.

• No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia del Claror Sardenya.

• Tant els usuaris com les entitats alienes a Claror Sardenya que han llogat alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat.

• No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet ocupar espais lliures sense autorització prèvia dels responsables del club. No es permet l’ús lliure de les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides i/o supervisades per personal tècnic.

• S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació.

Ús del material esportiu

• Per raons d’higiene i seguretat, no es pot fer servir material esportiu que no sigui del club, a excepció del que hagi estat supervisat i autoritzat pel responsable de l’espai.

• Els usuaris són responsables del material esportiu que utilitzen, i l’hauran de retornar als seu lloc un cop l’han utilitzat.

• Cada entitat és responsable del material que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat.

• L’entrenador o la persona responsable de cada entitat haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar.

• Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús serà responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a la que pertanyi, si aquesta persona està fent ús de la instal·lació com a integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.

Pautes de comportament general

• Els usuaris mantindran la neteja i l’ordre de tota la instal·lació, de l’equipament i del material esportiu, així com un comportament respectuós envers el personal i la resta d’usuaris.

• S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim tots els elements del club i les normes específiques d’ús: fer bon ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a la resta d’usuaris, etc.

• Cal respectar les normes i els consells del personal del club.

• En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica dels usuaris.

• Per a la utilització del club, els usuaris tenen l’obligació de canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva, així com de portar roba esportiva. No es podrà fer activitat física amb roba de carrer.

• És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba.

No es permet de fer-ho en cap altra dependència del club.

• S’aconsella no portar objectes de valor al club, ja que la direcció no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats.

Pautes de comportament saludables

• És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva.

• En el moment de donar-se d’alta al club, és obligatori respondre el Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física. En el cas que una de les preguntes del qüestionari es respongui afirmativament, caldrà passar una revisió mèdica obligatòria amb el metge de l’entitat. Aquesta revisió serà gratuïta i servirà per a orientar el nou abonat sobre la tipologia d’activitat més adequada a les seves necessitats.

• El Claror Sardenya posa a disposició dels usuaris, durant tot el període d’obertura del club, personal tècnic que pot assessorar-les sobre la millor manera de fer activitat física.

• És recomanable fer un escalfament adient abans de començar l’activitat física i en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica.

• Durant les sessions, és recomanable hidratar-se bevent, sovint, petites quantitats d’aigua.

• És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici.

• A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir.

Ordenació i programació de les activitats

• El Claror Sardenya farà públic, per a cada espai, el quadre d’horaris d’activitats programades d’acord amb el pla d’usos i serà obligatori respectar-lo.

• El Claror Sardenya mitjançat la direcció del club, es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els horaris d’utilització del club i espais concrets quan les circumstàncies ho requereixin. Totes les activitats començaran i acabaran segons l’horari previst i no es permetrà d’ampliar-lo si, per qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard.

• L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’horari indicat. Transcorreguts 5 minuts des de l’inici de la sessió, no s’hi permetrà l’accés.

• No es permet en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tècnic a nivell particular al club, exceptuant el servei d’entrenador personal del club.

Objectes perduts

• El Claror Sardenya no es responsabilitza dels objectes dipositats als armariets, com tampoc no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats al club.

• Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició dels usuaris durant 15 dies. Transcorregut aquest termini, el responsable del club els destruirà o donarà a organitzacions no governamentals.

• No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, ni roba interior.

Armariets

L’ús dels armariets és un servei que ofereix el Claror Sardenya perquè els usuaris del club puguin guardar-hi els efectes personals mentre duen a terme l’activitat fisicoesportiva. En cap cas és un servei de consigna. Hi ha dos tipus d’armariets:

Armariets puntuals

A disposició dels usuaris de forma temporal, utilitzant un cadenat.

• En finalitzar l’activitat o l’estada al club, l’usuari haurà de deixar l’armariet lliure, buit i net.

• Cada dia, en acabar l’horari d’obertura del club, el personal responsable desallotjarà els armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi hagi passaran a tenir la condició d’objectes perduts. El Claror Sardenya no es farà càrrec del cadenat trencat per alliberar l’armariet.

Armariets de lloguer

Són els que els usuaris poden llogar per un període determinat de temps, previ pagament de la taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període.

Recomanacions generals

• Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet. Per raons higièniques, les sabates s’han de guardar protegides amb una bossa de plàstic.

• Els armariets funcionen amb cadenat. Cada usuari ha de disposar del seu cadenat.

• Es recomana: no deixar-hi objectes de valor, perquè el Claror Sardenya no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o sostracció.

El Claror Sardenya es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimi convenient per motius de seguretat del club i de la resta d’usuaris o quan es presumeixi, de manera fonamentada, la seva utilització indeguda.

Plafons informatius i web del Claror Sardenya

Els plafons informatius, els televisors i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del Claror Sardenya i de les activitats que s’hi fan.

Els responsables del club gestionaran el contingut del web i els diferents plafons informatius i a aquest efecte determinaran els criteris d’ús i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats existents.

No es permet col·locar cap element de comunicació, difusió, cartell ni publicitat fora dels espais adients i assignats en cada plafó sense l’autorització dels responsables del club.

Protecció de la imatge pròpia

A efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules…) de qualsevol tipus es tractaran de la següent manera:

• El Claror Sardenya, per tal de garantir els interessos dels usuaris estableix que no es podrà realitzar enregistrament d’imatges ni de so, en els espais esportius i complementaris tancats al públic, com a norma general.

• Davant de requeriments concrets d’enregistrament dins dels espais esportius tancats s’haurà de realitzar una sol·licitud per escrit que anirà acompanyada de l’autorització de la persona a ser enregistrada o del seu tutor. La sol·licitud recollirà la voluntat de no penjar ni publicar les imatges en cas que surtin altres persones que no hagin donat la seva autorització expressa per a la filmació.

• En el cas dels espais esportius oberts del Claror Sardenya, es fomentarà el caràcter informatiu de la norma i s’eximeix de la responsabilitat existent entre usuaris.

• Respecte a les activitats de portes obertes realitzades al club, s’informarà als usuaris, ja que en aquest cas funcionarà com un espai obert.

Normativa d’espais

La Direcció del club garantirà a tots els usuaris:

•El correcte manteniment dels espais, el material i aparells esportius.

•La presència de tècnics esportius i socorristes permanentment a la sala de fitness i piscina, respectivament.

•El servei d’assessorament i seguiment als abonats.

•Puntualitat i qualitat en l’inici de les activitats dirigides.

Sala de fitness

El tècnic de sala limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la pròpia seguretat de l’usuari o d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material.

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens als Clubs Claror a les instal·lacions del club

Horari

Feiners: de 7 a 23.00h.

Dissabtes: de 8.30 a 20.30h, a excepció del juliol en què l’horari és de 8.30 a 15h i de 17 a 20.30h i a l’agost que és de 9 a 15h.

Diumenges i festius: de 9 a 15.30h, a excepció de l’agost que és tancat.

Dates especials:

El club només tanca l’1 i 6 de gener, 1 de maig, 11 de setembre, 25 i 26 de desembre. I els diumenges i festius del mes d’agost.

El club tanca a les 19.30 hores els dies 5 de gener, 23 de juny, 24 i 31 de desembre (si són laborables).

No es permet:

• Accedir a la sala de fitness a les persones menors de 15 anys. Les persones amb 15 anys només podran utilitzar les màquines cardiovasculars, i sempre amb la supervisió d’un tècnic.

• No fer cas dels consells dels tècnics, ni de les normes de la sala.

• Entrar motxilles o bosses a la sala.

• Portar l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i que es puguin trencar.

• Monopolitzar les diferents estacions, ni guardar tanda.

• Excedir del temps de treball marcat a les màquines cardiovasculars.

• Utilitzar sabates de ciclo-indoor.

És obligatori:

• Seguir les indicacions dels tècnics de la sala i respectar la normativa específica.

• Dur una tovallola per usar-la en les màquines o els matalassos. I, per motius d’higiene, eixugar la màquina quan s’hagi fet servir.

• Portar roba i calçat esportiu adequat. No es considera que ho siguin, entre altres: les xancletes, les sabates amb plataforma, els banyadors o els pantalons texans. No es pot entrar amb el tors nu.

• Cedir l’ús de l’aparell quan es fa una pausa de recuperació entre sèries.

• Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l’ús a la resta d’usuaris de la sala.

Es recomana:

• Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estiraments durant 10-15 minuts.

• Consultar al personal tècnic de la sala per assessorar-se del treball adient en funció dels objectius i de les necessitats de cadascú, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic.

• Tenir cura del material evitant moviments bruscos, picant les plaques o deixant caure les peses a terra. Fer servir el material amb mesura i correcció facilita el treball i el benestar de tothom.

Sales d’activitats dirigides

Horari

En funció del programa d’activitats.

No es permet:

• L’accés a les activitats a menors de 13 anys. Els usuaris de 13 a 15 anys només podran participar en les activitats autoritzades. Es pot demanar el quadrant d’aquestes activitats en la recepció del club. Els usuaris majors de 15 anys tindran accés lliure a totes les activitats incloses en la quota d’abonament.

• Accedir a la sala passats 5 minuts de l’inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament. Cadascuna de les activitats té un nombre màxim de places en funció de les possibilitats d’aforament de la sala i de la qualitat docent. L’accés a cada activitat es farà per rigorós ordre d’arribada i no es permet guardar tanda.

• Repetir una activitat si no hi queden places vacants.

• La utilització individual o col·lectiva sense la presència d’un tècnic.

És obligatori:

• Dur roba esportiva adequada per a fer les activitats dirigides. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma. Es recomana: dur roba còmoda si l’activitat a fer així ho requereix. Està prohibit calçat amb sola que marqui.

• Si no pots venir anul·la la teva reserva fins a mitja hora abans de l’inici de la sessió.

• Valida amb la polsera de proximitat la teva reserva al entrar a la sala d’activitats, tens tots els detalls a la pàgina de instruccions de reserva d’activitats > (Sistema en procés d’implementació)

• Dur una tovallola de mà per a posar damunt de les màrfegues, en cas que se n’utilitzin.

• Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.

• Tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat.

• Deixar qualsevol motxilla o bossa fora o dins de la sala.

Es recomana:

• Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.

• Assegurar-se que el nivell de dificultat de la sessió és adequat al nivell i condició física actual.

• Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.

• Hidratar-se durant el temps dedicat a la pràctica esportiva.

Ciclo-indoor

Horari

El que s’estableix al programa d’activitats.

No es permet:

• L’accés a l’activitat a menors de 13 anys.

• Els usuaris de 13 a 15 anys només podran participar en les classes de cicloindoor autoritzades i sota la supervisió del tècnic.

• Accedir a la sala passats 5 minuts del inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament.

• Repetir una activitat si no hi queden places vacants.

• L’ús lliure de les bicicletes quan no hi hagi activitat programada sense autorització del tècnic.

És obligatori:

• Dur roba esportiva adequada per a fer l’activitat. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma o amb sola molt prima.

• Dur una tovallola de mà per assecar-se la suor.

• Netejar la suor de les bicicletes i del terra.

• Afluixar els caragols del seient i del manillar quan hagi acabat l’activitat.

• Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.

• Deixar qualsevol motxilla o bossa fora o dins de la sala.

Es recomana:

•Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.

•Ajustar les bicicletes a l’allargada de les nostres extremitats.

•Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.

•Hidratar-se contínuament, fins i tot abans de tenir sensació de set.

Piscines

És facultat exclusiva de l’entitat regular els paràmetres de confort d’aquests espais.

Horari

Piscina gran:

• Sempre hi haurà un mínim de 3 carrers d’ús lliure durant l’horari d’obertura d’aquest espai, que són els que a continuació s’especifiquen.

• Feiners: de 7.00 a 22.30h.

• Dissabtes de 8.30 a 20.30h, a excepció del juliol en que l’horari és de 08.30 a 14.30 i de 17.00 a 20.30h i a l’agost que és de 09.00 a 14.30h.

• Diumenges i festius de 09.00 a 14.30h, a excepció del juliol en que l’horari és de 09.00 a 14.30h. A l’agost és tancat.

• La piscina es tancarà a les 20.30h els dies 5 de gener, 23 de juny i 24 i 31 de desembre (si són laborables).

Piscina petita:

• Consultar els horaris corresponents a cada temporada.

No es permet:

• Entrar sols els menors de 12 anys, que ho han de fer acompanyats d’un adult que se’n faci responsable, excepte si participen d’un curset. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 menors.

• Les persones majors de 12 anys podran fer natació lliure si passen una prova de nivell realitzada pel socorrista.

• L’accés a menors de 2 mesos, per qüestions de salut.

• Accedir o restar a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.

• Accedir amb bosses, motxilles ni cap mena de material extern.

• Utilitzar cap tipus de sabó o cremes a les dutxes de piscina i zona comuna d’aigües.

• Realitzar cap activitat perillosa o jocs que comportin risc físic.

• La pràctica d’apnea lliure.

• L’ús del material de piscina sense el permís. És responsabilitat de l’abonat tornar al seu lloc el material utilitzat.

• Recolzar-se ni repenjar-se a les sureres.

• L’ús d’ulleres o objectes de vidre fàcilment esmicolables.

• Fumar o menjar a la zona de platja de piscina.

• L’ús de flotadors recreatius i/o inflables.

• Fer ús de la piscina a tota persona que presenti una ferida oberta i /o malaltia infecciosa.

• Dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de la piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no es fa responsable de cap tipus d’objecte, a més de representar un risc de lesió pel propi usuari que les porta i per la resta.

És obligatori:

• Seguir en tot moment les indicacions dels tècnics i socorristes.

• Dur sabatilles de goma netes, casquet de bany i banyador. Està prohibit portar roba interior sota el banyador.

• Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.

• Seguir la norma de sentit de natació dels carrils, nedant per la dreta del carril i deixant lliure el costat esquerre.

• Els usuaris de piscina hauran de respectar els espais destinats a les diferents activitats i els cartells indicatius de carril lent, mig o ràpid.

• Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol i ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d’introduir-se a l’aigua.

• Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials.

Hidromassatge

Horari

• Feiners: de 7.00 a 23.30h.

• Dissabtes de 8.00 a 20.30h, a excepció del juliol en que l’horari és de 08.00 a 14.30 i de 17.00 a 20.30h i a l’agost que és de 09.00 a 14.30h.

• Diumenges i festius de 08.00 a 14.30h, a excepció del juliol en que l’horari és de 09.00 a 14.30h. A l’agost és tancat.

• L’hidromassatge es tancarà a les 20.30h els dies 5 de gener, 23 de juny i 24 i 31 de desembre (si són laborables).

És obligatori:

• Complir les indicacions i consells dels tècnics.

• Dur casquet de bany i banyador.

• Abans d’entrar a l’aigua és obligatori dutxar-se.

• Que els usuaris que pateixin o hagi patit alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de caire epilèptic, infecciosa-contagiosa o d’altres característiques, han de consultar amb el seu metge abans de fer ús d’aquests serveis.

• Atès que es tracta d’una zona de relaxament, no destorbar ni molestar la resta d’usuaris.

No es permet:

• Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes.

• No està permès accedir als menors de 16 anys.

• Per a persones que pateixen malalties infeccioses o hemorràgies de qualsevol tipus.

Es recomana:

• Utilitzar l’hidromassatge a totes les persones que pateixen reumatisme, refredats lleus, fatiga i estrès.

• No és recomanable estar-hi més de 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts.

• Descansar uns minuts fora de l’hidromassatge després del seu ús.

• Consultar al socorrista de la piscina en cas de dubte.

És contraindicat

• Per a persones amb hipertensió arterial greu o hipotensió.

• Per a persones que pateixen diabetis.

• Per a l’embaràs i per a persones amb varius.

• En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es

desitgi fer ús de l’espai hauria de consultar-ho amb el seu metge.

Saunes i banys de vapor

És facultat exclusiva de l’entitat regular els paràmetres de confort d’aquests espais.

Horari

• Feiners: de 7.00 a 23.30h.

• Dissabtes de 8.00 a 20.30h, a excepció del juliol en que l’horari és de 08.00 a 14.30 i de 17.00 a 20.30h i a l’agost que és de 09.00 a 14.30h.

• Diumenges i festius de 08.00 a 14.30h, a excepció del juliol en que l’horari és de 09.00 a 14.30h. A l’agost és tancat.

• Les saunes i banys de vapor es tancaran a les 20.30h els dies 5 de gener, 23 de juny i 24 i 31 de desembre (si són laborables).

És obligatori:

• Complir les indicacions i consells dels tècnics.

• Al recinte de sauna i bany de vapor s’han de dur sabatilles de goma netes, banyador i tovallola per evitar el contacte directe amb els elements de repòs.

• Abans del seu ús és obligatori dutxar-se.

• Atès que es tracta d’una zona de relaxament, no destorbar ni molestar la resta d’usuaris.

No es permet:

• Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes a la sauna, bany de vapor i a la zona comuna de descans. També està prohibit l’ús de guants de crill o d’altres elements d’exfoliació. Així com afaitar-se o depilar-se en aquestes zones.

• Pujar als bancs amb sabatilles.

• Queda absolutament prohibit abocar aigua a la sauna seca i al bany de vapor.

• Accedir als menors de 16 anys.

• Fumar ni menjar.

• Portar joies ni objectes metàl·lics pel risc de cremades.

• Per a persones amb problemes de varius, hipertensió arterial, problemes cardíacs, trastorns de pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal, malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, amb dermatitis, o problemes de vasodilatació.

És contraindicat

• Per a l’embaràs o per a les persones que vulguin quedar-se en estat.

• A dones amb la menstruació.

• Entrar a la sauna amb molta gana o amb l’estómac molt ple.

• Entrar amb un estat de molt esgotament.

• Per a persones que hagin estat operades recentment.

• En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai s’hauria de consultar a un metge.

Es recomana:

• Consultar al personal tècnic de la piscina en cas de dubte.

• És recomanable hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir de les saunes, sempre i quan l’envàs no sigui de vidre i es faci un ús acurat dels envasos i embolcalls.

• No és recomanable estar-hi més de 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts.

• Recomanem que davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, avisar immediatament al personal del club.

Vestidors

• Hi ha 6 vestidors principals, 3 masculins i 3 femenins, d’ús exclusiu per als abonats en tot l’horari d’obertura del club a excepció de la franja horària setmanal dedicada al manteniment preventiu. Consultar els horaris.

• Cal consultar la disponibilitat de la resta de vestidors.

La distribució de vestidors és facultat exclusiva de la direcció del club. Els criteris estan basats en la racionalitat i l’aprofitament adequat dels espais.

La Direcció del club garantirà a tots els usuaris:

• Servei de neteja i desinfecció diari.

• Armariets per a dipositar roba i objectes personals.

• Assecadors de cabell.

• Dutxes, lavabos i vestidors adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

És obligatori:

• Vetllar pel seu bon manteniment i deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors.

• Dutxar-se en el temps estrictament necessari i fer un consum responsable de l’aigua.

• Fer ús de l’espai dins la zona de dutxes per assecar-se, així com també per escórrer l’equip de bany.

• Guardar totes les pertinences dins l’armari, fins i tot quan s’està a la zona de dutxes. Per la vostra seguretat, no dipositeu objectes de valor dins l’armariet.

• Deixar lliure l’armariet en abandonar la instal·lació. Cada nit es procedirà a buidar-los per netejar-los. Els objectes que hi hagi quedaran sota la custòdia d’Atenció al Usuari i els propietaris tindran un mes per a recollir-los.

• Que els menors de 7 anys es canviïn amb el seu acompanyant i en el mateix vestidor.

No es permet:

• Menjar ni fumar.

• Introduir-hi objectes de vidre o de qualsevol altre material que pugui esclatar o trencar en bocinets petits.

• Pràctiques que afectin la salubritat com depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se la manicura o pedicura, etc.

• Rentar les sabatilles, banyadors o qualsevol tipus de roba per motius d’higiene.

• Deixar envasos, embolcalls, restes de sabó o qualsevol altra objecte al terra de les dutxes.

• Entrar els cotxets de nadons als vestidors. Existeixen zones habilitades d’aparcament de cotxets.

• Fer servir més d’un armariet per persona.

Es recorda:

• Es recomana fer servir sabatilles de dutxa.

• Un cop fet servir l’armariet, recordeu deixar la porta tancada a fi d’evitar accidents.

• Els armariets tenen un sistema de tancament amb cadenat. Els cadenats són personals i es poden llogar o comprar a la recepció.

• El Claror Sardenya no es fa responsable dels objectes dipositats als vestidors i armariets. Els objectes personals trobats dins del club estaran a disposició dels abonats a la zona d’atenció al públic durant un termini de 15 dies. Passat aquest període es lliuraran a una entitat benèfica per al seu aprofitament.

• Els nens de 7 anys en endavant que participin en activitats lliures acompanyats d’un adult, s’hauran de canviar en el vestidor corresponent al seu sexe.

Espai de benestar i salut

Els serveis de benestar i salut no estan inclosos en la quota d’abonat.

Els tiquets de servei de salut, puntuals o multiusos, seran abonats a la recepció del club prèviament a la prestació de serveis.

Cal concertar el dia i l’hora de cada servei prèviament, o bé a la recepció del club o bé directament a l’Àrea de Salut. També es pot contractar directament a l’especialista després de cada servei.

Els tiquets de salut caducaran passat un any de la data de compra.

És obligatori:

• Demanar hora amb antelació al Servei d’Atenció a l’Usuari o al l’Àrea de Salut.

• Pagar el servei anticipadament.

• Ser puntual i arribar a l’hora sol·licitada. No es realitzarà el servei passats 10 minuts de l’hora concertada.

• Avisar amb un mínim de 48h d’antelació en cas de no poder assistir a l’hora reservada. En aquest cas, es podrà tornar a concertar dia i hora sense cap càrrec. Si s’anul.la amb menys de 48h, l’usuari només podrà recuperar el 50% de la tarifa. En cas de no assistir i no haver avisat, no es farà cap retorn.

Es recomana:

• Tenir cura de la higiene corporal.

• En les primeres visites en els Serveis de Salut dur tots aquells informes mèdics, radiografies, anàlisis de la lesió o molèstia que es considerin adients per donar un millor servei.

Pavelló

L’horari es determina en funció del programa d’activitats.

L’ús dels espais de Pavelló i Pistes Exteriors tindran una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que el faci servir.

Els usuaris tenen dret a:

• Reservar el pavelló/pista per poder fer-ne ús, d’acord amb els horaris disponibles per a aquesta finalitat.

• El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius.

Entrenaments i competicions

Podran accedir tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin conveni d’ús en dies i horaris específics amb el Claror Sardenya.

És obligatori:

• Realitzar la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del propi club o entitat

• El club o entitat usuària del club ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el present reglament, i impedirà que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o la resta de l’equipament.

• Portar calçat i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per als tècnics.

• Respectar les normes de funcionament intern.

No es permet:

• Utilitzar altres armariets, gàbies, espais o panells informatius que els designats pel club.

• Fumar, menjar o portar begudes i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.

• Que els acompanyants estiguin en la pista o en els passadissos durant el període que duri l’activitat.

• La utilització de l’aparell de megafonia sense el permís del club.

• La utilització del pavelló fora dels horaris determinats per a ells.

Es recorda:

• En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comunicar-ho al tècnic.

• La Direcció del club podrà modificar el nombre i ordre de les sessions i els horaris d’aquestes, quan ho consideri oportú per necessitats del servei.

• El personal de manteniment del club es farà càrrec de la preparació del pavelló per la realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material esportiu propi del club.

• En les activitats esportives organitzades pel club s’hauran de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

Abonats

Els abonats majors de 9 anys i menors acompanyats podran fer ús d’aquests espais de forma individual per a jugar a bàsquet i bàdminton, d’acord amb els horaris disponibles publicats a la graella d’activitats i al web, els quals poden ser modificats per necessitats del club.

És obligatori:

• Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

No es permet:

•Realitzar cap esport col·lectiu sense reservar pista.

•Desplaçar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal del club.

Lloguers d’espais

És obligatori:

• Fer la reserva a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari.

• El responsable del grup s’ha de presentar al personal d’Atenció a l’Usuari.

• Realitzar el pagament de la quota estipulada.

• Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

No es permet:

• Desplaçar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal del club.

Grades

Els espectadors i acompanyants només podran accedir als espais assignats. El Claror Sardenya no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats al club. Els objectes extraviats es mantindran a la recepció del club durant un període de 15 dies; passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacions benèfiques.

És obligatori:

• Respectar i complir les indicacions i consells del personal del club.

• Tenir un comportament cívic i respectuós cap al personal del club, els jugadors, els àrbitres i la resta de públic.

• Que les begudes utilitzades estiguin en envasos de plàstic, hermètics i irrompibles.

No es permet:

• Fumar al club.

• Menjar a les grades, incloses tot tipus de llaminadures o fruits secs.

• Entrar-hi ampolles de vidre.

• Entrar-hi amb banyador o anar amb el tors nu.

• L#8217;entrada de vehicles, patins, monopatins, biciletes i animals.

• Fer ús de les escales o llocs de pas com a seients.

• Romandre en les zones de pas.

• Fer escalfaments, córrer o jugar amb pilotes ja que l’espai de grades no és una zona adaptada per aquestes funcions.

Comportament

En els entrenaments:

• No es podrà cridar a les persones que estiguin realitzant alguna activitat, el to de veu en aquest espai haurà de ser el normal d’una conversa per tal de no molestar als usuaris que realitzen les activitats.

Durant els partits:

• Respecta l’equip/jugador contrari

• Anima el teu equip/jugador

• Sigues bon amfitrió

• Respecta les decisions de l’àrbitre

• Amb els infants recorda de fomentar la participació, l’esforç,… envers la victòria, la derrota…

Espai social

El Claror Sardenya disposa d’un espai social per a l’ús dels abonats on s’hi pot llegir la premsa diària o comprar begudes o determinats aliments a les màquines expenedores.

• Cal deixar les taules i cadires endreçades així com dipositar les possibles deixalles a les papereres que hi ha en aquest espai.

• Atès que es tracta d’una zona de relaxament, no destorbar ni molestar la resta d’usuaris.

Incompliment de la normativa i sancions

No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta normativa constitueix incompliment. Els incompliments es qualificaran en lleus, greus i molt greus.

1. Incompliments lleus

1.1 No ajustar-se a les condicions recollides en la Normativa relatives al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests, que no representin maltractament, ni faltin al respecte a les persones, ni suplantació d’altres persones.

1.2 No complir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament del club.

1.3 No seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte del club i el funcionament de les activitats.

1.4 No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la normativa específica d’ús dels diferents espais esportius i elements del club.

1.5 La resta de les condicions d’ús contingudes en la present Normativa i que no estiguin tipificades com a incompliments greus o molt greus.

1.6 La reincidència de tres faltes lleus durant un any, comportarà una falta greu.

2. Incompliments greus

2.1 No ajustar-se a les condicions recollides en la Normativa relatives als espais esportius, al bon ús del club, mobiliari, etc., quan comportin danys a aquests.

2.2 Comportament incívic respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei al club.

2.3 Negar-se a abandonar el club, quan ho requereixi el personal, per no haver-se ajustat a la normativa i en cas d’emergència i/o simulacre.

2.4 Utilitzar el club, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.

2.5 No ajustar-se al pla d’usos i/o l’horari de funcionament del club quan comporti afectació a la resta d’usuaris o al servei.

2.6 Utilitzar el club per part d’un col·lectiu amb persones diferents i/o activitats diferents de les que consten en la relació que en tenen els responsables del club.

2.7 Accedir al club sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.

2.8 No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat al club.

2.9 Els incompliments que causin danys greus al club, perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus.

2.10 La reincidència en incompliments lleus es considerarà també incompliment greu.

2.11 La reincidència de tres faltes greus durant un any, comportarà una falta molt greu.

3. Incompliments molt greus

3.1 Proferir insults, amenaces i/o agressions a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en el club.

3.2 Utilitzar el club per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.

3.3 Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització corresponent.

3.4 Dur a terme activitats prohibides en aquesta normativa quan aquestes siguin susceptibles de generar un rendiment econòmic.

3.5 Els incompliments quan causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis.

3.6 La reincidència en incompliments greus es considerarà incompliment molt greu.

4. Mesures a aplicar per incompliment de les condicions d’ús, competència en l’aplicació i prescripció de les mateixes.

4.1. No ajustar-se a les condicions d’ús del Claror Sardenya per part de l’usuari comportarà l’adopció de les mesures següents:

4.1.1 Incompliments lleus: comunicació per escrit, expulsió temporal del club per un període d’un dia a un mes.

4.1.2 Incompliments greus: comunicació per escrit, suspensió del dret a entrada al club per un període d’un mes fins a un any.

4.1.3 Incompliments molt greus: suspensió de la condició d’usuari, per un període d’un any fins a cinc anys, així com rescabalar els danys econòmics que generi al club.

4.2 L’expulsió del club o qualsevol altra mesura encaminada a garantir la seguretat i l’ordre en el Servei, podrà ser acordada per qualsevol dels responsables del club o per qualsevol treballador, en cas d’absència d’aquests, sens perjudici de poder proposar al director del club l’adopció de les altres mesures previstes en aquest article. L’expulsió del club tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a la resta de la jornada en què es produeixi el fet que motiva l’aplicació d’aquesta mesura.

4.3 La suspensió del dret a l’entrada al club podrà ser acordada pel director, en primera instància, en cas de no ajustar-se a les condicions d’ús previstes als apartats b i c de l’article 1, i posteriorment pel Consell d’Equipament, en segona instància.

4.4 El director del club resoldrà imposar alguna de les mesures abans esmentades, vist l’informe previ dels treballadors i/o responsable de l’àrea. La persona afectada tindrà la possibilitat d’al·legar els arguments que consideri adequats i d’aportar elements de prova en la seva defensa en l’audiència prèvia que se li faci, sens perjudici d’altres actuacions i diligències que cregui oportunes. Contra la resolució del director del club es podrà interposar recurs ordinari davant del director o de la Junta Directiva de Claror Sardenya.

4.5 La durada de la mesura aplicable es determinarà, d’acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la intencionalitat en l’actuació de l’interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència.

4.6 El director del club podrà arbitrar les mesures cautelars necessàries per garantir el compliment de les condicions d’ús del club sens perjudici de la competència dels responsables i, en tot cas, hauran de ser confirmades per aquest.

4.7 Les mesures que es preveuen en aquest article s’aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals que corresponguin segons la legislació vigent.

4.8 L’Ajuntament de Barcelona i la junta del Claror Sardenya serà informada de les sancions que s’imposin als possibles infractors de la normativa d’utilització.

5. Responsabilitats

Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Normativa:

5.1 Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, els tutors o les persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.

5.2 Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran també, responsables de les infraccions que aquella persona realitzi.

5.3 Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta Normativa.

5.4 La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

6. Garanties i terminis

6.1 No podran imposar-se sancions sense la instrucció prèvia d’un expedient.

6.2 Serà la direcció del club l’òrgan competent per iniciar l’expedient d’ofici.

6.3 En el cas de faltes susceptibles de ser considerades lleus, escoltarà i, redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit del fet i la resolució de l’expedient, en un termini màxim de 10 dies.

6.4 En el cas de faltes susceptibles de ser considerades greus o molt greus, serà la Comissió Tècnica de Gestió del club qui iniciarà les actuacions que s’estimin pertinents: elaboració del plec de càrrecs o bé la proposta de sobreseïment, sempre amb l’audiència prèvia dels inculpats, i en el cas que aquests siguin menors d’edat de pares o representants legals o del seu entrenador, els quals podran presentar les al·legacions, justificacions i proves que estimin pertinents.

6.5 Excepcionalment i quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les activitats o en el supòsit que se’n puguin deduir perjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient sancionador o en qualsevol moment de la instrucció, es pot acordar la suspensió de l’assistència els entrenaments o partits o l’accés a al club per un període no superior al de la resolució de l’expedient.

6.6 La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data del seu inici. A no ser que causes justificades determinades per la complexitat de la instrucció així ho requereixin. En posterioritat serà ratificat per la Comissió de Seguiment/Equipament.

6.7 La notificació de les resolucions als interessants es faran per escrit en mà o mitjançant correu certificat o correu electrònic.

6.8 Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini de quinze dies davant el mateix òrgan que l’ha dictat o, directament, recurs d’alçada, que exhaureix la via administrativa, davant la Regidoria competent. Amb l’advertiment que contra la resolució d’aquest darrer recurs només resta presentar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contencions Administratius en el termini de dos mesos, ambdós a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

Per a un millor funcionament del club us agrairíem que:

•Seguiu en tot moment les instruccions del personal treballador del club.

•Respecteu l’entorn: tant la intimitat dels altres com l’espai que ocupeu.

•Llenceu els envasos buits a les escombraries.

•Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.

•En tots els casos cal ser respectuosos. Parlar massa alt o fer soroll produirà molèsties i manca de concentració en els altres i en vosaltres mateixos.

•Mantingueu net i en bones condicions el club.

•Si detecteu algun desperfecte en el club comuniqueu-ho a recepció.

Moltes gràcies, la vostra col∙laboració és bàsica per al bon funcionament del Claror Sardenya.